Basissch Willibrordus

De Bouw 64 1611 JH Bovenkarspel

  • Schoolfoto van Basissch Willibrordus
  • Schoolfoto van Basissch Willibrordus
  • Schoolfoto van Basissch Willibrordus
  • Schoolfoto van Basissch Willibrordus
  • Schoolfoto van Basissch Willibrordus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school maakt geen gebruik van de CITO eindtoets.

Om een goed VO advies te kunnen geven wordt er naast het CITO leerlingvolgsysteem gebruik gemaakt van de NIO toets (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau).

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schoolkeuzeadvies wordt weloverwogen gegeven.

Het CITO leerlingvolgsysteem, de NIO (Nederlande Intelligentietest voor Onderwijsniveau)en het beeld dat wij hebben van iedere leerling ligt ten grondslag aan het advies.

In november geven wij een voorlopig advies. Wij blijven de leerling volgen en in februari geven wij het definitieve advies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 16 april 2013 heeft de inspectie een bezoek gebracht aan onze school. Tijdens het onderzoek is de kwaliteit van het onderwijs op onze school beoordeeld met behulp van een aantal indicatoren. Deze indicatoren hebben betrekking op de resultaten en de ontwikkeling van leerlingen, op de zorg en begeleiding en op de kwaliteitszorg. Daarnaast ie er ook standaard gecontroleerd of de school voldoet aan bepaalde wettelijke voorschriften, waaronder de onderwijstijd.

De inspectie heeft het onderzoek besproken met de schoolleiding en de bestuursdirectie. daarbij heeft zij aangeg3even dat het toegekende basisarrangement blijft gehandhaafd.

Het inspectiebezoek en de aanbevelingen daaruit zijn de basis van de veranderingsgebieden die wij dit schooljaar hebben gepland.

Terug naar boven