Christelijke Basisschool De Bron

De Blink 1 8701 LV Bolsward

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Bron
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Bron
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Bron
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Bron
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Bron

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Ut onvrede over het gebruik van de bestaande eindtoets (Route8) hebben de leerkrachten van de bovenbouw in goed overleg met de schoolleiding onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieven. De keus is gevallen op het gebruik van de IEP-eindtoets van ICE. Deze papieren eindtoets sluit goed aan bij de belevingswereld van de kinderen. Dit zorgt voor een goede interesse en motivatie. In 2020 is er vanwege corona geen eindtoets afgenomen. In 2021 hebben we voor het eerst gebruik gemaakt van de IEP-eindtoets. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

CBS De Bron wil een plek zijn waar een kind tot volle groei komt. Het kind mag zich zoveel mogelijk ontwikkelen op eigen niveau en in eigen tempo. De dagelijkse ervaring, observaties en toetsen die aansluiten bij de methodes helpen ons de ontwikkeling van uw kind te volgen. Daarnaast gebruiken wij landelijk genormeerde toetsen van het Cito om ons onderwijs te evalueren en om de niveau-ontwikkeling van de kinderen te volgen.  Door gesprekken met ouders/verzorgers en twee keer per jaar een rapport blijft u op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind.

Het leerlingvolgsysteem (LOVS):

Naast methodetoetsen en observaties van de leerkracht gebruikt de school ook toetsen die een landelijke normering hebben, de Cito-toetsen. De resultaten van deze toetsen worden in een leerlingvolgsysteem ingevuld en daarmee wordt de ontwikkelingslijn van leerlingen in kaart gebracht. Aan het eind van groep 8 zijn de resultaten vanaf groep 6 van dit leerlingvolgsysteem leidend voor de vervolgkeuze naar het voortgezet onderwijs. Daarnaast wordt de eindtoets van IEP gebruikt voor de afronding van het basisonderwijs.

Groeps- en leerlingbesprekingen:

Individuele leerlingbesprekingen tussen leerkracht en IB’er vinden 4x per jaar plaats, deze planning is in het jaarrooster opgenomen. Na de Cito-toetsen worden groepsbesprekingen georganiseerd. De leerkracht bespreekt hierin samen met collega’s en de interne begeleider de resultaten van de groep. Er wordt nagedacht over eventuele maatregelen die nodig kunnen zijn voor de groep. Naar aanleiding van de groepsbespreking worden, als dat nodig is, individuele leerling besprekingen afgesproken In de maanden maart en april vinden altijd gesprekken plaats met ouders/verzorgers van kinderen die mogelijk wel of niet doubleren. De uitkomsten van de methodegebonden toetsen, de observaties en de resultaten van het leerlingvolgsysteem worden dan uitgebreid besproken. In de maanden mei en juni is er dan een afrondend gesprek waarin wordt bepaald of een kind wel of niet doubleert. Over doublures wordt de directeur altijd intern geïnformeerd door de interne begeleider. Het eindbesluit om een kind te laten zitten is altijd een besluit van school.

     

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven