School voor Speciaal Basisonderwijs Palet

Pastoor Kerstenstraat 38 5831 EW Boxmeer

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Palet

In het kort

Toelichting van de school

DE JUISTE KLEUR VOOR IEDEREEN

SBO Palet is sinds 1 augustus 1998 een Speciale school voor basisonderwijs, gelegen in het centrum van Boxmeer. Het gezellig ingerichte gebouw stamt uit 1976 en is in de loop van de tijd vier keer verbouwd en uitgebreid. De school biedt ruimte aan dertien groepen, heeft een ruime aula, een eigen gymzaal, een handenarbeidlokaal en voldoende nevenruimten voor de expertises, zoals een intern begeleider, een orthopedagoog, een logopediste, een taal-/reken specialist , een conciërge en schoolmaatschappelijk werk (in samenwerking met MEE-CJG). Sinds enkele jaren is er een SO4 voorziening op locatie SBO Palet. Palet en De Windroos SO4 uit Nijmegen nemen gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs en begeleiding van deze leerlingen. Het streven is om samen Gespecialiseerd Onderwijs (GO) aan te bieden, waarbij leerlingen die ondersteuning blijven krijgen die ze nodig hebben.  

Verder zijn in het pand enkele leefruimtes in gebruik door “Spectrum” , van Koraalgroep - De La Salle, ten behoeve van buitenschoolse opvang op indicatie als er extra ondersteuning nodig is in de thuissituatie. Daarnaast worden enkele ruimtes 

Palet biedt onderwijs aan leerlingen waarbij sprake is van leer– en/of ontwikkelingsproblemen. Problemen op het gebied van lezen, rekenen, gedrag, motoriek, gehoor-, spraak-, taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling of een combinatie hiervan. Wanneer de reguliere basisschool niet meer aan de hulpvraag van de leerling kan voldoen kan de Commissie Toelaatbaarheid van Platform Land van Cuijk een SBO-beschikking afgeven.

De juiste kleur voor iedereen betekent dat Palet streeft naar afstemming op elke leerling, wat heeft deze leerling nodig om vanuit een goed welbevinden te ontwikkelen. In groepen van twaalf tot zestien leerlingen, krijgen de kinderen op eigen niveau instructie en leerstof aangeboden. Naast het leren is de sociaal emotionele ontwikkeling en de persoonlijkheidsontwikkeling van groot belang. De kinderen moeten succeservaringen opdoen, een positief zelfbeeld ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwen, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid aanleren en leren opkomen voor zichzelf zonder een ander te kwetsen. De sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt veel aandacht. Dat dit zijn vruchten afwerpt is duidelijk te merken; er hangt een prettige sfeer in school waarbij er belangstelling is voor de ander en er echt rekening met elkaar gehouden wordt. Ook de collegialiteit onder de leerkrachten is groot. Het onderwijs en de leerkrachten worden ondersteund door verschillende disciplines: Intern Begeleiding, een reken- / taalspecialist, logopedie, een orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werk en een fysiotherapeut.

De ouders zijn vertegenwoordigd in een zelfstandige, eigen oudervereniging, die het team ondersteunt bij het organiseren van allerlei activiteiten. Deze ouders zijn zeer betrokken  bij de school. Verder zijn ouders vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad. Hier adviseren ouders vanuit hun visie de directie over schoolaangelegenheden. 

Een palet heeft een schakering aan kleuren. De naam is gekozen omdat onze school ook een grote schakering aan unieke kinderen heeft. Zoals bij het maken van een schilderij met behulp van een palet de juiste kleur gekozen wordt, wordt er op Palet voor elke leerling gezocht naar passende ondersteuning en het juiste onderwijsaanbod.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkelingsgericht
  • Veiligheid en vertrouwen
  • Positieve benadering en humor
  • Respect en acceptatie
  • Structuur en voorspelbaarheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Per 1 augustus 2017 was het leerlingenaantal: 82. 

Dit schooljaar is, na 4 jaar passend onderwijs, het aantal voor het eerst sinds jaren weer toegenomen.

Per 1 augustus 2018 was ons leerlingen aantal: 92. Met een sinds jaren ongekend hoge instroom van 19 leerlingen.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
92
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven