De Mariaschool

Past Schoenmakersstraat 7 6657 CB Boven-Leeuwen

Schoolfoto van De Mariaschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Goed onderwijs is van belang om kinderen verder te brengen en persoonlijke groei en ontwikkeling te creëren. Onderwijs waarbij we de landelijk geformuleerde einddoelen voor de basisscholen proberen te halen. Als school werken we samen met de kinderen naar deze doelen toe. Niet elk kind haalt alle doelen op hetzelfde tijdstip.
Wij bieden individuele mogelijkheden, passend bij het niveau van de leerlingen; hiervoor maken we gebruik van het model adaptief lesgeven. Dit betekent o.m.: zelfstandig werken, een instructietafel in elk lokaal en korte instructie en gerichte individuele instructie.  
Ook het coöperatief leren draagt hieraan bij op onze school. Coöperatief leren is een goede manier om te leren samenwerken. Leerlingen leren met en van elkaar. Om persoonlijke groei en ontwikkeling mogelijk te maken, richten wij ons in een ontwikkeltraject o.l.v. BLOOS, onderwijsadviesdienst op op het betrekken van de kinderen bij het leerdoel (wat ga ik leren?). Daarnaast trachten we meer eigenaarschap te creëren door kinderen inzicht te geven in wat ze al kunnen en kennen en hoe ze een taak aan kunnen pakken. 

Om te beoordelen of de leerlingen de gestelde onderwijsdoelen halen gebruiken we verschillende middelen:
de beschreven ontwikkelingsdoelen, toetsen die behoren bij de leermethoden en landelijk genormeerde toetsen.
De resultaten van deze laatste groep toetsen geven ons een duidelijk beeld van het niveau van onze school. Bovenstaand proces begint op het moment dat een kind als kleuter bij ons binnenstapt totdat het als tiener onze school verlaat. Wij hopen dat de leerlingen hierdoor in groep 8 een juiste beslissing kunnen nemen voor het type voortgezet onderwijs dat voor hen het meest geschikt is en met een fijn gevoel afscheid kunnen nemen van onze school. De kwaliteit bewaken we door de leerlingen systematisch te volgen middels CITO toetsen. Vanuit de toetsen worden analyses gemaakt en trends ontdekt waar we ons onderwijs weer op af stemmen. Dit wordt weergegeven in verbeterplannen die opgenomen worden in het jaarlijkse werkplan. Verder zijn er evaluerende teamvergaderingen, onderbouw- en bovenbouwoverleg, ouderenquêtes, directiegesprekken met bestuur, oudervereniging en medezeggenschapsraad, scholingsbijeenkomsten en het bijhouden van vakliteratuur.

Voor de tussenresultaten nemen wij de volgende CITO-toetsen af:

  • Technisch lezen
  • Spelling
  • Rekenen
  • Begrijpend lezen
  • Woordenschat

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven