De Weijerwereld

Weijerstraat 2 5831 JV Boxmeer

Schoolfoto van De Weijerwereld

In het kort

Toelichting van de school

Op de mooiste plek van Boxmeer staat ons moderne schoolgebouw. Sinds januari 2010 zijn wij hier gehuisvest. Als u binnenloopt ruikt het nog nieuw. Onze school is uitgerust met de modernste voorzieningen, de meest in het oog springende zijn de touchscreens (digitale schoolborden) in elke groep.

Ons onderwijs kenmerkt zich door hoge resultaten en vakmanschap: leerkrachten zijn ambitieus en zorgen er voor dat hun kennis op niveau blijft. In de groepen wordt gewerkt met de modernste lesmethodes. Er is veel aandacht voor het welbevinden van kinderen. Wij zijn er van overtuigd dat hen het leren alleen lukt als zij goed in hun vel zitten.

Daarnaast zijn wij partners van de ouders. Zij kennen hun kind immers het beste. Ouders waarderen ons onderwijs en de school dan ook hoog. Ouders spelen ook een ondersteunende rol in ons onderwijs. Naast de “gewone” vakken wordt ons onderwijs vaak ondersteund door allerlei activiteiten buiten de school, bijvoorbeeld excursies in de natuur of naar een theater. Ook zijn we actief in een aantal Europese projecten. Zo maken de kinderen al jong kennis met de wereld om hen heen.

Belangrijk vinden wij dat kinderen ononderbroken 8 jaar onderwijs kunnen volgen bij ons op school. Leerkrachten volgen de ontwikkeling van hen door middel van observaties, toetsen en hun vorderingen tijdens de lessen. Door te werken met de modernste methodes, zijn onze leerkrachten in staat om lesstof op verschillende niveau’s aan te bieden.Ieder kind is uniek en heeft zijn specifieke talenten en kwaliteiten, hier willen wij recht aan doen. We willen kinderen een veilige omgeving bieden, waarbinnen zij hun medemensen leren waarderen en respecteren. We vinden het ook belangrijk de zelfredzaamheid te vergroten. Daarbij moeten kinderen een positief kritische houding ontwikkelen, niet alleen naar de wereld om hen heen maar zeker ook ten aanzien van hun eigen handelen.

Onze kinderen groeien op in een multiculturele samenleving en zodoende besteden we aandacht aan de daaruit voortvloeiende verscheidenheid aan leefgewoonten, geloofsovertuigingen, festiviteiten en dergelijke.De school neemt ook al jaren deel aan Comeniusprojecten met scholen in landen als Duitsland, Spanje, Italië, Noorwegen, Roemenië, Portugal en Slowakije, waarbij ook uitwisselingen van zowel teamleden als leerlingen plaatsvinden. Dat de organisatie in goede handen is, blijkt uit het feit dat De Weijerhof hiervoor op landelijk niveau al twee keer een eerste prijs won.

Optimus Primair Onderwijs

Onze school maakt deel uit van de stichting Optimus Primair Onderwijs. Optimus omvat 39 basisscholen en 2 speciale basisscholen. De scholen staan in de gemeenten Grave, Cuijk, Landerd, Oss, Boxmeer, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert. Binnen Optimus werken circa 650 medewerkers voor circa 6000 leerlingen. De omvang van de scholen varieert van 50 tot 500 leerlingen.

Het College van Bestuur bestaat uit Harrie van de Ven en Monique Donders. Het College is eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie en legt verantwoording af aan een Raad van Toezicht. Iedere Optimus-school heeft een eigen directeur. Een stafbureau ondersteunt de directeuren en het bestuur ten aanzien van de beleidsdomeinen Onderwijs, HRM, Facilitaire zaken en Financiën. Optimus wil kinderen de beste kansen bieden om zich naar hun kunnen en talent te ontwikkelen. Daarbij is de kwaliteit van de medewerkers en van de organisatie doorslaggevend. Optimus investeert dan ook maximaal in de ontwikkeling van de medewerkers en in het lerend vermogen van de organisatie als totaal. Kennisuitwisseling tussen de schoolteams en onderzoek ten behoeve van de verbetering van de beroepspraktijk worden door Optimus gestimuleerd.  

Optimus Primair Onderwijs Bestuurskantoor Stoofweg 2, 5361 HZ Grave (0485) 31 89 10 www.optimusonderwijs.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jezelf mogen zijn
  • kwaliteit en ontwikkeling
  • resultaat
  • vertrouwen
  • humor

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Weijerwereld heeft sinds schooljaar 2020-2021 3 groepen 1-2. We kunnen dus spreken van een lichte groei in aanmeldingen van jonge leerlingen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
249
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven