Basisschool De Vorsenpoel

Hendrik Verheeslaan 40 5283 CV Boxtel

Schoolfoto van Basisschool De Vorsenpoel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school


Aan het einde van de schoolloopbaan van de leerlingen wordt de verplichte Eindtoets afgenomen. Deze toets is verplicht voor alle schoolverlaters. Onze school kent een bijzondere situatie, namelijk die van reguliere groepen en arrangementsgroepen. Het aantal leerlingen dat een eigen leerlijn heeft en daarmee het niveau van groep 8 niet haalt, is hierdoor relatief hoog. Dit heeft natuurlijk invloed op het schoolgemiddelde van de Vorsenpoel. We kunnen stellen dat het schoolgemiddelde daardoor lager uitvalt. De uitstroomgegevens, resultaten over streefniveau en fundamenteel niveau worden op deze website afgezet tegen de resultaten van vergelijkbare scholen en zijn hierdoor niet representatief voor onze school. We zijn trots op onze vorm van onderwijs waar elk kind mag leren en ontwikkelen op eigen niveau. Wilt u hierover meer weten, neem dan contact op met de directeur of intern begeleider.

Onze school gebruikt de IEP (bureau Ices Eindtoets Primair onderwijs) als eindtoets. deze toets is gecertificeerd door het ministerie en wordt in 2 dagdelen afgenomen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De resultaten van ons onderwijs worden doorlopend gemeten. In de groepen 1 en 2 wordt het observatie instrument Bosos gebruikt. Middels observaties kunnen de leerkrachten bepalen waar een kind staat in zijn of haar ontwikkeling. Waar nodig kan een leerkracht extra hulp of instructietijd inzetten.

Vanaf groep 3 vormen de methode toetsen de rode draad. Na ieder stuk leerstof wordt door middel van een toets gekeken of de leerstof beheerst wordt. Waar nodig wordt extra aandacht besteed aan leerstof die nog niet goed genoeg beheerst wordt.

2 maal per jaar worden de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem afgenomen (vanaf groep 3). Op deze manier wordt op een objectieve manier en methode onafhankelijk gemeten of de leerling voldoende vordering maakt.

De leerkracht analyseert de toetsgegevens. Deze analyse dient als input voor het groepsplan. In het groepsplan wordt beschreven welke doelen nog behaald moeten worden, welke leerlingen speciale aandacht nodig hebben en hoe dat in de klas georganiseerd wordt. De analyse en het groepsplan wordt eens in de 6 weken besproken met de leerkracht, de intern begeleider en de directeur.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2016 heeft ons bestuur meegedaan aan een pilot rond bestuurlijk toezicht. Hierbij is de Vorsenpoel aangewezen als een van de scholen voor een verificatie onderzoek. De school kreeg toen de beoordeling "voldoende" In het rapport van de inspectie stonden een aantal verbeterpunten genoemd, waar sinds die tijd hard aan gewerkt is. Wij zien een volgend onderzoek van de inspectie dan ook met vertrouwen tegemoet.

Terug naar boven