Kbs De Liniedoorn

Baliëndijk 78 4816 GG Breda

Schoolfoto van Kbs De Liniedoorn

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Kbs de Liniedoorn, één van de 28 scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda.

Op Kbs De Liniedoorn spreken we de taal van ieder kind.

De Liniedoorn biedt onderwijs waarbij iedereen de kans krijgt om te groeien. Wij willen een aantrekkelijke school zijn waarbij we naast een rijke leer- en leefomgeving ook aandacht besteden aan sociaal emotioneel leren. Hierbij ligt de focus op de groep. We willen het beste uit elkaar en onze leerlingen halen. Kinderen krijgen de kans hun talent te ontwikkelen in de breedste zin van het woord.

Door een goede balans tussen enerzijds cognitief leren en anderzijds de creatieve ontwikkeling te bieden hopen wij een aantrekkelijke school te zijn. De school is levendig en kleurrijk. Vanuit een rijke leeromgeving kunnen kinderen zich ontwikkelen. Op gebied van sociaal emotioneel leren willen wij de kinderen leren om respectvol om te gaan met elkaar en anderen. De focus in de groep ligt op gewenst gedrag. Afspraken en regels worden consequent gehanteerd. Kinderen krijgen de kans hun talent te ontwikkelen. Wij hebben daarbij oog voor zowel de cognitieve ontwikkeling als de creatieve ontwikkeling. Voor de creatieve ontwikkeling proberen we zoveel mogelijk samen te werken met externe partners. 

Onze kernwaarden:

Duidelijk:

Ieder kind is uniek en mag zichzelf zijn. Waar mogelijk bieden we onderwijs op maat geboden zodat ieder kind zich op zijn of haar niveau kan ontplooien. Leerkrachten en onderwijsassistenten stemmen ondersteuning af en we stellen hoge doelen voor kinderen. 

Gastvrij:

Wij bieden een prettig en veilig werk- en leerklimaat voor iedereen. We staan in verbinding met elkaar en stimuleren actief de samenwerking met ouders en anderen uit onze omgeving. Het samen vieren van feesten en festiviteiten zorgt voor verbinding, daarom nodigen we ouders zoveel mogelijk uit. 

Betrokken:

We zetten in op actieve, betrokken leerlingen, medewerkers en ouders. We hebben hoge verwachtingen ten aanzien van onze leerlingen en medewerkers. We werken opbrengstgericht aan de brede ontwikkeling.    

Als u meer wilt weten over de school, kijk dan eens op de website: www.liniedoorn.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Autenthiek
  • Verbindend
  • Verantwoordelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De kracht van Kbs de Liniedoorn is de grootte van de school. Op onze school zitten rond de 100 kinderen (telling 1 febr 2023), Dit maakt dat wij een kleine school zijn. Teamleden en leerlingen kennen elkaar hierdoor goed. 

Kbs de Liniedoorn heeft in het schooljaar 2023-2024 4 groepen: groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6, groep 7/8. Bij groei van de kleutergroep bestaat de mogelijkheid tot een instroomgroep vanaf groep 1. In iedere klas staat een dubbele bemanning (2 leerkrachten of een leerkracht met een leraar ondersteuner. Wanneer de kleutergroep te groot wordt voor een groep splitsen we de groep in 2 kleine groepen. 

De klassengrootte van de andere groepen ligt tussen de 20-25 kinderen. Door de relatief kleine groepen en de dubbele bezetting is er veel aandacht voor de individuele leerling.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
100
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven