Jenaplanschool de Zevensprong

Snijdelwijklaan 4C 2771 SX Boskoop

Schoolfoto van Jenaplanschool de Zevensprong

Het team

Toelichting van de school

Samenstelling van het team 2020-2021

 • Diana vd Werf Krekels, 1-2 maandag t/m donderdag
 • Sarah Teeuwen Zeehonden, 1-2 maandag t/m donderdag
 • Rianne van Tol Panters, 1-2 maandag t/m donderdag
 • Jeannette Broer oudste kleuters, 2 vrijdag
 • Kim Boon Kangoeroes, 3-4-5 maandag t/m vrijdag
 • Esther Rijnbeek Springbokken, 3-4-5 maandag, woensdag, donderdag, vrijdag
 • Ingeborg Hennings, Springbokken, 3-4-5 dinsdag
 • Bo Nieuwesteeg Herten, 3-4-5 maandag t/m donderdag
 • Annet Straver Herten 3-4-5 vrijdag
 • Caroline Hartog Koala's, 3-4-5 maandag t/m vrijdag
 • Hilde Venema Kikkers, 6-7-8 maandag t/m vrijdag
 • Marije Stolker Eekhoorns, 6-7-8 maandag, dinsdag donderdag, vrijdag
 • Suzanne Streng, Eekhoorns, 6-7-8, woensdag
 • Lisa van Leeuwen Dolfijnen, 6-7-8 dinsdag*studiedag t/m vrijdag
 • Janneke Freriks Dolfijnen, 6-7-8 maandag, dinsdag
 • Arjan Klein Vakdocent gym donderdag
 • Jennifer den Besten Vakdocent gym maandagmiddag, dinsdag
 • Suzanne Streng, Intern Begeleider, maandag, dinsdag, donderdag
 • Jeannette Broer, directeur, maandag tot en met vrijdag
 • Extra ondersteuning in de groepen: Ingeborg Hennings, Annet Straver, Janneke Freriks (verdeeld over de week) 

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

RTC Cella regelt voor onze school alle vervangingen. Bij RTC Cella zijn naast ons bestuur nog vijf schoolbesturen aangesloten. Het voordeel is dat we onderling leerkrachten die in (vaste) dienst zijn, kunnen uitwisselen. Daarnaast hebben we een pool van flexibele invalkrachten die na een specifieke oproep ingezet kunnen worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het ritmisch weekplan  

Op de Zevensprong werken we met een ritmisch weekplan. Het ritmisch weekplan is onder te verdelen in: gesprek, werk, spel en viering. De vier basisactiviteiten wisselen elkaar zo goed mogelijk af gedurende de dag en de week. We streven daarbij naar een evenwichtige verdeling van inspannende en ontspannende activiteiten. Door een bewuste indeling van de tijd ontstaat er een herkenbare regelmaat en structuur waarin de kinderen zich thuis voelen. Wij stimuleren de brede ontwikkeling van kinderen. Daaronder verstaan we zowel de intellectuele ontwikkeling, de lichamelijke ontwikkeling, de sociaal emotionele ontwikkeling (omgang met anderen, werkhouding etc.) als de creatieve ontwikkeling. Dit doen we op de volgende wijze:  

Gesprek

Dagopening Iedere ochtend beginnen we in de kring met de dagopening. Kinderen vertellen elkaar over hun belevenissen. Die verhalen zijn aanleiding verder te praten over een onderwerp dat iedereen aangaat, of tot het houden van een leergesprek. Vaak ook hebben kinderen iets van thuis meegenomen, dat ze de anderen willen laten zien. Soms hebben ze een toneelstukje voorbereid, dragen een gedicht voor of zingen een liedje. Een vast punt in de dagopening in de midden- en bovenbouw is het logboek, dat een van de kinderen over de vorige dag heeft geschreven. Dit logboek kan eventueel met een zelfverzonnen thema geschreven worden.   

Leeskring: Deze kringsituatie komt voor in alle bouwen. In de onderbouw vertelt de groepsleider een mooi verhaal of draagt een gedicht voor. Daar wordt over nagepraat en de kinderen krijgen creatieve opdrachten om het verhaal nog eens op een andere manier te beleven. In de middenbouw wordt de leeskring door de kinderen uitgevoerd.  

Forumkring; Twee - bovenbouw - kinderen hebben zich voorbereid op een tekst over een actueel onderwerp. De andere kinderen stellen tijdens het forum vragen naar aanleiding van de tekst. Met elkaar discussiëren we over stellingen die door de twee kinderen bedacht zijn.  

Filosoferen en actieve burgerschapsvorming

Het filosoferen met kinderen heeft een belangrijke plaats in onze school. Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar filosoferen bijna wekelijks met elkaar. Zo ontwikkelen ze hun denk- en oordeelsvermogen, filosoferen draagt daarnaast ook bij aan de persoonlijkheidsontwikkeling. Sinds 2006 moeten scholen aandacht besteden aan burgerschapsvorming. De Zevensprong deed en doet dat al jaren. En wel vanuit de overtuiging dat onze democratie een groot en kostbaar goed is. De beste manier waarop kinderen democratie kunnen leren, (kennis van, vaardigheden in en attituden over) is door in de school op democratische wijze met elkaar samen te leven en te werken. Filosoferen en Burgerschap zijn één van de speerpunten van het schoolplan 2020-2024. Zie voor de verdere uitwerking hiervan het schoolplan op de website.  

Stamgroep-vergadering: De stamgroepvergadering is een kring waarin van alles wordt besproken, ideeën worden geopperd en voorstellen worden gedaan. Met elkaar maken we af spraken die de sfeer en de gang van zaken moeten verbeteren. Dit gebeurt iedere week in de bovenbouw en in de middenbouw. Problemen lossen we op met elkaar, waarbij we een beroep doen op ieders verantwoordelijkheid om mee te doen. Voor ideeën en voorstellen van kinderen is veel ruimte. Kinderen, teamleden en ouders proberen op deze wijze een democratische gemeenschap met elkaar te vormen. Sinds 2008 hebben we naast de oudervereniging ook een kinderraad. Een democratie moet zijn burgers opvoeden tot redelijke individuen, mensen die in staat zijn hun (denk-) vermogens op elkaar af te stemmen. Zelf nadenken, daar gaat het om bij het filosoferen, in dialoog met de anderen. Leren dat we allemaal verschillen, en dat je er samen uit kunt komen. We hechten hier veel waarde aan. Democratie doen we niet alleen met elkaar in de school. We willen ook dat kinderen actief bijdragen aan de samenleving. We proberen daarom niet alleen hun kennis over en interesse in ons bestuur en in onze samenleving te bevorderen, waar mogelijk stimuleren we kinderen tot deelname. In de afgelopen jaren hebben onze bovenbouwers regelmatig actief meegedaan in de discussies over plaatselijke en regionale kwesties, zoals de herinrichting van het dorp, het Bentwoud en de scholenkwestie in de Snijdelwijk.  

Filosoferen met grootouders: Alle oudste kleuters filosoferen van de herfstvakantie tot eind mei met grootouders. Deze vorm van filosoferen heeft onze oud collega Lucy van Niekerk geIntroduceerd. Filosoferen met (jonge) kinderen is in de eerste plaats bedacht om het denkvermogen van kinderen te stimuleren. Kinderen zèlf leren denken is dan ook het belangrijkste leerdoel van het filosoferen met kinderen. Tijdens het filosofische gesprek leert het kind denken doordat het argumenteert en redeneert, reflecteert op het eigen denken, vragen stelt, abstracte begrippen leert hanteren. Naast de filosofielessen die in de groepen worden gegeven zien wij dit als een zeer mooie en goede aanvulling.

Werk

Blokperiode In de midden- en bovenbouw is er bijna dagelijks een blokuur. In de middenbouw werkt ieder kind aan zijn eigen dagtaak voor lezen, schrijven en taal. In de bovenbouw werkt ieder kind aan zijn eigen weektaak, voor lezen, taal, rekenen en wereldoriëntatie. Er wordt dus veel aandacht besteed aan zelfstandig plannen en werken.  Het werken aan de week- en dagtaak wordt zorgvuldig door de groepsleider begeleid.   Wereldoriëntatie: We werken met de Alles-in-1 methode. Zoals de naam al zegt, een samenhang tussen alle vakgebieden. Wereldoriëntatie neemt een centrale plaats in en in projecten komen de volgende onderdelen aan de orde: aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, cultuur en natuur. Ieder project heeft vier soorten activiteiten: Projectboeken met films, teksten, wereldoriëntatie, taal, spelling, Engels en (computer)opdrachten. Werkstukken waarin één onderdeel van het thema (in groepjes) wordt uitgewerkt. Doe-opdrachten waarin leren-door-doen via leskisten met tipkaarten aan bod komt. Expressie met dans, drama, tekenen, schilderen, handvaardigheid en muziek. Deze activiteiten komen iedere week aan bod.

Ter aanvulling van ons onderwijs worden experts in huis gehaald om te vertellen en maken we uitstapjes. Bijvoorbeeld naar de kinderboerderij, het gemaal en naar andere locaties die aansluiten bij onze thema’s.  

Lezen en taal

Lezen en schrijven leren de kinderen in de middenbouw. Voor het aanvankelijk lezen gebruiken we als leesmethode Lijn 3 en voor het voortgezet technisch lezen is dit Station Zuid. Sinds 2008 werken we met BAVI-lezen. BAVI-lezen staat voor belevend AVI lezen. (AVI =Analyse van Individualiseringsvormen. Het AVI-systeem biedt twee grote toepassingen: enerzijds de indeling van teksten naar moeilijkheidsgraad en anderzijds de bepaling van de leesvaardigheid). Bij BAVI staat het plezier in lezen voorop. Het idee is dat als een kind met plezier leest, de leesmotivatie vergroot wordt. Vanaf groep drie lezen de kinderen twee keer per week uit een eigen boek dat ze uit de bibliotheek halen. Ze zijn vrij om te kiezen welk boek ze willen lenen. Met de kinderen wordt gesproken over de inhoud van het boek. De kleuters gaan ook één keer per week naar de bibliotheek. Per thema kan er uit de bibliotheek op school een themakist aangevraagd worden.   Leren van letters bij kleuters: Kleuters vooral moeten spelen, dat is voor hen leren. We bieden letters   aan op een manier die bij kleuters past. Bovendien moeten kleuters altijd eerst in aanraking komen met klanken en auditieve vaardigheden, voor je hen met lettervormen laat werken. Kleuters komen hoe dan ook in aanraking met letters. Sommige kinderen pakken dat heel gretig op, herkennen al snel overal ‘hun letter’ en leren ook andere letters herkennen. Andere kinderen hebben minder interesse in letters, dat is geen probleem de letters worden wel aangeboden, om te kijken wat een kind er van op pakt. Een kind dat mogelijk problemen gaat krijgen in het leesproces in groep 3, kan zo bij de kleuters al gesignaleerd worden. Een kind dat aan het eind van groep 2 ‘zijn eigen letter’ nog niet herkent, krijgt BOUW! aangeboden. Bouw! is het unieke computergestuurde interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 kunnen worden voorkomen. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg. Ouders, grootouders, oudere leerlingen of vrijwilligers kunnen als tutor fungeren.   

Taal

In alle groepen wordt met Taal op Maat gewerkt. We hanteren deze methode omdat hij voldoet aan de kerndoelen van het taalonderwijs en we de methode kunnen toepassen in de stamgroepen.  

Het technisch lezen

Met alleen maar ‘vrij lezen’ gaan lang niet alle kinderen voldoende vooruit. Daarom maken we ook gebruik van tutorlezen. Deze vorm van technisch lezen gebeurt onder leiding van een tutor. Ieder kind dat het hoogste AVI-leesniveau heeft gehaald, kan tutor zijn. De kinderen worden naar aanleiding van de AVI-toetsen in de juiste niveaugroep gezet en oefenen dan in hun niveaugroep drie keer per week op gerichte woordgroepen die nodig zijn om hun volgende niveau te halen. Bij deze woordgroepen hoort ook een leesboekje waarin deze woorden weer terugkomen. Hiernaast wordt bij extra ondersteuning ook het Ralfi lezen aangeboden. RALFI staat voor Repeated Assisted Level Feedback Interaction. RALFI lezen in het kort: Kinderen die langdurig veel te traag lezen maar de spellende leeshandeling beheersen, komen in aanmerking voor RALFI lezen. Hierbij leest een groepje kinderen samen met de leerkracht 2 tot 3 keer in de week een relatief moeilijke tekst. De teksten sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen en het niveau mag tot drie niveaus boven het beheersniveau liggen.  

Rekenen

Rekeninstructie wordt voor het grootste gedeelte gegeven in jaargroepen. We werken in de hele school met de methode Rekenrijk. Bij deze methode ligt de nadruk op het toepassen van rekenvaardigheden in situaties die ‘uit het leven gegrepen zijn’ en bieden we het rekenen op drie niveaus aan.  

Engels:

Voor Engels maken we gebruik van Alles-in-1. Dit voldoet aan de kerndoelen Engels; Kerndoel 13 De kinderen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en geschreven Engelse teksten kerndoel 14 De kinderen leren in het Engels informatie te vragen of geven over eenvoudige onderwerpen en zij ontwikkelen een attitude waarbij ze zich durven uit te drukken in die taal. kerndoel 15 De kinderen leren de schrijfwijze van enkele eenvoudige woorden over alledaagse onderwerpen. kerndoel 16 De kinderen leren om woordbetekenissen en schrijfwijzen van Engelse woorden op te zoeken met behulp van het woordenboek.  We bieden hiernaast voor groep 6-7-8 Anglia Engels aan. Kinderen doen een instaptoets en een eindtoets. Dit levert een certificaat op welke ze in het vervolgonderwijs kunnen inzetten. 

ICT

Op de Zevensprong wordt ICT op verschillende manieren als middel ingezet. We hebben 70 laptops/Chromebooks, die gebruikt worden om individueel in de groep te werken. Ze zijn verder erg geschikt om mee samen te werken en worden intensief gebruikt voor automatiseringsoefeningen en voor het maken van werkstukken en presentaties. Een groot voordeel van de laptops is dat ze flexibel ingezet kunnen worden en niet gebonden zijn aan een bepaalde plek in de school. Daarnaast staan er een 12 vaste computers in de tussenlokalen die altijd beschikbaar zijn, vooral om individueel te oefenen of tekst te schrijven. Tenslotte hebben we 28 Ipads, die gebruikt worden voor specifieke apps, bijvoorbeeld om de tafels te oefenen In alle groepen hangt een digibord. Wij hebben gekozen voor touchscreens, vanwege de duurzaamheid en de goede lichtopbrengst. Het gebruik van de borden is intensief: instructies geven, presenteren, samen oefenen, video’s kijken als ondersteuning van het onderwijs. We maken veel gebruik van Gynzy (www. gynzy.nl) als toepassing voor het digibord. Met behulp van de borden maken we het onderwijs veelzijdig, aantrekkelijk en interactief.  

Wifi:

We zijn flexibel in het gebruik van wifi. Er zijn namelijk een extra wifipunten in de school ingebouwd en is dus altijd te gebruiken.  

Internet

Onze website is te vinden op www.zevensprongboskoop.nl. Ouders/verzorgers kunnen op de website alle benodigde informatie en downloads vinden. De Zevensprong heeft ook een twitteraccount, @7sprongboskoop. Deze wordt gebruikt om speciale evenementen aan te kondigen en om de buitenwereld op de hoogte te houden van de belangrijke ontwikkelingen op onze school. Wij geven de kinderen met name in midden- en bovenbouw veel gelegenheid om internet en media te gebruiken bij hun leerproces. Daar bereiden we ze aan het begin van groep 5 op voor met behulp van het mediawijsheidprogramma van “De Roode Kikker”. Hierin wordt aandacht besteed aan veilig gebruik van internet en van social media. Wij maken gebruik van het internetfilter van onze netwerkbeheerder.  

Spel en Expressie

Iedere week zijn er allerlei expressieactiviteiten zoals dramatische vorming, dansen en muziek. Deze vinden in de stamgroepen plaats. Met de kleuters spelen we graag buiten. Bij slecht weer wordt buitenspel vervangen door gym in de speelzaal. De midden- en bovenbouw krijgen gymnastiek in de Plataan door Arjan Klein op de donderdag en op de maandagmiddag en dinsdag door Jennifer den Besten. Tijdens het gymmen moeten de kinderen sportkleding aan. We spelen met elkaar op het schoolplein waarbij we ook leren samen te spelen en rekening te houden met elkaar.  

Vieringen

Wekelijkse vieringen: We starten de dag met de dagopening. Dit kan een toneelstukje zijn of een kring. Op een aantal maandagochtenden beginnen we met de weekopening. Eén groep verzorgt dan een opening voor alle andere groepen. De data hiervan staan in de nieuwsbrief. Iedere vrijdagmiddag sluiten we met de hele school de week af met de weeksluiting. Vanuit elke groep komen kinderen op het Podium. De kinderen laten zien wat ze die week gemaakt hebben, spelen een toneelstukje, of vertellen wat ze in die week hebben gedaan. De aanwezigheid van ouders bij al deze vieringen stellen wij altijd erg op prijs.   Vieringen door het jaar heen In oktober vieren we in de Kinderboekenweek het boekenbal met aansluitend een boekenverkoop in de centrale hal. Natuurlijk vieren we het sinterklaasfeest en kerst. De kerstvieringen zijn de laatste jaren tot heel bijzondere gebeurtenissen uitgegroeid, voor kinderen en ouders. In februari vieren we carnaval, dit doen we sinds een aantal jaar met de carnavalsvereniging. Als Koningsdag buiten de Meivakantie valt vieren we die dag ook met zijn allen met Koningsspelen. Het zomerfeest is ook altijd een hoogtepunt in het schooljaar, zowel voor kinderen als ouders. Een prachtige niet te missen traditie is de jaarsluiting op de laatste schooldag. We gaan dan met zijn allen naar het schoolplein en zingen dan het Zevenspronglied. Al deze vieringen kunnen we organiseren omdat we hulp krijgen van ouders. 

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op de Zevensprong komen de vierjarigen maandag tot en met donderdag naar school. In het schooljaar dat een kind vijf jaar wordt, zijn er twee mogelijkheden: is een kind jarig voor1 januari, dan komt het kind vijf dagen per week naar school. Wordt het kind na 1 januari vijf, dan komt het kind het hele schooljaar vier dagen per week naar school.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De verplichte onderwijstijd: Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld. De onderwijstijd geldt voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Een kind op de basisschool moet het volgende aantal uren onderwijs krijgen:  de eerste 4 schooljaren (onderbouw): minimaal 3.520 uur; de laatste 4 schooljaren (bovenbouw): 3.760 uur. Over 8 schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de groepen. Er is geen maximum aan het aantal uren onderwijs per dag. Op de Zevensprong houden we ons aan de door de overheid voorgeschreven uren. In de jaarkalender die de ouders ieder jaar krijgen staan de vakanties en extra vrije dagen ivm de studiedagen vermeld, zie ook blz 2 van de schoolgids.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Soms blijkt dat een kind speciale zorg of aanvullende ondersteuning nodig heeft. Onze interne begeleider (IB’er) zoekt dan samen met de groepsleider en de ouders naar manieren om het onderwijs voor dit kind passend te maken. De afspraken leggen we vast in een handelingsplan. Soms geeft een remedial teacher (RT’er) extra hulp aan kinderen. Of we zetten specialisten in van onze eigen GroeiAcademie, het expertisecentrum van De Groeiling. Hier werken gediplomeerde orthopedagogen, onderwijsspecialisten, leerkrachten gespecialiseerd in gedrag en leerlingbegeleiders.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven