BS St. Stephanus

Pastoor Ossestraat 8 7627 PL Bornerbroek

  • Schoolfoto van BS St. Stephanus
  • Schoolfoto van BS St. Stephanus

Het team

Toelichting van de school

De vakdocent gymnastiek bereidt de lessen in een doorgaande lijn voor, voor de groepen 1 t/m 8.

De muziekdocent(vanuit een externe organisatie) geeft de lessen in groep 4.

Naast de vakleerkrachten werken er 24 leerkrachten en 4 onderwijsondersteuners op de Stephanus.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het wordt in de huidige tijd steeds lastiger om vervangend personeel te vinden bij uitval van leerkrachten. Kortdurende vervangingen proberen we veelal intern op te lossen. Wanneer dit niet lukt hanteren wij de volgende stappen:
Stap 1: Intern oplossen/Inzet van externe leerkracht via het mobiliteitscentrum. In eerste instantie wordt geprobeerd om de vervanging intern op te lossen. Wanneer er geen collega beschikbaar is, wordt digitaal een verzoek bij het mobiliteitscentrum ingediend. Er wordt gezocht binnen de poule of er een vervanger beschikbaar is. Indien er geen (kwalitatief voldoende) oplossing gevonden wordt, wordt overgegaan tot stap 2.

Stap 2 Om de werkdruk bij het personeel niet nog groter te maken dan hij al is, worden personeelsleden zonder groep en met speciale taken/functies niet ingezet om als invalskracht groepen les te geven. Ook de bescherming van de zorgleerlingen speelt bij deze overweging een grote rol. Uitzondering: de eerste dag van ziekte kan voor de eerste opvang hiervan worden afgeweken, omdat we wettelijk verplicht zijn om de kinderen dan op te vangen:
• Incidenteel kan in overleg met betreffende personen afgeweken worden van bovenstaande.
• Daarnaast kan er gekozen worden voor het samenvoegen van enkele groepen.
• Een eventueel aanwezige onderwijsassistent neemt de groep over. Als er na de eerste dag geen invaller (intern of extern) beschikbaar is, gaan we over tot stap 3. De kwaliteit van het onderwijs moet gewaarborgd worden.

Stap 3 Er is na de eerste dag geen vervanging te vinden. De kinderen worden dan naar huis gestuurd.
• Het naar huis sturen van leerlingen zal vervolgens wisselend per groep zijn om zo weinig mogelijk last op een groep te laten drukken;
• Ouders dienen schriftelijk of digitaal op de hoogte te worden gesteld.
• Het bevoegd gezag krijgt een afschrift/cc van de bovengenoemde brief/mail

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw besteden wij veel tijd aan samen spelen, bewegen, ervaren en ontdekken. Wij werken in deze groepen met betekenisvolle thema's. In de thema's komen de doelen op het gebied van taal, rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling, motoriek, creativiteit en muzikale vorming aan bod. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De vakken taal, lezen en rekenen vinden wij heel belangrijk. Deze vakken vormen de basis voor ons onderwijs. Wij houden ons qua tijdsbesteding aan het advies wat de methodes geven. Taal en rekenen bestrijken ongeveer de helft van de onderwijstijd. Daarnaast besteden wij onze onderwijstijd aan: 

- Bewegingsonderwijs;

- Wereldoriëntatie;

- Creatieve vorming;

- Engels;

- Burgerschap;

- Levensbeschouwing.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op de Stephanus zitten leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Vanuit het door de ouders aangevraagde persoonsgebonden budget(PGB), zijn individuele begeleiders werkzaam met hen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het team kijkt naar de ondersteuningsbehoeften van kinderen. We stemmen de scholing hierop af waar het kan.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)/ peuteropvang. We werken samen met een kinderopvangorganisatie "Human Kind" in het gebouw.

Ook de peuteropvang "Sam en Lot" is in de school.

Human Kind is bereikbaar op tel. 0546-545070.

Terug naar boven