Daltonschool St Joris

Hoflaan 4 7271 BR Borculo

Schoolfoto van Daltonschool St Joris

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf 2015 moeten alle kinderen in groep 8 van het basisonderwijs verplicht een eindtoets maken. De eindtoets die wordt afgenomen in april, is landelijk en objectief. Het is geen examen. Kinderen kunnen niet slagen of zakken voor de toets.

De eindtoets meet de kennis die kinderen hebben op het gebied van taal en rekenen. De eindtoets is dus een hulpmiddel om vast te stellen of het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs inhoudelijk goed op elkaar aan zullen sluiten.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Presteren is een relatief begrip. Het is belangrijk dat kinderen op school resultaten bereiken, maar het te behalen niveau is voor ieder kind verschillend. Met onze vorm van onderwijs wordt getracht de ontwikkelingsfasen van elk kind zo optimaal mogelijk te begeleiden. Om de kwaliteit van de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen te volgen, wordt gebruik gemaakt van het Cito leerlingvolgsysteem en de methode gebonden toetsen. Wij streven naar een score die ligt op of boven het landelijke gemiddelde.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de eerste periode (september/oktober) van groep 8 vinden gesprekken plaats met het kind en de ouders, waarin o.a. het advies van de school m.b.t. het voortgezet onderwijs wordt besproken. Dit advies komt tot stand door overleg tussen directie, IB-er en leerkrachten van de bovenbouw. Vóór 1 maart geeft de school, in een gesprek met ouders en het kind, schriftelijk het definitieve V.O. advies. Vanaf groep 6 wordt hier al met kinderen en ouders over gesproken.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 6 februari 2017 heeft de inspectie onze school bezocht en de kwaliteit van het onderwijs op 8 standaarden beoordeeld.
Hiervan kregen 6 standaarden de beoordeling goed en 2 standaarden werden als voldoende beoordeeld.

Volgens de inspectie werkt op onze school een stabiel team dat degelijk onderwijs verzorgt en tegelijkertijd ambitieus is en aandacht heeft voor de verdere verbetering van de kwaliteit. Op de school is sprake van een positieve leeromgeving met duidelijke (gedrags)regels.
Daltonschool St. Joris werkt op een goede manier aan een veilige school. De inspectie handhaaft het basisarrangement op onze school

Vanuit de goede beoordeling mocht de school deelgenomen aan het jurytraject 'Excellente school'. In januari 2018 heeft de school 
het predicaat Excellente school ontvangen met als excellentie profiel 'Het pedagogisch klimaat en pedagogisch handelen'. 

Terug naar boven