KBS de Wheele

Welemanstraat 21 7622 HB Borne

Schoolfoto van KBS de Wheele

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Wheele scoorde al jaren boven het landelijk gemiddelde van de CITO eindtoest. Dit mogen we gezien de schoolbevolking ook verwachten. Daar werken we ook aan. De laatste twee jaar hebben de groepen acht lager gescoord. Toch zeggen deze eindopbrengsten over de laatste twee jaar in onze beleving niet alles. Gegevens van de afgelopen jaren uit ons eigen leerlingvolgsysteem kunnen reeds vroegtijdig aantonen dat de groep boven of onder het gemiddelde zal scoren. Dit betekent bij een lagere eindopbrengst niet dat er per definitie sprake is van geen goede voortgang of dat er sprake zou zijn van onvoldoende toename in de vaardigheidsscore van de leerling(en).

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vervolgonderwijs

Ouders worden al vroeg op de hoogte gesteld van het advies van de school inzake het vervolgonderwijs. Op basis van het eigen leerlingenvolgsysteem wordt door de leerkrachten met de ouders bekeken welk type vervolgonderwijs het beste bij het kind past. De Cito eindtoets bevestigt over het algemeen het advies in deze. Jaarlijks vindt de grootse groep leerlingen van groep 8 haar toekomst in de Theoretische Leerweg, HAVO en VWO maar ook voor de meer praktisch ingestelde leerlingen wordt een goede plek gevonden. Dit is te danken aan het feit dat de contacten met alle VO scholen erg goed zijn.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Toezichtsarrangement van de inspectie

De onderwijsinspectie bezoekt de school om het team te helpen het onderwijsniveau vast te houden en waar mogelijk wat de opbrengsten betreft een kwaliteitsslag te maken. Wij zijn blij met het feit dat de inspectie tijdens haar bezoek geen aanwijzingen heeft gevonden dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van ons onderwijs. Aan de door de inspectie aangegeven verbeterpunten wordt aandacht besteed.

Terug naar boven