Jenaplanbasisschool De Peppels & De Canadas

Frans Halsstraat 29 5831 CA Boxmeer

  • Spel vindt bij ons niet alleen plaats in de pauzes, maar spelend leren maakt ook deel uit van ons onderwijs.
  • Grote gebeurtenissen, zoals Carnaval,  Pasen en Kerst worden gezamenlijk gevierd.
  • Op elke leeftijd werken de kinderen hard aan hun ontwikkeling.
  • Al op jonge leeftijd werken kinderen aan hun ontwikkeling
  • Ook het halen van een verkeersdiploma is een reden voor een viering

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Voor een goed advies naar aanleiding van de eindtoets vindt de school het belangrijk dat zowel de schoolvorderingen als de intelligentie in onderlinge samenhang worden gemeten. De school laat daarom door een onafhankelijk bureau in groep 8 een intelligentietoets (NIO) en een schoolvorderingentoets afnemen (Toets Plaatsing Voortgezet Onderwijs). Op deze wijze meent de school beter inzicht te hebben in wat er in een kind steekt (intelligentie) en wat het presteert (opbrengsten). Zo meten we of de school uit de kinderen haalt wat erin zit. Over deze resultaten kunnen we zeer tevreden zijn, omdat de meeste kinderen hun intelligentie waarmaken.

De resultaten op het schoolvorderingengedeelte liggen overigens voor alle onderdelen rekenen, lezen en taal/spelling boven het gemiddelde van de referentiegroep.

Opgemerkt moet nog worden dat alle kinderen met de toets meedoen, hetgeen bij de Cito Eindtoets, die op basisscholen afgenomen wordt, niet het geval is.

De afgelopen jaren heeft de school geparticipeerd in het project "Leerwinst". Dit is een onderzoek in samenwerking met OC en W, de rijksuniversiteit van Groningen, de onderwijsinspectie en een onderwijsbegeleidingsdienst. In december 2013 zullen in bijzijn van de staatssecretaris van onderwijs, Sander Dekker, de conclusies gepresenteerd worden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school heeft meerdere manieren om de ontwikkeling van leerlingen te volgen, zowel op cognitief als op sociaal gebied. Onderdeel daarvan zijn de gevalideerde toetsen die in beeld brengen hoe de ontwikkeling op kernvakken (taal, lezen, rekenen, wiskunde) is. Daarnaast is er een leerlingvolgsysteem dat de gehele ontwikkeling van het kind in beeld brengt.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Al jaren blijkt uit vervolgonderzoek dat onze adviezen voor het vervolgonderwijs goed zijn. Na drie jaar vervolgonderwijs zit meer dan 90% op het niveau van het schooladvies. Een enkeling zit op een hoger niveau en een enkeling op een lager niveau. Kinderen van 11-15 jaar ondergaan grote veranderingen op cognitief, sociaal en emotioneel gebied, die van invloed kunnen zijn op hun schoolprestaties.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Al meer dan 20 jaar heeft de school alleen maar prachtige schoolrapporten van de onderwijsinspectie ontvangen.

Terug naar boven