Daltonschool St Joris

Hoflaan 4 7271 BR Borculo

Schoolfoto van Daltonschool St Joris

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf 2015 moeten alle kinderen in groep 8 van het basisonderwijs verplicht een eindtoets maken. De eindtoets die wordt afgenomen in april, is landelijk en objectief. Het is geen examen. Kinderen kunnen niet slagen of zakken voor de toets.

De eindtoets meet de kennis die kinderen hebben op het gebied van taal en rekenen. De eindtoets is dus een hulpmiddel om vast te stellen of het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs inhoudelijk goed op elkaar aan zullen sluiten.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Presteren is een relatief begrip. Het is belangrijk dat kinderen op school resultaten bereiken, maar het te behalen niveau is voor ieder kind verschillend. Met onze vorm van onderwijs wordt getracht de ontwikkelingsfasen van elk kind zo optimaal mogelijk te begeleiden. Om de kwaliteit van de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen te volgen, wordt gebruik gemaakt van het Cito leerlingvolgsysteem en de methode gebonden toetsen. Wij streven naar een score die ligt op of boven het landelijke gemiddelde.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de eerste periode (september/oktober) van groep 8 vinden gesprekken plaats met het kind en de ouders, waarin o.a. het advies van de school m.b.t. het voortgezet onderwijs wordt besproken. Dit advies komt tot stand door overleg tussen directie, IB-er en leerkrachten van de bovenbouw. Vóór 1 maart geeft de school, in een gesprek met ouders en het kind, schriftelijk het definitieve V.O. advies. Vanaf groep 6 wordt hier al met kinderen en ouders over gesproken.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 6 februari 2017 heeft de inspectie onze school bezocht en de kwaliteit van het onderwijs op 8 standaarden beoordeeld.
Hiervan kregen 6 standaarden de beoordeling goed en 2 standaarden werden als voldoende beoordeeld.

Volgens de inspectie werkt op onze school een stabiel team dat degelijk onderwijs verzorgt en tegelijkertijd ambitieus is en aandacht heeft voor de verdere verbetering van de kwaliteit. Op de school is sprake van een positieve leeromgeving met duidelijke (gedrags)regels.
Daltonschool St. Joris werkt op een goede manier aan een veilige school. De inspectie handhaaft het basisarrangement op onze school

Vanuit de goede beoordeling mocht de school deelgenomen aan het jurytraject 'Excellente school'. In januari 2018 heeft de school 
het predicaat Excellente school ontvangen met als excellentie profiel 'Het pedagogisch klimaat en pedagogisch handelen'. 

Terug naar boven