Kbs De Boomgaard

Wegedoornpage 1 4814 TZ Breda

  • Schoolfoto van Kbs De Boomgaard
  • Schoolfoto van Kbs De Boomgaard
  • Schoolfoto van Kbs De Boomgaard

Het team

Toelichting van de school

INOS kent een platte organisatie: Bestuur – Directeur – Medewerker. De verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen, ligt daardoor dicht bij de leerkracht en de directe collega’s in het team.

Het aantal leerlingen per fulltime medewerker neemt op onze school langzaam iets toe omdat het percentage gewichtenleerlingen langzaam afneemt. We ontvangen daardoor minder financiën en kunnen dus ook minder formatie realiseren.

We kiezen bewust voor veel ondersteunend personeel, waardoor de leerkrachten zich beter op hun kerntaken kunnen concentreren.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

INOS vindt het belangrijk dat bij afwezigheid van een leerkracht er een vakbekwame en gediplomeerde vervanger beschikbaar is. Daartoe is Phoenix opgericht als 29e school van INOS.

Phoenix heeft geen leerlingen of gebouw, wel enthousiaste, bekwame en leergierige professionals die hun talenten inzetten als invalleerkracht binnen onze eigen scholen én een deel van hun tijd gebruiken voor professionalisering en/of innovatie.     

Vanwege het toenemend lerarentekort, komt het regelmatig voor dat Phoenix geen invalleerkrachten beschikbaar heeft. Dan hanteert de school een protocol, waarbij ondersteunende leerkrachten worden ingezet of parttimers wordt gevraagd in te vallen. Wanneer dit niet langer mogelijk is, zetten we onderwijsassistenten in om de groep zo goed mogelijk op te vangen. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat we ouders verzoeken hun kind een dag thuis te houden. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Inzet Vakleraar bewegingsonderwijs

De vakleraar bewegingsonderwijs is geschoold op HBO niveau (Academie Lichamelijke Opvoeding) en wordt in het schooljaar 2020-2021 fulltime ingezet in alle groepen. Deze docent is voorlopig voor 1 schooljaar gedetacheerd vanuit Breda Actief. 

(Her) verdeling (nieuwe) groepen

School kan in het belang van de ontwikkeling, zowel sociaal emotioneel als didactisch, van de leerlingen de groepen opnieuw verdelen. Hierin wordt het protocol gevolgd welke hieronder is opgenomen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de kleuters staat spelend leren voorop waarmee wij een brede ontwikkeling bij onze leerlingen willen stimuleren. Het onderwijs in deze bouw wordt vooral thematisch aangeboden wat in de praktijk betekent dat er een centraal overkoepelend thema is dat over alle activiteiten heen wordt gelegd. De thema's sluiten aan bij de tijd van het jaar en algemene vieringen, maar hebben altijd als uitgangspunt dat ze aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind.

Daar waar nodig werken we met een groep-0. Dit is een instroomgroep waar we startende kleuters onderwijs bieden gedurende hun eerste schoolmaanden. Deze groep gaat gewoon vijf dagen naar school. Mocht er niet voldoende aanwas van nieuwe leerlingen zijn dan worden zij verdeeld over de reeds bestaande groepen 1/2.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Deze urenverdeling is de kapstok voor het onderwijs in de verschillende leerjaren. In de dagelijkse praktijk heeft iedere klas specifieke onderwijsbehoeftes. Dit houdt in dat er op het weekrooster verschillen (kunnen) optreden; de ene groep heeft b.v. soms wat meer tijd voor rekenen nodig dan de andere groep. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Boomgaard is een reguliere basisschool met een breed zorgprofiel. De ondersteuningsbehoefte wordt in eerste instantie binnen de eigen groep opgevangen. Voor extra ondersteuning buiten de groep bieden we lichte ondersteuning voor leerlingen met een eigen leerlijn, dyslexieondersteuning en de plusklas voor leerlingen met meer mogelijkheden. De zware ondersteuning is voor leerlingen met een arrangement vanuit het samenwerkingsverband.

N.B. Het schoolondersteunigsprofiel is opgesteld in 2018.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze leerlingen komen van verschillende organisaties in de buurt. Met de VVE locaties hebben wij structureel een 'warme overdracht' van gegevens. Dat wil zeggen dat het kind doorgesproken wordt in een overleg tussen een medewerker van de Boomgaard en een medewerker van de VVE. Van de overige voorzieningen komt de informatie via de ouders naar onze school. We hebben wel frequent contact met de verschillende locaties.

Terug naar boven