Kbs Olympia

Vlierenbroek 28 4822 XM Breda

 • Hoofdingang
 • .... laten we maar gauw beginnen !

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Dit jaar hebben we gemiddeld 534,3 gescoord. Hiermee scoren we, net als andere jaren, ruim boven het landelijk gemiddelde van vergelijkbare scholen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden de onafhankelijke toetsen afgenomen (CITO). De toetsen worden geanalyseerd en verwerkt in het leerlingvolgsysteem. Op basis van de analyses passen wij ons onderwijsaanbod aan aan de onderwijsbehoefte van de kinderen. Dat kan op individueel leerling-niveau, maar ook op groepsniveau. Daarnaast kijken we ook op schoolniveau naar de resultaten. Hier kunnen verbeterplannen uit voortkomen, die we meenemen in de schoolontwikkeling. Hiervoor maken wij twee maal per jaar het document "Leren van Data".

De individuele resultaten worden besproken met de ouders tijdens de ouderavond.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Er zaten in schooljaar 2022-2023  22 kinderen in groep 8. De grafieken laten zien dat de leerlingen op onze school divers uitstromen. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Bij het opstellen van het sociaal veiligheidsplan is gekeken naar alle aspecten die naar onze beleving onder sociale veiligheid gerangschikt kunnen worden. Wij vinden het belangrijk zorg te dragen voor een veilig leef- en leerklimaat. Veiligheid is een basisvoorwaarde om te leren. Als kinderen zich veilig voelen zijn zij in staat zich sociaal en emotioneel goed te ontwikkelen. Wij denken bij veiligheid in de school niet alleen aan onze leerlingen, maar zijn van mening dat alle bij de schoolorganisatie betrokkenen, zich veilig moeten voelen. We beschrijven in het veiligheidsplan de werkwijze(n) en maatregelen, die wij op schoolniveau inzetten om onze gestelde doelen te bereiken. Veel afspraken zijn vastgelegd in zogenaamde protocollen, die op school aanwezig  zijn. Waar dit van toepassing is, wordt hiernaar verwezen. Ook op bestuursniveau liggen veel afspraken vast omtrent sociale- en fysieke veiligheid, geldend voor alle onder haar bestuur ressorterende scholen. Zo is er de code goed gedrag, die leidend is voor alle medewerkers van INOS. 

Vanuit een gestructureerde, veilige omgeving is onze school een inspiratiebron om te komen tot verstandige, (zelf)kritische, onder eigen verantwoordelijkheid opgroeiende mensen. Wij zijn een basisschool, uitgaand van een katholieke achtergrond, waar respect is voor verschillende culturen en levensbeschouwingen en waar iedereen zichzelf mag zijn!

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veelzijdig
 • Leerrijk en Inspirerend
 • Structuur en sfeervol

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van onze school. Daarnaast hanteren wij ook zelf een samenhangend systeem van kwaliteitszorg.

Bijvoorbeeld:

 • Eens per twee jaar voeren wij tevredenheidsonderzoeken uit onder ouders en medewerkers.
 • Ieder jaar meten we de tevredenheid en de sociale veiligheid van de leerlingen in de groepen 6 t/m 8.
 • Twee maal per jaar analyseren wij de toetsresultaten van onze leerlingen zodat we de leervorderingen kunnen volgen.
 • We voeren met enige regelmaat observaties in de klas uit. Soms zelfs in de vorm van audits die door collega’s van andere INOS-scholen worden afgenomen.
 • Wij werken beleidsmatig aan onze schoolontwikkeling en rapporteren hierover aan het bestuur (INOS).
 • Wij onderhouden goed contact met de medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en medewerkers kunnen meedenken in de ontwikkeling van de school.

Alle scholen van INOS hanteren dezelfde werkwijze rondom kwaliteitszorg. We delen de ervaringen met elkaar en leren op die manier van elkaar.

Terug naar boven