BS St. Stephanus

Pastoor Ossestraat 8 7627 PL Bornerbroek

  • Schoolfoto van BS St. Stephanus
  • Schoolfoto van BS St. Stephanus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Van eindtoets naar doorstroomtoets in 2024

Met ingang van het schooljaar 2023-2024 is de eindtoets van het basisonderwijs afgeschaft en is de doorstroomtoets in het leven geroepen. Basisscholen zijn verplicht de doorstroomtoets af te nemen in groep 8. De school mag zelf bepalen welke doorstroomtoets zij afnemen. Afname van de doorstroomtoets is in de eerste of tweede week van februari. De toets bevat de onderdelen taal, rekenen en wereldoriëntatie (optioneel). De doorstroomtoets rapporteert op de referentieniveaus taal en rekenen.Het ministerie van OCW verwacht dat de nieuwe doorstroomtoets bijdraagt aan een soepeler overgang naar het voortgezet onderwijs en meer kansengelijkheid. Advisering voortgezet onderwijsNa groep 8 gaan de leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Ze hebben de keuze uit verschillende scholen. Wij proberen de leerlingen en hun ouders bij die keuze te helpen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Tijdens de informatieavonden van groep 7 en groep 8 worden ouders geïnformeerd over de verschillende vormen van Voortgezet Onderwijs. Daarnaast organiseren de VO-scholen ook zelf informatieavonden. Informatie hierover staat in onze nieuwsbrieven. Op basis van de resultaten van de LVS-toetsen en observaties in de klas wordt in juni in groep 7 een eerste voorlopig advies gegeven. Het voorlopige advies wordt ingevuld op een formulier waarop de niveaus van voortgezet onderwijs zijn aangeduid. In groep 8 vindt in september/oktober een gesprek met de leerling en leerkracht van groep 8 plaats om de doelen voor het komende jaar vast te stellen. In oktober wordt bij de leerlingen, waarvan ouders toestemming hebben gegeven, de NIO afgenomen. NIO staat voor Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijs. Deze test meet wat kinderen nodig hebben om tot schoolse vaardigheden te komen en kan in het voordeel van uw kind worden meegenomen in het uiteindelijke uitstroomadvies. De NIO is een waardevolle aanvulling op de toetsgegevens en observatiegegevens die wij als school al van uw kind hebben. In groep 8 is in januari het schooladvies gesprek. Dit wordt ingevuld op het eerdergenoemde formulier, hierop kunnen ouders ook nalezen welke scholen er op basis van het voorlopig advies geschikt zijn voor de leerling. Het advies voor een voortgezet onderwijs school neemt de leerkracht van groep 8 niet alleen. Deze adviezen worden besproken met de leerkrachten van groep 7 en 8, de interne begeleiders en de directeur samen. Niet alleen de cijfers en toetsgegevens worden hierbij meegenomen, maar onder andere ook de onderwijsbehoeften, gesprekken met de kinderen, observaties, de werkhouding, inzet, het werktempo en de motivatie van het kind. De kinderen maken de doorstroomtoets in de eerste of tweede week van februari. Uiterlijk 15 maart heeft de school de uitslagen hiervan binnen. Als het toetsadvies van de doorstroomtoets hoger uitvalt dan het advies van de basisschool stelt de school het advies naar boven bij, tenzij dit niet in het belang van de leerling is. Voor 24 maart krijgt het kind het definitieve schooladvies. Tussen 25 en 31 maart melden alle ouders hun kind aan bij het VO.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Naast de methode gebonden toetsen worden de CITO- toetsen twee keer per jaar afgenomen in de groepen 3 t/m 8

De onderbouw werkt met "Onderbouwd". De leerlingen worden gevolgd via dit observatievolgsysteem.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 7 wordt een voorlopig schooladvies gegeven.

Begin groep 8 wordt de NIO- toets afgenomen.

In februari wordt het definitieve schooladvies gegeven dat door de leerkrachten, intern begeleider en directeur bepaald wordt.

Bij een hogere CITO Eindtoets, wordt in overleg met ouders, het advies bijgesteld.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Iedereen moet zich veilig voelen om te zijn wie hij/zij is.

Met vragen mag je bij iedere leerkracht komen en samen helpen we jou om problemen oplossen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • jij mag er zijn
  • wij geloven in je

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven