Basisschool de Molenwiek

Korenmolenlaan 4 1611 XE Bovenkarspel

Schoolfoto van Basisschool de Molenwiek

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school gebruikt (nog) geen eindtoets. Binnen het hele samenwerkingsverband is daar nog niet voor gekozen. De school gebruikt de CITO toetsen (voor de basisvakken Rekenen, Begrijpend lezen, technisch lezen en spelling) die vanaf groep 1 t/m 8 worden gebruikt. Zo krijgt de school een goed beeld van de leerontwikkeling van de leerling, door de jaren heen.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school heeft een visie op het gebied van schoolkeuze:

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen met een goed gevoel en met zelfvertrouwen de overstap naar het voortgezet onderwijs maken. Wij kijken daarom heel goed wat de kinderen qua leerprestaties hebben gedaan. Daarnaast wordt de werkhouding en het gedrag van de leerling in kaart gebracht. Daarna wordt zorgvuldig een advies geformuleerd.

De school krijgt van het V.O, regelmatig feedback op de adviezen die wij hebben gegeven. Het V.O geeft ons terug dat de adviezen wel degelijk een voorspeller zijn van het uiteindelijk uitstroomniveau van de leerlingen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Elke 4 jaar bezoekt de onderwijsinspectie de school. De school wordt doorgelicht aan de hand van indicatoren. Voor onze school geldt dat we "groen licht" hebben gekregen voor de periode 2012-2016. Een basisarrangement waaruit blijkt dat over de hele linie voldoende is gescoord.

In de tussenliggende periode is het de bedoeling dat we als school werken aan de indicatoren die aandacht nodig hebben. Daar wordt een plan van aanpak voor gemaakt. Een cyclisch proces met als doel; de school blijven ontwikkelen om het beste onderwijs te blijven geven.

Terug naar boven