De Weijerwereld

Weijerstraat 2 5831 JV Boxmeer

Schoolfoto van De Weijerwereld

In het kort

Toelichting van de school

Op de mooiste plek van Boxmeer staat ons moderne schoolgebouw. Sinds januari 2010 zijn wij hier gehuisvest. Als u binnenloopt ruikt het nog nieuw. Onze school is uitgerust met de modernste voorzieningen, de meest in het oog springende zijn de touchscreens (digitale schoolborden) in elke groep.

Ons onderwijs kenmerkt zich door hoge resultaten en vakmanschap: leerkrachten zijn ambitieus en zorgen er voor dat hun kennis op niveau blijft. In de groepen wordt gewerkt met de modernste lesmethodes. Er is veel aandacht voor het welbevinden van kinderen. Wij zijn er van overtuigd dat hen het leren alleen lukt als zij goed in hun vel zitten.

Daarnaast zijn wij partners van de ouders. Zij kennen hun kind immers het beste. Ouders waarderen ons onderwijs en de school dan ook hoog. Ouders spelen ook een ondersteunende rol in ons onderwijs. Naast de “gewone” vakken wordt ons onderwijs vaak ondersteund door allerlei activiteiten buiten de school, bijvoorbeeld excursies in de natuur of naar een theater. Ook zijn we actief in een aantal Europese projecten. Zo maken de kinderen al jong kennis met de wereld om hen heen.

Belangrijk vinden wij dat kinderen ononderbroken 8 jaar onderwijs kunnen volgen bij ons op school. Leerkrachten volgen de ontwikkeling van hen door middel van observaties, toetsen en hun vorderingen tijdens de lessen. Door te werken met de modernste methodes, zijn onze leerkrachten in staat om lesstof op verschillende niveau’s aan te bieden.Ieder kind is uniek en heeft zijn specifieke talenten en kwaliteiten, hier willen wij recht aan doen. We willen kinderen een veilige omgeving bieden, waarbinnen zij hun medemensen leren waarderen en respecteren. We vinden het ook belangrijk de zelfredzaamheid te vergroten. Daarbij moeten kinderen een positief kritische houding ontwikkelen, niet alleen naar de wereld om hen heen maar zeker ook ten aanzien van hun eigen handelen.

Onze kinderen groeien op in een multiculturele samenleving en zodoende besteden we aandacht aan de daaruit voortvloeiende verscheidenheid aan leefgewoonten, geloofsovertuigingen, festiviteiten en dergelijke.De school neemt ook al jaren deel aan Comeniusprojecten met scholen in landen als Duitsland, Spanje, Italië, Noorwegen, Roemenië, Portugal en Slowakije, waarbij ook uitwisselingen van zowel teamleden als leerlingen plaatsvinden. Dat de organisatie in goede handen is, blijkt uit het feit dat De Weijerhof hiervoor op landelijk niveau al twee keer een eerste prijs won.


Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
199
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven