Rooms Katholieke Basisschool De Akker

Populierenhof 2 2771 DG Boskoop

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Akker
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Akker
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Akker
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Akker

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Akker is een katholieke basisschool in Boskoop. Op 1 oktober 2020 hadden wij 135 leerlingen in de school. In het schooljaar 2021-2022 starten wij met zeven groepen.

De naam van onze basisschool verwijst naar de Boskoopse houtakker of windakker. Dit is een smalle strook grond, omringd door hoog opgaande begroeiing tussen de kwekerijen. De hout- of windakker beschermt de boomkwekerij zodat de jonge plantjes volop kunnen uitgroeien. Op De Akker willen we hetzelfde bereiken: de kinderen de ruimte en veiligheid bieden om zich te ontwikkelen. De lokalen dragen groepsnamen die gebaseerd zijn op planten in de hout- of windakker. Van kleine plantjes, zoals Fluitenkruid bij groep 1/2 tot grote bomen zoals Populier in groep 8. Onze school staat voor een veilig klimaat waarbinnen wij samen met de leerlingen en hun ouders werken aan persoonsvorming, waarbij geluk en zelfvertrouwen voorop staan.

Wij hebben hoge verwachtingen van leerlingen en medewerkers en vinden eigenaarschap hierin belangrijk. Naast een stevige basis in de kernvakken rekenen, lezen en taal werken wij thematisch aan vaardigheden op gebied van wereldoriëntatie. Hierbij halen wij de wereld de school in door middel van gastlessen en excursies. Wij streven ernaar het maximale uit ieder kind te halen, rekening houdend met ieders eigenheid. Hierbij betrekken wij de leerling bij zijn leerproces en vinden wij niet alleen het resultaat, maar ook het proces van belang.

Neem ook eens een kijkje op onze website: deakkerboskoop.nl voor meer actuele en aanvullende informatie. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sterk onderwijs
  • Eigentijds
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Bij ons op De Akker hebben wij relatief kleine groepen (de grootste groep heeft 24 leerlingen), waardoor wij kinderen de aandacht kunnen geven die zij nodig hebben. Schooljaar 21-22 starten wij met twee kleutergroepen, die beide mooi kunnen doorgroeien.

In de directe omgeving van de school staan 2 andere scholen (een openbare en een christelijke). In de buurt worden er steeds minder kinderen geboren, waardoor het leerling aantal daalt maar het marktaandeel van de Akker gelijk is gebleven t.o.v. de omliggende scholen. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
135
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Akker werkt vier dagen per week met een continurooster. De schooltijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 - 14.30. Er is een inloop vanaf 8.20. Op woensdag zijn de lestijden van 08.30 uur tot 12.15 uur.

Na schooltijd komen ouders van groep 1/ 2 naar binnen om hun kinderen op te halen uit de groep. Ouders mogen na schooltijd uiteraard altijd even in de groep komen om naar werk en/of andere gemaakte opdrachten van hun zoon/dochter te komen kijken en/of een afspraak met de leerkracht te maken. In verband de rust- en werktijden van het personeel is het in principe niet mogelijk een afspraak te maken tussen 14.45-15.00 uur. 

De afspraken rondom brengen en halen zijn i.v.m. de corona periode aangepast, vanwege de richtlijnen waarmee wij rekening dienen te houden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Samen leren vraagt om een veilige school. Een omgeving waarin kinderen en medewerkers zich thuis voelen, verschillen er mogen zijn en ieder mens ertoe doet. In zo’n omgeving is geen ruimte voor agressie en geweld. Daarom werken wij actief aan veiligheid, volgens beleid dat past bij onze school. Ook hebben we afgesproken hoe we in de school met elkaar omgaan. En als een kind op school ziek wordt of medicijnen nodig heeft, volgen we ons protocol medisch handelen. Maar een veilige school is niet genoeg; kinderen verdienen ook een veilige thuissituatie. Als wij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling denken te zien, bespreken wij dat eerst met ouders. Daarna wegen we zorgvuldig af of het vermoeden gemeld moet worden bij Veilig Thuis. We handelen daarbij volgens het protocol huiselijk geweld of kindermishandeling. Verder gaan wij zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van ouders en kinderen. Wij doen dit volgens ons privacyreglement. Hierin staat welke persoonsgegevens we bewaren en welke veiligheidsmaatregelen daarvoor zijn genomen.

Terug naar boven