De Mariaschool

Past Schoenmakersstraat 7 6657 CB Boven-Leeuwen

Schoolfoto van De Mariaschool

Het team

Toelichting van de school

De personele bezetting gedurende dit schooljaar;

---------------------Maandag------Dinsdag------Woensdag------Donderdag------Vrijdag------

Groep 1-2           Juf Marianne    Juf Lieneke    Juf Marianne    Juf Marianne     Juf Marianne

Groep 2-3           Juf Lieneke      Juf Ellen        Juf Ellen           Juf Ellen           Juf Ellen

Groep 4              Juf Fleurien      Juf Fleurien    Juf Fleurien      Juf Fleurien      Juf Fleurien

Groep 5              Juf Monique     Juf Monique    Juf Monique     Juf Monique     Juf Monique

Groep 6-7           Juf Priscilla      Juf Priscilla     Meester           Juf Priscilla       Juf Priscilla
                                                                    Jan-Willem
Groep 7-8           Juf Anne          Juf Anne        Juf Anne          Juf Anne          Juf Anne

*Juf Carolien werkt op dinsdag en donderdagochtend met leerlingen uit groep 6-7 en 7-8.
** Juf Samantha, onze onderwijsassistent werkt op maandag t/m vrijdag in diverse groepen. 

 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze stichting (SPOM) heeft een eigen vervangingspool en daarnaast is SPOM ook aangesloten bij een regionale vervangingspool via IPPON. Vervangingen zijn soms last minute in verband met ziekte bijvoorbeeld. Het kan voorkomen dat er dan geen vervanger beschikbaar is. Intern zal er dan worden gekeken naar andere mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld het inzetten van ambulant personeel of leerkrachten die extra werken. In een enkel geval, wanneer er geen mogelijkheden zijn, wordt een groep opgedeeld of naar huis gestuurd. Uiteraard gebeurt dit in overleg met ouders. Wanneer er thuis geen opvang mogelijk is, worden kinderen altijd op school opgevangen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen zijn ingedeeld volgens het leerstofjaarklassensysteem en/ of worden combinatiegroepen waarbij leerjaren worden gecombineerd.

Door verandering van ons onderwijs en meer gepersonaliseerd leren willen we in de toekomst een andere invulling geven in de organisatie. De aankomende jaren richten we ons binnen ons onderwijs op het betrekken van kinderen bij het leerproces. Inzicht vergaren in wát je leert en dát je leert, maar ook hoe en waar je het beste kunt leren. Op deze manier kunnen leerlingen op hun eigen niveau meedoen aan het onderwijs en hebben ze gelijke kansen om zich naar mogelijkheden te ontwikkelen. Hiermee groeien we richting de sterke wens om binnen onze school meer tegemoet te komen aan de verschillen tussen kinderen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Spel staat centraal

De leerkrachten van de onderbouw (de kleutergroepen en groep 3) zijn actief met het ontwikkelen/bijstellen van een visie rondom het werken met jonge kinderen, die binnen onze school past.
In de groepen 1-2-3 werken we in thema’s vanuit de methode “Sil op school” van ongeveer 6 weken. Deze thema’s worden gekozen uit deze bron rekening houdend met de belangstelling van de kinderen. Als kinderen enthousiast zijn is de betrokkenheid groot en zijn de leeropbrengsten beter. Vooral in de kleutergroepen staan de spelhoeken centraal, maar ook in groep 3 mag een spelhoek niet ontbreken.

De leerlingen richten samen met de leerkracht deze hoek in. Dit betekent, dat ook uw hulp en medewerking gevraagd wordt om spullen mee naar school te geven. Spelen is leren en de leerkracht zal dit spel ondersteunen (meespelen) om de kinderen verder te brengen in hun ontwikkeling.
De activiteiten moeten zinvol zijn. Betekenisvolle activiteiten  zijn bruikbaar in het dagelijks leven, bijv. een brief schrijven, affiches maken (met tekening en tekst) of het maken van een boek. Vanaf de kleutergroepen is er aandacht voor lezen en schrijven. De krabbels van de 4 jarige veranderen langzaam in letters en woorden en in groep 3 wordt het leren lezen en schrijven verder ontwikkeld. Er is samenhang tussen  spel-, gesprek-, schrijf- en leesactiviteiten. Zinvol lezen en schrijven ontwikkelen zich het best als  kinderen spelenderwijs ervaren dat zij lezers en schrijvers zijn met een boodschap.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Gebruik van methoden

Leerlingen doen op school niet alleen vakkennis en -vaardigheden op, het is ook de plek waar zij leeftijdsgenoten ontmoeten, kennis maken met de samenleving, met normen, waarden en omgangsvormen. Daar hoort bij dat zij leren, oefenen en soms ook grenzen overschrijden. Didactiek en pedagogiek begeleiden dit leer- en ontwikkelingsproces.
In een veilig schoolklimaat zijn er grenzen en regels, wordt adequaat opgetreden tegen grensoverschrijdend gedrag en worden leerlingen aangemoedigd om positief gedrag te laten zien.
Op de Mariaschool streven we naar een goed schoolklimaat waarin leerlingen zich veilig voelen en optimaal kunnen ontwikkelen. Om dit te bereiken werken we schoolbreed met Klasse(n)kracht: de RESPECT aanpak.
Op de Mariaschool gebruiken we methoden die voldoen aan de kerndoelen en passen bij de visie van onze school. De methoden voor lezen, rekenen, taal en spelling bevatten drie instructie-  en verwerkingsniveaus.

Thematisch onderwijs

Op de Mariaschool werken we thematisch waarbij we verschillende bronnen inzetten. Binnen het thema zoekt de leerkracht naar sociaal-culturele activiteiten die te verbinden zijn aan kennis en vaardigheden om zo een brede ontwikkeling mogelijk te maken. De ‘zone van de naaste ontwikkeling’ speelt daarbij een belangrijke rol. Het gaat hierbij om het verschil tussen wat een leerling al zelfstandig kan (het actuele ontwikkelingsniveau) en wat de leerling kan met ondersteuning van een volwassene of een medeleerling  (de zogenaamde ‘meerwetende partners’).

Onderzoek staat centraal

Ook de thema’s in de bovenbouw kennen een tijdsspanne van 6 tot 8 weken. Binnen elk leerjaar zijn vaste thema’s en vrije thema’s vastgesteld. Denk hierbij aan belangrijke geschiedenis, natuur of aardrijkskundige onderwerpen.  Elk nieuw thema begint met minimaal 3 startactiviteiten die het nieuwe onderwerp op verschillende manieren bij de kinderen onder de aandacht brengt. N.a.v. deze startactiviteiten worden onderzoeksvragen geformuleerd.
We hebben er op de Mariaschool voor gekozen ons eerst te richten op onderzoeksactiviteiten binnen aardrijkskunde en geschiedenis. Deze vakken staan als wereldoriëntatie op het rooster en worden in thema’s gegeven. Leidraad zijn hierbij de kerndoelen van aardrijkskunde en geschiedenis en de investeringslijsten wereldoriëntatie (welke voortkomen uit de kerndoelen). Hoewel we de taaldoelen behandelen vanuit de methode Taal in Beeld kijken we wel actief naar kansen om het taalaanbod tijdens de wereld oriënterende activiteiten uit te diepen, te integreren of uit te breiden.

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven