Basissch Willibrordus

De Bouw 64 1611 JH Bovenkarspel

  • Schoolfoto van Basissch Willibrordus
  • Schoolfoto van Basissch Willibrordus
  • Schoolfoto van Basissch Willibrordus
  • Schoolfoto van Basissch Willibrordus
  • Schoolfoto van Basissch Willibrordus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school maakt geen gebruik van de CITO eindtoets.

Om een goed VO advies te kunnen geven wordt er naast het CITO leerlingvolgsysteem gebruik gemaakt van de NIO toets (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau).

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schoolkeuzeadvies wordt weloverwogen gegeven.

Het CITO leerlingvolgsysteem, de NIO (Nederlande Intelligentietest voor Onderwijsniveau)en het beeld dat wij hebben van iedere leerling ligt ten grondslag aan het advies.

In november geven wij een voorlopig advies. Wij blijven de leerling volgen en in februari geven wij het definitieve advies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 16 april 2013 heeft de inspectie een bezoek gebracht aan onze school. Tijdens het onderzoek is de kwaliteit van het onderwijs op onze school beoordeeld met behulp van een aantal indicatoren. Deze indicatoren hebben betrekking op de resultaten en de ontwikkeling van leerlingen, op de zorg en begeleiding en op de kwaliteitszorg. Daarnaast ie er ook standaard gecontroleerd of de school voldoet aan bepaalde wettelijke voorschriften, waaronder de onderwijstijd.

De inspectie heeft het onderzoek besproken met de schoolleiding en de bestuursdirectie. daarbij heeft zij aangeg3even dat het toegekende basisarrangement blijft gehandhaafd.

Het inspectiebezoek en de aanbevelingen daaruit zijn de basis van de veranderingsgebieden die wij dit schooljaar hebben gepland.

Terug naar boven