Basisschool De Boomgaard

Langestraat 14 A 7047 AP Braamt

  • Schoolfoto van Basisschool De Boomgaard
  • Schoolfoto van Basisschool De Boomgaard

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Over het algemeen scoren de kinderen naar verwachting op de eindtoets. Meestal is het gemiddelde van alle leerlingen dan ook boven het landelijk gemiddelde.  

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Als school stemmen we ons onderwijs af op de onderwijsbehoefte van iedere leerling. Daarom wordt er met taal, spelling en rekenen gewerkt met Snappet. De kinderen krijgen een eigen tablet waarop ze op hun eigen niveau hun opdrachten maken. De uitleg wordt gewoon door de leerkrachten gedaan. Verder wordt het leerstofaanbod met topondernemers vormgegeven, waarbij ook gewerkt wordt aan de zelfstandigheid van de leerlingen.

We willen ook nagaan of onze aanpak resultaat heeft. In eerste plaats zijn de observaties van de leerkrachten van groot belang en geven methodegebonden toetsen gedurende het jaar een beeld bij het bepalen of het onderwijs voldoende is afgestemd op de ontwikkeling van de leerling. Daarnaast gebruiken we de Cito-toetsen.

Deze methode onafhankelijke toetsen geven een objectief beeld van de ontwikkeling van iedere leerling. Deze toetsen hebben een landelijke normering en worden twee keer per jaar afgenomen: in het midden van het schooljaar en aan het eind van het schooljaar. We kunnen zo bepalen of de resultaten aan de verwachtingen voldoen en ook de ondergrens die de onderwijsinspectie gebruikt bij haar toezicht op de kwaliteit van het onderwijs wordt daarbij in acht genomen om de betekenis van deze scores te duiden.

Twee keer per jaar bespreken we de trendanalyses in het team en wordt er per groep n.a.v. de dwarsdoorsnedes, verder ingezoomd op de analyses op groeps- en en leerlingniveau. Aan de hand daarvan maakt de leerkracht en/of vakspecialist een plan van aanpak voor de verschillende vakken voor de komende periode.  Aan het eind van deze periode wordt de werkwijze geëvalueerd en worden de evaluaties weer meegenomen, samen met de verschillende analyses voor het volgende plan van aanpak. Twee keer per jaar voeren de leerkrachten groepsbesprekingen met de intern begeleider en met de directeur.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven