Basisschool De Boomgaard

Langestraat 14 A 7047 AP Braamt

  • Schoolfoto van Basisschool De Boomgaard
  • Schoolfoto van Basisschool De Boomgaard

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Pro 8 heeft een vervangingsbeleid. Dit beleid is ook voor De Boomgaard het uitgangspunt. Eerst wordt intern op school gekeken of de vervanging intern gevonden kan worden. 

De Stichting is een contract aangegaan met het personeelscluster Oost Nederland (PON) om bij afwezigheid (door ziekte, verlof of nascholing) van een leerkracht een vervanger te regelen.

Als er geen vervangers van de PON beschikbaar zijn proberen we zelf een vervanger te vinden en zullen medewerkers op de PRO8 vervangingslijst benaderd worden.

Indien er geen vervanger kan worden gevonden treedt een noodplan in werking: Eerst wordt intern op school gekeken of het opgelost kan worden. (bijvoorbeeld: groep(en) splitsen en verdelen). De groepsleraar heeft een noodprogramma voor de leerlingen klaar. Het streven is om altijd een oplossing te zoeken maar in uitzonderlijke gevallen kan besloten worden om een klas naar huis te sturen.  Ouders worden hierover tijdig geïnformeerd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school wil graag elk kind passend onderwijs geven. Daarom wordt er met taal, spelling en rekenen gewerkt met Snappet. De kinderen krijgen een eigen tablet waarop ze op hun eigen niveau hun opdrachten maken. De uitleg wordt gewoon door de leerkrachten gedaan. Verder wordt er met topondernemers ook gewerkt aan de zelfstandigheid van de kinderen.  

Naast de schoolgids (die 1x per 4 jaar wordt gepubliceerd) hanteert De Boomgaard jaarlijks een schoolkalender. Samen met de schoolgids geven beide documenten informatie over onze school. De schoolkalender beschrijft de dagelijkse gang van zaken. De informatie die jaarlijks aangepast moet worden, is in de kalender beschreven. De schoolkalender is als bijlage toegevoegd. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Naast de intern begeleider die de algemene lijn in school in de gaten houdt, is er een onderwijsassistent die extra begeleiding geeft aan individuele - en groepjes leerlingen. Deze worden door de leerkracht in overleg met de IB-er uitgezocht.

Er is een Taal/leesspecialist. Die krijgt geen extra dagdeel, maar wel uren om (mede) beleid te maken en de bibliotheek te beheren. (aanschaffen boeken, etc.)

Ook is er 1 middag in de week een beeldend therapeute. Zij werkt met leerlingen die wat extra aandacht nodig hebben. Dat kan zijn door lichamelijke problemen of door een thuissituatie, etc.

De specialist hoogbegaafdheid zorgt voor een passend leerstofaanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven