Nutsbasisschool de Hoogakker

Wandelakker 60 -62 4824 SG Breda

Schoolfoto van Nutsbasisschool de Hoogakker

Het team

Toelichting van de school

De informatie op deze pagina is voor ons heel verwarrend: sommige functies kunnen onder verschillende categoriën geschaard worden, gegevens van onze school zijn niet juist ingevoerd en niet door ons te veranderen en de berekeningswijzen zijn ons niet duidelijk.

Daarmee is de informatie op deze pagina ons inziens niet correct.

Gelieve derhalve voorzichtig te zijn met het verbinden van conclusies aan de getoonde informatie.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval van afwezigheid van leerkrachten doet De Hoogakker een beroep op Leswerk, de samenwerkende organisatie van schoolbesturen in West-Brabant op het gebied van vervangingen. Soms kan de school ook een vervanger in dienst van de Stichting Nutsscholen Breda inzetten.

Ook komt het voor dat een parttimer extra wil werken, we een onderwijsassitent inzetten of een beroep doen op een pedagogisch medewerker van Kober.

Helaas komt het sporadisch voor dat we geen vervager hebben en we een klas thuis moeten laten blijven. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het in vakgebieden benoemen van lestijd doet geen recht aan ons onderwijs aan jonge kinderen.

De leerkrachten bieden de kinderen activiteiten aan waarmee zij nieuwe doelen kunnen bereiken. Die activiteiten worden aangeboden in zogenaamde hoeken. Soms wordt met bepaalde activiteiten aan het bereiken van meerdere doelen gewerkt. Daarom is geen exacte optelsom van leertijd per vakgebied te maken en is bovenstaand overzichts slechts een goede indicatie.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Levensbeschouwing moet gelezen worden als lessen in waarden&normen. Extra reistijd naar de gymzaal leidt tot een reductie in de tijd beschikbaar voor de andere vakgebieden. Dat geldt vooral voor onze lokatie Blokmoeren. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school is vooral een veilige school. Nieuwe leerlingen hebben snel hun plekje gevonden op De Hoogakker. We bekijken bij aanmelding in eerste instantie of we kinderen de (basis- of lichte) ondersteuning kunnen bieden die ze nodig hebben, rekening houdend met de groep waarin de leerling geplaatst moet worden. Dat doen we ook als de ondersteuningsbehoeften zich openbaren bij kinderen die al bij ons op school zitten.

We doen ons best om kinderen met speciale behoeften zo goed mogelijk te begeleiden. Maar soms lukt dat niet met de reguliere middelen die beschikbaar zijn. Het kan zijn dat een kind geholpen moet worden met extra middelen die we aan moeten vragen bij het samenwerkingsverband. Daar overleggen we met ouders over. Als de inschatting is dat een kind ook met de middelen van het samenwerkingsverband onvoldoende geholpen kan worden dan wordt plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs overwogen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De komende jaren wil de school de competenties die nodig zijn om leerkrachten meer inclusief onderwijs te geven verder ontwikkelen.

Te denken valt aan het ontwikkelen van vaardigheden om leerlingen die extra ondersteuning in hun gedrag nodig hebben beter te kunnen begeleiden, kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn verder te helpen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op onze locatie Blokmoeren is inpandig ook een peutertuin ( peuterspeelzaal) aanwezig.

Op de locatie Wandelakker is eveneens inpandig een peutertuin van Kober.

Tegen de tijd dat kinderen op vierjarige leeftijd op onze school starten krijgen wij informatie overgedragen van de peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf van Kober of peuterspeelzalen van andere organisaties.

Terug naar boven