Christelijke Basisschool De Bron

De Blink 1 8701 LV Bolsward

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Bron
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Bron
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Bron
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Bron
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Bron

Het team

Toelichting van de school

Overzicht groepsleerkrachten (2022-2023)

Groep 1d:                  Botsy Greijdanus en Sanne Dijkstra                        

Groep 1/2a:               Marieke Jilderts-Jansma en Elbrich Heppener-de Jong      

Groep 1/2b:               Ietsje Brouwer en Sanne Miedema                                  

Groep 1/2c:               Gelske Sieperda, Ietsje Brouwer en Annemarie Russhen-Notier                                     

Groep 3a:                  Annefrouk Douwenga en Attie Terpstra              

Groep 3b:                 Ymkje van der Zee                                                          

Groep 4a:                 Annemarie Russhen-Notier en Martzen Pennekamp-Tjerkstra

Groep 4b:                Akkie de Jong en Merele Zijlstra

Groep 5a:                Eline Algra en Mirjam Popma

Groep 5b:                Friso van Eck

Groep 6:                  Jelte Hitzert

Groep 7a:                Sieta Tessemaker en Merel Zijlstra

Groep 7b:                Ilse Land en Gerbrand Schrale

Groep 8:                  Mienke Veldhuzen en Ilse Land

De volgende leerkrachten hebben extra taken:

Interne Begeleidster:                      Jeanette van der Sluis

ICT-coördinator/website beheer:     Jelte Hitzert

Rekencoördinator:                           Mirjam Popma

Taalcoördinator:                              Annemarie Russchen-Notier en Ymkje van der Zee

Gedragscoördinator:                       Attie Terpstra en Mienke Haanstra

Cultuurcoördinator:                         Sanne Dijkstra

Kangoeroeklas:                               Ytsje Miedema

Onderwijsassistenten:

Froukje Siderius

Julien de Vries

Saloni Nicolai

Marjan Duijf

Anouk van der Weerd

Schoolassistent:

Nellie Couperus

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het is niet meer zoals vroeger dat elke leerkracht vijf dagen per week werkt en daarmee de enige leerkracht van een groep is. Een groot aantal groepen heeft 2 leerkrachten. We proberen het zo te regelen dat die leerkrachten elkaar vervangen bij ziekte of verlof, zodat er niet teveel verschillende leerkrachten voor een groep komen te staan.  Gelukkig heeft onze school een lijst met vervangers, waar we bij ziekte van een leerkracht een beroep op kunnen doen. Indien de lijst met invalleerkrachten niet meer toereikend is, dan kan het zijn dat wij u verzoeken uw kind thuis te houden. Met behulp van ons ouderportaal brengen wij u hier dan zo tijdig mogelijk van op de hoogte.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op CBS de Bron werken we met groepen waarin leerlingen van dezelfde leeftijd bij elkaar zitten. Omdat wij een grote school zijn, zijn er soms meerdere groepen per leerjaar. In cursusjaar 2021-2022 starten we met 14 groepen. (gemiddelde groepsgrootte 21 lln. per groep)

groep 0/1/2    4-6 jaar     4 groepen

groep 3          6-7 jaar     2 groepen

groep 4          7-8 jaar     2 groepen

groep 5          8-9 jaar     2 groepen

groep 6          9-10 jaar   1 groep

groep 7          10-11 jaar  2 groepen

groep 8          11-12 jaar  1 groep

Op zorgvuldige wijze wordt ieder cursusjaar op zorgvuldige wijze de groepsindeling vastgesteld.  

Voor kinderen die extra uitdaging of ondersteuning nodig hebben is er op maandag de Kangoeroeklas.

De kangoeroeklas:

Dit is een klas (ruimte) waar voor kinderen iets extra’s te halen valt: extra uitdaging of extra ondersteuning. De kangoeroe is gekozen als metafoor voor deze klas: hij maakt grote stappen, net als kinderen bij wie de denkontwikkeling snel gaat. Ook heeft hij een buidel voor leerlingen bij wie de denk- en automatiseerontwikkeling wat meer tijd nodig heeft. De kinderen komen hier 30 tot 90 minuten per week. De meer begaafde leerlingen krijgen opdrachten die aansluiten bij hun kennis en denkniveau, waardoor zij uitgedaagd worden en leren doorzetten als zij iets moeilijk vinden, leren samenwerken en leren over hun denken na te denken.  Leerlingen die juist wat meer tijd nodig hebben voor hun ontwikkeling krijgen extra uitleg en aangepaste oefeningen. Beide groepen werken in dezelfde ruimte. Dat is een bewuste keuze. Zo leren kinderen dat we als mensen verschillend zijn en verschillende paden bewandelen om tot ontwikkeling te komen. Er zijn criteria vastgelegd om vast te stellen wanneer een leerling aan de kangoeroeklas meedoet. Als uw kind meedoet, bent u daarvan op de hoogte.

