Basisschool De Vorsenpoel

Hendrik Verheeslaan 40 5283 CV Boxtel

Schoolfoto van Basisschool De Vorsenpoel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school spant zich de laatste jaren in om de leerresultaten omhoog te krijgen. Dat deze inspanningen effect hebben blijkt uit de eindtoets. We zien het resultaat de laatste jaren stijgen.

Onze school gebruikt de IEP (bureau Ices Eindtoets Primair onderwijs) als eindtoets. deze toets is gecertificeerd door het ministerie en wordt in 2 dagdelen afgenomen. Wij vinden de toets wat minder belastend dan de andere toetsen die gebruikt kunnen worden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De resultaten van ons onderwijs worden doorlopend gemeten. In de groepen 1 en 2 wordt het observatie instrument Bosos gebruikt. Middels observaties kunnen de leerkrachten bepalen waar een kind staat in zijn of haar ontwikkeling. Waar nodig kan een leerkracht extra hulp of instructietijd inzetten.

Vanaf groep 3 vormen de methode toetsen de rode draad. Na ieder stuk leerstof wordt door middel van een toets gekeken of de leerstof beheerst wordt. Waar nodig wordt extra aandacht besteed aan leerstof die nog niet goed genoeg beheerst wordt.

2 maal per jaar worden de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem afgenomen (vanaf groep 3). Op deze manier wordt op een objectieve manier en methode onafhankelijk gemeten of de leerling voldoende vordering maakt.

De leerkracht analyseert de toetsgegevens. Deze analyse dient als input voor het groepsplan. In het groepsplan wordt beschreven welke doelen nog behaald moeten worden, welke leerlingen speciale aandacht nodig hebben en hoe dat in de klas georganiseerd wordt. De analyse en het groepsplan wordt eens in de 6 weken besproken met de leerkracht, de intern begeleider en de directeur.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2016 heeft ons bestuur meegedaan aan een pilot rond bestuurlijk toezicht. Hierbij is de Vorsenpoel aangewezen als een van de scholen voor een verificatie onderzoek. De school kreeg toen de beoordeling "voldoende" In het rapport van de inspectie stonden een aantal verbeterpunten genoemd, waar sinds die tijd hard aan gewerkt is. Wij zien een volgend onderzoek van de inspectie dan ook met vertrouwen tegemoet.

Terug naar boven