Basisschool De Optimist

Fioringras 4 7623 DR Borne

Schoolfoto van Basisschool De Optimist

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van basisschool De Optimist. Onze school is per 1-8-2022 ontstaan uit een fusie tussen 't Iemnschelf en Het Prisma. Basisschool De Optimist is gehuisvest in de Bornse wijk de Stroom Esch en start het schooljaar 2023-2024 met circa 320 leerlingen.

Op deze pagina's vindt u de belangrijkste informatie over onze school. Deze informatie is ook te vinden in onze schoolgids. Aanvullende informatie vindt u op onze website: www.deoptimistborne.nl

Bent u benieuwd naar onze school of heeft u vragen dan bent u van harte welkom. Neem dan contact op met onze directeur Gerben Ottink via info.deoptimistborne@stichtingbrigantijn.nl, bel 074-2672050 of loop gerust bij ons binnen en we staan u graag te woord.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Respect
  • Openheid
  • Eigenaarschap &zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool De Optimist start het schooljaar 2023-2024 met circa 318 leerlingen verdeeld over 14 groepen. 

In de schooljaren 2021/2022 t/m 2022/2023 hadden onze scholen de volgende leerlingen aantallen:

't Iemnschelf: 245, 240, 223

Het Prisma:    148, 132, 117

Gezamenlijk: 393, 372, 340

Aanmelding nieuwe leerlingen

Wanneer uw kind in de loop van het komend schooljaar vier jaar wordt, krijgt u van de gemeente bericht om uw zoon/ dochter op één van de Bornse basisscholen aan te melden. U kunt vervolgens een afspraak maken om kennis te maken met onze school middels een rondleiding en een gesprek met de directeur. Na dit gesprek krijgt u een aanmeldingsformulier of kunt u dit formulier van de site downloaden. Wanneer wij dit formulier van u ontvangen, gaan wij over tot inschrijven en ontvangt u hier een bevestiging van. 

Nieuwe leerlingen starten in principe op hun vierde verjaardag. Ons beleid is dat kinderen die in de periode tot vier weken voor de zomervakantie vier jaar worden, na de zomervakantie starten. Afspraken hierover worden altijd duidelijk met ouders gemaakt. Kinderen die in december 4 jaar worden, starten in januari. Kinderen die nog moeite hebben om een volle schoolweek te draaien, hoeven nog niet alle dagdelen aanwezig te zijn. In dat geval graag wel even de groepsleerkracht informeren bij afwezigheid.

Voor de start op school kan uw kind enkele dagdelen komen wennen. U krijgt hiervoor een uitnodiging en tevens krijgt u informatie over de groep en de folder ‘Voor het eerst naar school, wat is belangrijk om te weten’. Daarnaast zullen er infoavonden zijn voor alle ouders om de meest belangrijke zaken over ons onderwijs en onze school te delen.                                                                                                         

Bij aanmelding van een oudere leerling (zij-instromer) wordt alvorens een gesprek gepland met de IB- er en directie, waarin er duidelijke afspraken worden gemaakt om tot inschrijving over te gaan. We denken in kansen als het gaat om inclusief onderwijs en daarnaast blijven we het belangrijk vinden om kritisch te kijken of wij het onderwijs kunnen bieden wat een kind nodig heeft.  

    

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
319
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op onze school werken we met een continurooster. De school start om 8.30 en eindigt om 14.15 uur. Voor de groepen 3 t/m 8 zijn er vijf gelijke dagen en de onderbouw heeft de vrijdag tot 12 uur schooltijd. 

Wij werken samen met meerdere kinderopvang organisaties voor buitenschoolse opvang in Borne. In ons eigen gebouw is een dependance van Kinderopvang Borne gehuisvest voor peuteropvang en BSO. Gedurende het schooljaar 2022-2023 gaan we onderzoeken of we die samenwerking verder uit gaan bouwen, bijvoorbeeld tot een Integraal Kind Centrum (IKC), en hoe die weg daar naar toe er dan uit zou kunnen zien.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op stichtingsniveau (bovenschools) zijn de orthopedagogen Erika Paalman en Simone de Heer aandachtsfunctionaris met betrekking tot de meldcode. Op schoolniveau is de intern begeleider de aandachtsfunctionaris in het kader van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Terug naar boven