Juf Ytsje Miedema is ook komend cursusjaar 1e aanspreekpunt van de kinderen in de kangoeroeklas

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op CBS de Bron werken wij bij de kleuters met combinatiegroepen, waarbij kinderen van groep 1 en groep 2 samen in een klas zitten. Hierbij worden onderwijskansen volop benut, doordat de kinderen leren van en met elkaar. Leerlingen worden uitgedaagd om telkens nieuwe vaardigheden te leren. In dit schooljaar werken we met 3 gecombineerde groepen 1/2 en 1 instroomgroep voor de jongste kleuters.  

Kleuters leren in andere situaties en op andere manieren, dan oudere kinderen. We willen tegemoetkomen aan de ontwikkelingsbehoeften van het jonge kind. Jonge kinderen willen bewegen en experimenteren. Spelen is hun meest natuurlijke bezigheid. Dat vraagt om een leeromgeving waarin het spel centraal staat. Van spelen leren jonge kinderen op de meest effectieve manier over zichzelf, over anderen en over de wereld om hen heen. Ontwikkelingsgebieden, zoals een beginnende taal- en rekenontwikkeling, zijn wel te onderscheiden, maar in het spel vallen alle ontwikkelingsgebieden samen.  

Een kind ontwikkelt zich als geheel, als totaliteit. Het gaat niet alleen om het leren van schoolse zaken, leren (samen)leven is minstens zo belangrijk als leren rekenen, lezen of schrijven. We vinden het belangrijk dat kinderen leren rekening te houden met elkaar, iets netjes te vragen, op de beurt te wachten enz.    

Jonge kinderen hebben van zichzelf een grote ontwikkelingskracht, maar hebben volwassenen nodig om deze ontwikkeling te ondersteunen en te versterken. De leerkrachten zijn dan ook steeds bezig met het creëren van een rijke leeromgeving voor ieder kind.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het aantal uren onderwijs voor leerlingen van de basisschool is wettelijk geregeld. In totaal moeten de leerlingen minimaal 7520 uren onderwijs hebben gehad als zij van de basisschool komen. Onze groepen 1 t/m 4 gaan 24,5 uur per week naar school en de groepen 5 t/m 8 26 uur per week. Hiermee voldoet de school ruimschoots aan de wettelijke eisen.

Op CBS de Bron wordt gewerkt met moderne methoden die voldoen aan de kerndoelen van het basisonderwijs. We vinden het belangrijk dat de lesstof zo actueel en uitdagend mogelijk wordt aangeboden. De verwerking kan op verschillende manieren plaatsvinden. In de groepen 5 t/m 8 maken de kinderen gebruik van iPads. We zien de iPad als een handig hulpmiddel om de productiviteit te verhogen, kennis toegankelijker te maken en leren gemakkelijker te maken. De rol van de leerkracht met instructie blijft cruciaal. We beschouwen het gebruik van ict als een middel om onze leeromgeving beter, rijker en aantrekkelijker te maken. In de groepen 4 maken wij hiervoor gebruik van de tablets van Snappet.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Er wordt altijd eerst naar het kind en zijn omgeving gekeken. Er wordt bedacht wat dit specifieke kind, in deze specifieke situatie nodig heeft en hoe dat vertaald kan worden naar een aanpak. Zo kan het bijvoorbeeld nodig zijn aanpassingen in de klas te doen zoals het bieden van een rustige ruimte of het werken met vergrotingen. Maar het kan ook zijn dat er een aanvraag voor extra ondersteuning wordt gedaan. CBS de Bron kan kinderen met een lichamelijk beperking plaatsen. De school is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers, er is een speciaal toilet aanwezig en alle lokalen zijn toegankelijk voor rolstoelen. De didactische aanpak zal in geval van een normale intellectuele ontwikkeling niet verschillen. Wel zijn er enige praktische verschillen mogelijk zoals in het meubilair. Op het gebied van dyslexie wordt vooral ingezet op de leesontwikkeling en het inzetten van waar nodig digitale ondersteuning. Alle hulp die geboden wordt streeft naar het vergroten van de zelfstandigheid van een leerling.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voor kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang werkt CBS de Bron samen met Stichting kinderopvang Friesland. Onder hetzelfde dak is ruimte voor opvang onder voor en na schooltijd. Regels en afspraken worden op elkaar afgestemd. Ook vindt geregeld overleg plaats tussen leerkrachten van de onderbouw en pedagogisch medewerkers van Stichting kinderopvang Friesland.

Informatie over de opvang is te verkrijgen via www.kinderopvangfriesland.nl 

Via de mail: info@kinderopvangfriesland.nl

Telefonisch: 0517-380680

Terug naar boven