OBS De Tweesprong

Kapelstraat 15 4817 NX Breda

 • Schoolfoto van OBS De Tweesprong
 • Schoolfoto van OBS De Tweesprong
 • Schoolfoto van OBS De Tweesprong
 • Schoolfoto van OBS De Tweesprong
 • Schoolfoto van OBS De Tweesprong

Het team

Toelichting van de school

We beschikken al jaren over een heel stabiel team. Zoals u in de leeftijdsverdeling-tabel kunt zien, hebben we een evenwichtige opbouw van personeel. Deze tabel is op de website van Scholenopdekaart.nl te bekijken.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op OBS De Tweesprong wordt vervanging bij verlof of ziekte als volgt geregeld:

 • Indien verlof onder lestijd onontkoombaar is en het om slechts enkele uren of een dag gaat, wordt in eerste instantie binnen het eigen team gekeken of een oplossing gevonden kan worden.
 • Ook bij ziekte wordt in eerste instantie bezien of een oplossing binnen het eigen team mogelijk is. Indien een oplossing binnen het team niet kan worden gevonden wordt vervanging geregeld via Leswerk.

Ondanks de aansluiting van Stichting Onderwijsgroep Markant-Leersaam bij Leswerk kan het voorkomen dat het vinden van vervanging van een leerkracht op enig moment een serieus probleem wordt. Dan wordt getracht een passende oplossing te creëren uit één van de volgende mogelijkheden:

 • Inzet van overige leerkrachten die op dat moment geen lesgevende taken hebben. Zij vangen de eerste dag op. We proberen dit zo veel mogelijk te beperken.
 • Inzet van leerkrachten van Stichting Onderwijsgroep Markant-Leersaam die op dat moment niet werken.
 • Inzet van aanwezige Pabostudenten of ROC-studenten (opleiding onderwijsassistent) in hun stagegroep, waarbij de vrij geroosterde leerkracht dan in principe wordt ingezet ter vervanging.
 • Als het mogelijk is de groep verdelen over andere groepen voor maximaal 1 dag. Deze oplossing is een echte noodoplossing en wordt alleen maar uitgevoerd om te voorkomen dat leerlingen naar huis moeten worden gestuurd.
 • Als voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing bieden, zal de betreffende groep een briefje mee naar huis krijgen, waarin de ouders kenbaar wordt gemaakt, dat hun kind de volgende dag geen les kan krijgen en dus ook niet op school kan komen.* 
  Als dit meerdere dagen achter elkaar nodig is, zal er periodiek een andere groep leerlingen thuis moeten blijven.

*Als er besloten wordt om een groep niet naar school te laten gaan, zal dit pas gebeuren na overleg met de voorzitter CvB en medegedeeld worden aan de inspectie. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school werken wij met een indeling in jaargroepen. De kinderen doorlopen 8 leerjaren. Kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij elkaar. Bij de kleutergroepen zitten groep 1 en 2 gecombineerd. De kleutergroepen bestaan aan het eind van het schooljaar uit 20 tot 26 kinderen. Wij houden deze groepen klein om de jonge kinderen zo veel mogelijk aandacht te kunnen geven.

Onze school telt ongeveer 230 leerlingen. De school heeft 11 groepen.

Naast de leerkrachten in de groepen heeft de school een directeur, een intern begeleider voor de leerlingenzorg (IB), leerkrachten remedial teaching (RT), een conciërge en een administratief medewerkster. De RT-leerkrachten begeleiden de leerlingen die dat nodig hebben. Dit geldt voor leerlingen die moeite hebben op bepaalde leergebieden én leerlingen die juist meer uitdaging nodig hebben. Dit kan zowel in, als buiten de klas plaatsvinden.

De gymlessen worden voor alle groepen verzorgd door sportcoaches van Breda Actief.

De lessen creativiteit worden verzorgd door een vakleerkracht kunst.

Daarnaast werken we samen met een kinderfysiotherapeut in school. Dit voor de schrijfmotoriek van m.n. kleuters.

Rijke schooldag

Ontdekken waar je gelukkig van wordt en uitvinden waar je goed in bent. Van sport tot tekenen en van techniek tot dans. Dat gun je toch ieder kind? Daarom doen we vanaf maart 2023 iets bijzonders. Na schooltijd. We houden de deuren van onze school langer open voor de Rijke Schooldag. En leerlingen van onze school zijn hierbij van harte welkom. Al deze extra activiteiten worden de leerlingen van groep 3 t/m 8 gratis aangeboden.

Iets doen dat je vrolijk maakt, daar word je altijd wijzer van. Gewoon op of rondom school, dus in een vertrouwde en veilige omgeving. Samen met je klasgenootjes. Zó zijn de activiteiten van de Rijke Schooldag. Bewegen, muziek, techniek of juist buiten zijn? Dat komt allemaal terug in de Rijke Schooldag. De leerling mag samen met de klas twee uur per week iets extra’s doen waar hij of zij blij van wordt. Er is voor elk kind wat wils en alle activiteiten zijn even leuk.

Voor alle duidelijkheid: het normale lesprogramma op school blijft zoals het is. En u hoeft als ouder/verzorger niets te regelen voor de Rijke Schooldag. Dat doen wij. Zo houden we het makkelijk.

Uw kind is in goede handen, want alle activiteiten vinden plaats onder deskundige begeleiding van onder meer Breda-Actief en Nieuwe Veste. Partners waarmee onze school de Rijke Schooldag organiseert.  We zijn er trots op dat we bij de eerste scholen in Nederland horen die al mogen beginnen met de Rijke Schooldag. In de toekomst komen meer basisscholen aan de beurt, maar onze leerlingen hebben een voorsprong. We gaan ervan uit dat ze allemaal meedoen en zeggen tegen iedereen: kom erbij!

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij besteden relatief veel uren aan taal en rekenen. Vooral taal is voor ons de basis van al het onderwijs. Een goed en uitgebreid taalaanbod heeft dus een positief effect op de andere vakken.

Daarnaast heeft een deel van de leerlingen en andere thuistaal dan het Nederlands. Wij bieden ze meer uren Nederlands om die taal en hun woordenschat naar een hoger niveau te krijgen.

Bij de vakken taal, spelling en rekenen maken we gebruik van Snappet. Een digitale leeromgeving waaraan de kinderen op hun eigen niveau en tempo kunnen werken. Leerlingen kunnen naast de basisstof aan hun eigen leerdoelen werken. Hiervoor hebben de kinderen in de groepen 3 t/m 8 de beschikking over een Chromebook.

Burgerschap zit verweven in de diverse vakgebieden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)  

Iedere school heeft binnen passend onderwijs een ondersteuningsprofiel opgesteld, waarin de school beschrijft welke ondersteuning zij kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd.  De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht op het vaststellen van het SOP. Aan de hand van dit SOP maakt de school ook duidelijk of de school zich wil specialiseren in een bepaald type ondersteuning of in principe een school wil zijn voor alle leerlingen als het passend onderwijsaanbod kan worden gerealiseerd. Het SOP speelt een rol in het toelatingsbeleid van de school en is voor ouders een informatiebron die geraadpleegd kan worden als zij op zoek zijn naar een school voor hun kind.

De belangrijkste zaken uit het school ondersteuningsprofiel van onze school staan hieronder in een kort overzicht bij elkaar.

Richt onze school zich in principe op alle leerlingen?

Ja, in principe zijn alle leerlingen welkom. Bij iedere aanmelding maken we de afweging of wij de eventueel gewenste zorg zelf kunnen aanbieden. Er zijn uiteraard grenzen aan de zorg die we kunnen bieden.

Kent onze school een specialisatie en zo ja waaruit blijkt dat?

Het onderdeel afstemming en beleid leerlingenzorg wordt ook door de Inspectie als ‘goed’ beoordeeld. We zien goed wat kinderen nodig hebben en handelen daar, zoveel als  mogelijk, naar. NT2 is, door onze jarenlange ervaring, een sterk punt binnen ons onderwijs te noemen.

Hoe scoort onze school op basis-ondersteuning?

 • Een veilig pedagogisch klimaat: voldoende tot goed
 • Afstemmen van leerstof, instructie en onderwijstijd: goed
 • Werken aan opbrengsten op basis van ambitieuze doelen en een goed leerlingenvolgsysteem: goed
 • Leerkrachten die voldoen aan de bekwaamheidseisen: voldoende tot goed
 • Handelingsgericht en planmatig werken: goed
 • Zorg dragen voor de ondersteuning van leerlingen met extra onderwijs behoeften: voldoende tot goed
 • De overdracht van informatie over een leerling intern en extern: goed
 • De betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind: goed
 • Visie op en organisatie, uitvoering en evaluatie van het beleid op ondersteuning van leerlingen: goed
 • De resultaten die school bereikt met leerlingen met en zonder extra onderwijsbehoeften: goed

Welke belangrijke deskundigheden heeft de school intern en extern georganiseerd?

Intern: Veel deskundigheid op het gebied van de basisvaardigheden taal, lezen, rekenen en NT2.

Extern: Samenwerking met orthopedagoog, SBO, CJG, logopedisten, schoolarts, HB-deskundige vanuit ons bestuur, gedragsspecialist vanuit het Samenwerkingsverband en ambulant begeleiders vanuit Auris.  

Welke specifieke ondersteuningsvoorzieningen heeft de school?

 • Wij bieden de leerlingen van groep 5 t/m 8 extra huiswerkbegeleiding na schooltijd. Deze onderwijstijdverlenging heeft een positief effect op de leerlingen.
 • We maken gebruik van ondersteuningsmiddelen vanuit Gemeente Breda. Die zetten we in voor de voorziening schakelklassen en opvang anderstaligen die kort in Nederland zijn.
 • We hebben de beschikking over een interne peuterspeelzaal, zodat de afstemming en doorgaande lijn versterkt wordt. 
 • We beschikken over een leerkracht die tevens gedragsspecialist is. Hij zal bepaalde leerlingen, individueel en/of in groepsverband, op het gebied van gedrag begeleiden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

 • De interne ondersteuning op gedragsgebied continueren, om hiermee (preventief) leerlingen te begeleiden.
 • De kennis van TOS verhogen, daar er steeds meer leerlingen instromen met (een vermoeden van) TOS.
 • Kinderfysiotherapeut wordt ingezet m.b.t. fijne motoriek (o.a. schrijfonderwijs).
 • Instructie, inhoud en doorgaande lijn van het rekenonderwijs opnieuw afstemmen. 
 • Instructie, inhoud en doorgaande lijn van het begrijpend leesonderwijs opnieuw afstemmen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In schooljaar 2020-2021 zijn we gestart met Victor de Verkenner. Dit in samenwerking met Kober, de voorschoolse voorziening in ons gebouw. Toekomstige leerlingen, vanaf 3,5 jaar, vormen één dagdeel per week een eigen peutergroep. Deze peutergroep is een voorloper op de kleuterklas. Het is dus geen kinderopvang, maar juist een aanvullende/voorbereidende activiteit op de basisschool. Kortom, er is een doorgaande leerlijn van de peuters naar de kleuters.

Voor de ouders zijn hier geen kosten aan verbonden.

Terug naar boven