Kbs De Boomgaard

Wegedoornpage 1 4814 TZ Breda

  • Schoolfoto van Kbs De Boomgaard
  • Schoolfoto van Kbs De Boomgaard
  • Schoolfoto van Kbs De Boomgaard

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Eindtoets 2020 is niet afgenomen i.v.m. langdurige scholensluiting. Dit is overeenkomstig landelijk beleid.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om te weten of je goed onderwijs geeft, kijken we naar de resultaten die de leerlingen op school halen: wat zeggen de cijfers; we kunnen leren van data. Dat doen we niet slechts twee keer per jaar. In de dagelijkse praktijk ‘leren we vaker van data’ en evalueren we ons onderwijs en de ontwikkeling van de groep en het individuele kind. Dat doen we aan de hand van toets-gegevens van Cito en van de methodes die wij inzetten. We gebruiken deze cijfers als input voor reflectie en voor het gesprek over ontwikkelingen op school.
Deze gegevens worden besproken met individuele leerkrachten, de directie en het hele team. Op basis van de data en de (analytische) gesprekken worden verbeteractiviteiten opgesteld en uitgevoerd om richting en inhoud te geven aan het onderwijs op de Boomgaard. De resultaten van deze toetsen worden ook besproken met de leerlingen en hun ouders tijdens door middel van de rapporten en de 10-minutengesprekken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van onze school. Daarnaast hanteren wij ook zelf een samenhangend systeem van kwaliteitszorg.

Bijvoorbeeld:

  • Eens per twee jaar voeren wij tevredenheidsonderzoeken uit onder ouders, leerlingen en medewerkers.
  • Twee maal per jaar analyseren wij de toetsresultaten van onze leerlingen zodat we de leervorderingen kunnen volgen.
  • We voeren met enige regelmaat observaties in de klas uit. Soms zelfs in de vorm van audits die door collega’s van andere INOS-scholen worden afgenomen.
  • Wij werken beleidsmatig aan onze schoolontwikkeling en rapporteren hierover aan het bestuur (INOS).
  • Wij onderhouden goed contact met de medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en medewerkers kunnen meedenken in de ontwikkeling van de school.

Alle scholen van INOS hanteren dezelfde werkwijze rondom kwaliteitszorg. We delen de ervaringen met elkaar en leren op die manier van elkaar.

Terug naar boven