De Mariaschool

Past Schoenmakersstraat 7 6657 CB Boven-Leeuwen

Schoolfoto van De Mariaschool

Resultaten eindtoets Toelichting

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Goed onderwijs is van belang om kinderen verder te brengen en persoonlijke groei en ontwikkeling te creëren. Onderwijs waarbij we de landelijk geformuleerde einddoelen voor de basisscholen proberen te halen. Als school werken we samen met de kinderen naar deze doelen toe. Niet elk kind haalt alle doelen op hetzelfde tijdstip.
Wij bieden individuele mogelijkheden, passend bij het niveau van de leerlingen; hiervoor maken we gebruik van het model adaptief lesgeven. Dit betekent o.m.: zelfstandig werken, een instructietafel in elk lokaal en korte instructie en gerichte individuele instructie.  
Ook het coöperatief leren draagt hieraan bij op onze school. Coöperatief leren is een goede manier om te leren samenwerken. Leerlingen leren met en van elkaar. Om persoonlijke groei en ontwikkeling mogelijk te maken, richten wij ons in een ontwikkeltraject o.l.v. BLOOS, onderwijsadviesdienst op op het betrekken van de kinderen bij het leerdoel (wat ga ik leren?). Daarnaast trachten we meer eigenaarschap te creëren door kinderen inzicht te geven in wat ze al kunnen en kennen en hoe ze een taak aan kunnen pakken. 

Om te beoordelen of de leerlingen de gestelde onderwijsdoelen halen gebruiken we verschillende middelen:
de beschreven ontwikkelingsdoelen, toetsen die behoren bij de leermethoden en landelijk genormeerde toetsen.
De resultaten van deze laatste groep toetsen geven ons een duidelijk beeld van het niveau van onze school. Bovenstaand proces begint op het moment dat een kind als kleuter bij ons binnenstapt totdat het als tiener onze school verlaat. Wij hopen dat de leerlingen hierdoor in groep 8 een juiste beslissing kunnen nemen voor het type voortgezet onderwijs dat voor hen het meest geschikt is en met een fijn gevoel afscheid kunnen nemen van onze school. De kwaliteit bewaken we door de leerlingen systematisch te volgen middels CITO toetsen. Vanuit de toetsen worden analyses gemaakt en trends ontdekt waar we ons onderwijs weer op af stemmen. Dit wordt weergegeven in verbeterplannen die opgenomen worden in het jaarlijkse werkplan. Verder zijn er evaluerende teamvergaderingen, onderbouw- en bovenbouwoverleg, ouderenquêtes, directiegesprekken met bestuur, oudervereniging en medezeggenschapsraad, scholingsbijeenkomsten en het bijhouden van vakliteratuur.

Voor de tussenresultaten nemen wij de volgende CITO-toetsen af:

  • Technisch lezen
  • Spelling
  • Rekenen
  • Begrijpend lezen
  • Woordenschat

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven