Jenaplanschool de Zevensprong

Snijdelwijklaan 4C 2771 SX Boskoop

Schoolfoto van Jenaplanschool de Zevensprong

In het kort

Toelichting van de school

Voor jullie ligt de nieuwe schoolgids van Jenaplanschool de Zevensprong. Met deze gids willen wij jullie graag goed informeren over de manier waarop wij het onderwijs vorm geven en de regels en afspraken binnen de school. Op de Zevensprong werken we volgens het Jenaplanconcept. Hierbij wordt uitgegaan van de uniciteit van ieder kind. Ieder kind is anders en krijgt bij ons op school de mogelijkheid om zich op een eigen manier en in eigen tempo te ontwikkelen. Het Jenaplanonderwijs is een didactische onderwijsvorm: We bieden kinderen alle leerstof aan die kinderen op de basisschool moeten krijgen. Daarnaast is er alle aandacht voor de ontwikkeling van andere vaardigheden die onontbeerlijk zijn in onze snel veranderende samenleving zoals leren samenwerken, plannen, communiceren, presenteren, reflecteren en plannen. Verbondenheid en relatie zijn voor ons de startpunten van ons onderwijs; zonder relatie is er geen ontwikkeling. Groepsleiders, ouders en kinderen vormen samen de pedagogische driehoek van waaruit ons onderwijs mede vorm gegeven wordt. Onze school is in de Brede School Snijdelwijk in Boskoop. We hebben hier een fijne en veilige werksfeer voor de kinderen gecreëerd. De openheid van het gebouw laat zien dat wij alle kinderen in beeld hebben en wij open staan voor elkaar en anderen. Wij vinden het belangrijk dat het onderwijs en de sfeer op onze school aantrekkelijk zijn en buigen ons steeds weer over de vraag hoe wij ons aanbod kunnen verbeteren om het voor onze kinderen, de ouders, maar ook voor de groepsleid(st)ers nog betekenisvoller te maken. Uitgangspunt is, dat de kinderen zich op school veilig en geborgen voelen. De zorg voor een veilig leef- en werkklimaat staat bij ons dan ook centraal. Ook ouders moeten zich op de Zevensprong thuis voelen. Wij vinden het belangrijk dat de ouders in onze school meepraten, meedenken en meehelpen. Er valt natuurlijk veel meer te vertellen over wat de Zevensprong allemaal te bieden heeft. Wil je meer weten, maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek en/of bezoek. Om de sfeer te proeven en met eigen ogen alles te zien. Wij wensen alle kinderen, maar ook hun ouders een fijne en leerzame tijd toe op de Zevensprong!   Met vriendelijke groeten,  

Jeannette Broer

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplanonderwijs
  • Ieder kind wordt gezien
  • Het doet er toe dat je er bent
  • We kijken naar processen
  • Pedagogisch tact

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
235
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor de opvang op vrije dagen en vakanties kunnen jullie gebruik maken van Gro-Up Kinderopvang. Gro-Up Kinderopvang is in hetzelfde gebouw gevestigd als de Zevensprong. Hiernaast kunnen jullie ook gebruik van Het Tuinhuis. (Azalealaan 107 2771 ZV Boskoop)

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Samen leren vraagt om een veilige school. Een omgeving waarin kinderen en medewerkers zich thuis voelen, verschillen er mogen zijn en ieder mens ertoe doet. In zo’n omgeving is geen ruimte voor agressie en geweld. Daarom werken wij actief aan veiligheid, volgens beleid dat past bij onze school. Ook hebben we afgesproken hoe we in de school met elkaar omgaan. En als een kind op school ziek wordt of medicijnen nodig heeft, volgen we ons protocol medisch handelen. Maar een veilige school is niet genoeg; kinderen verdienen ook een veilige thuissituatie. Als wij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling denken te zien, bespreken wij dat eerst met ouders. Daarna wegen we zorgvuldig af of het vermoeden gemeld moet worden bij Veilig Thuis. We handelen daarbij volgens het protocol huiselijk geweld of kindermishandeling. Verder gaan wij zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van ouders en kinderen. Wij doen dit volgens ons privacyreglement. Hierin staat welke persoonsgegevens we bewaren en welke veiligheidsmaatregelen daarvoor zijn genomen.

Terug naar boven