Dalton Kindcentrum De Wingerd

Floralaan 1a 9421 NP Bovensmilde

Schoolfoto van Dalton Kindcentrum De Wingerd

Het team

Toelichting van de school

Op de algemene website van De Wingerd staan namen en functies van ons professioneel team. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We proberen zo veel mogelijk een verlof/ziekte in te vullen door eigen personeel van de school. Lukt dit niet dan zal er een aanvraag worden gedaan bij de vervangingspool van CKC Drenthe. Bij geen inval en kortdurende afwezigheid van de leerkracht zal de groep vrij zijn. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In acht jaar tijd moeten de kinderen 7520 uur onderwijs volgen. Daarbij mag het aantal lesuren in de onderbouw (groep 1 t/m 4) niet minder dan 3520 zijn en in de bovenbouw (groep 5 t/m 8) niet minder dan 4000 uur. In overleg met de oudergeleding van de MR worden de onderwijstijden hierop afgestemd. Onze onderwijstijden voldoen aan de verplichte lesuren zoals hierboven genoemd: De kinderen op De Wingerd gaan naar school met een continurooster volgens het 5 gelijke dagen model. Dat betekent dat alle groepen, 1 t/m 8, elke dag van 8.30 tot 14.00 uur naar school gaan.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het scheppen van een fijne, veilige omgeving is een belangrijke voorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs. 

Wij vinden het van belang dat op onze school alles in het werk wordt gesteld om de beschikbare leertijd zo maximaal mogelijk te laten zijn. Bovendien willen we de onderwijstijd zo doelmatig mogelijk invullen, bij voorkeur door de kinderen een actieve rol te geven in het leerproces.

Een goede instructie vormt de basis van goed onderwijs. Zorgen voor een goede instructie vraagt veel van de leerkracht, zowel bij de groepsinstructie als bij de instructie in een subgroep. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in kwaliteit en kwantiteit van de instructie. De instructie is kwalitatief goed als een leerkracht uitdrukkelijk voordoet, uitlegt, verbeterende feedback geeft en de leerling begeleid laat oefenen.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In het dagelijks contact en het volgen van de kinderen zien wij de ontwikkelingen. Soms merken we dat er kinderen zijn die meer ondersteuning of begeleiding nodig hebben. Vanuit de gedachte van passend onderwijs stemmen wij ons aanbod af op de verschillen tussen kinderen en kijken we naar wat een kind wel kan in plaats van wat niet goed gaat.  

De leerkracht kan differentiëren in het aanbod en verkorte of verlengde instructie geven, passend bij de behoeften van de kinderen. Aan kinderen die meer aan kunnen, wordt extra uitdagend materiaal aangeboden. Wanneer de inzet van de leerkracht weinig vooruitgang oplevert, kan de IB-er worden ingeschakeld. Samen met de leerkracht wordt dan gekeken welke mogelijkheden wij nog meer kunnen bieden. In ons schoolondersteuningsprofiel staan onze mogelijkheden beschreven, evenals de grenzen in ons aanbod. Voor de volledige inhoud van dit profiel verwijzen wij u naar onze website. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Bij de peuteropvang wordt gewerkt met Uk en Puk, een landelijk ontwikkeld activiteitenprogramma voor baby's en peuters.

In de groepen ½ werken we thematisch. Deze thema's lopen van vakantie tot vakantie. De thema's worden rijk vormgegeven waarbij de brede ontwikkeling gestimuleerd worden. Er is veel aandacht voor woordenschat en wereld oriëntatie. Daarnaast worden de ontwikkelingsdoelen die aangeboden worden in de kleuterperiode verwerkt in een groot aantal dagelijkse routines. Vanaf het schooljaar 2023/2024 zullen de groepen ¾ aansluiten bij de thema's van de onderbouw en zal spel en vernieuwde routines ook een groter deel van het onderwijs aan deze middenbouw groepen zijn. Met als doel een doorlopende leerlijn, aansluiten bij de natuurlijke behoeftes van het jonge kind en aandacht voor de brede ontwikkeling.

Wanneer uw zoon of dochter voor het eerst naar school gaat nemen we ongeveer 4 weken van tevoren contact op om kennis te maken met de leerkracht van de groep en wenafspraken te maken. Een uitzondering hierop is wanneer uw kind in de laatste 3 weken van het schooljaar 4 wordt. De kinderen komen dan wel naar de kennismakingsmiddag in de nieuwe groep, maar stromen na de zomervakantie in. Wij vinden het voorop staan dat uw kind in een stabiele omgeving kennis maakt met de school en zich zo veilig kan hechten.

Terug naar boven