SWS De Klimboom

Hoofdweg 46 9362 RA Boerakker (Gem. Westerkwartier - Marum)

Schoolfoto van SWS De Klimboom

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of andere redenen voor afwezigheid van één van de leerkrachten kijken we eerst of iemand van het eigen team kan invallen. Lukt het niet om iemand van het eigen team in te zetten, dan wordt er gebruik gemaakt van de flex-pool en het uitzendbureau waar stichting Quadraten bij is aangesloten. 

In het geval dat er geen vervanging is wordt u daar zo vroeg mogelijk van op de hoogte gebracht door een spoedbericht op het ouderportaal en verzocht uw kind thuis te houden. Indien u geen opvang voor uw kind heeft zal de school ervoor zorgen dat uw kind in een andere klas wordt opgevangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Met de kernvakken rekenen en lezen wordt groepsdoorbrekend gewerkt.

Tijdens de thema's van Alles in één wordt samengewerkt in groep 4 t/m 8.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kleuters leren op een andere manier dan oudere kinderen, zij leren door middel van spel. Ons onderwijs aan jonge kinderen is ontwikkelingsgericht. We sluiten aan bij de beleving van jonge kinderen door thematisch te werken. Als leidraad gebruiken we hierbij de kerndoelen in ParnasSys.

Door te spelen in de speel- en werkhoeken, spelletjes in de grote en kleine kring en door het inzetten van ontwikkelingsmateriaal werken we aan de ontwikkeling van de jongste kinderen van onze school. Kleuters leren, voordat ze echt gaan leren lezen, dat woorden uit klanken zijn opgebouwd. Wij noemen dat het fonemisch bewustzijn. Ook beginnend rekenen is een groot onderdeel van ons aanbod. Meten en meetkunde komt naar voren tijdens het spelen in de bouwhoek en themahoeken.

Jonge kinderen bewegen graag en veel. De kinderen krijgen 2 keer per week gym van een vakleerkracht. Er wordt gewerkt aan de grove motoriek door te klimmen en klauteren en te bewegen op muziek. De fijne motoriek wordt ontwikkeld met verschillende technieken te knutselen en te tekenen. Ook door het spelen in de zandtafel, de watertafel, met klei etc. stimuleren wij de fijne motoriek van de kleuters.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Ons onderwijs is thematisch. Vanaf groep 4 zijn de vakken taal, begrijpend lezen, Engels en wereldoriëntatie geïntegreerd in de Methode Alles in één. Groep 3 haakt aan bij het thema van groep 4. Een aantal keren per jaar hebben we een thema schoolbreed. 

In groep 3 t/m 8 wordt met aandachtsblokjes gewerkt. Daarmee geven de kinderen aan of ze hulp nodig hebben en wel of niet gestoord kunnen worden om samen te werken. Leerkrachten maken ook gebruik van aandachtsblokjes en van timers om de structuur van de les te bevorderen.
Coöperatief leren wordt in alle groepen toegepast.
Weektaken, met daarop mag en moet opdrachten, bevorderen de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de kinderen.

Groep 5 t/m 8 werkt met Snappet. Dit is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. De kinderen werken in plaats van in een traditioneel werkboek bij de vakken rekenen en bij spelling en woordenschat deels op een chromebook. De leerkracht maakt het lesplan en en kiest de bijpassende module van Snappet. In de leerkrachtmodule zet zij de les klaar. Deze wordt zichtbaar voor de kinderen op hun eigen device, zodat ze kunnen werken op eigen niveau en aan eigen leerdoelen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De ondersteuning op onze school is gebaseerd op de principes van hulpverlening, preventie en afstemming. Op de Klimboom hebben wij als doel om tegemoet te komen aan kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Wij denken door middel van onderstaande handelingen hieraan tegemoet te kunnen komen: 

  • eigen leerlijn en individueel plan opstellen
  • opstellen ontwikkelingsperspectief (voor uitstroom naar VO)
  • inzet specialisme vanuit SWV 20.01 (het samenwerkingsverband primair onderwijs voor de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld klik hier voor meer info) of (preventieve) ambulante begeleiding 

Voor de extra ondersteuning beschikt de school over een intern begeleider, een leesspecialist en een leraarondersteuner.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Door de inzet van ambulante tijd van de leerkracht en de inzet van de leraar ondersteuner kunnen we de leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte nog beter begeleiden.

Het team is geschoold in meer- en hoogbegaafdheid. Het aanbod voor deze leerlingen wordt nog verder ontwikkeld.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het bestuur van peuterspeelzaal ‘t Clowntje huurt in ons schoolgebouw een lokaal. Het is een belangrijk contact voor onze school omdat de meeste kinderen eerst de peuterspeelzaal bezoeken voor ze naar de basisschool gaan. Vaak is dat sws De Klimboom. De overdracht gebeurt via een door de leidster met de ouders ingevuld overdrachtsformulier, dat mondeling wordt toegelicht. Hierin zijn de resultaten van de peutertoets meegenomen maar vooral de observaties van de leidster zijn leidend.  

De dagdelen tot 12.30 uur: maandag en donderdag, dinsdag en vrijdag.

Vanaf 1 oktober 2022 zal er verlengde peuteropvang zijn tot 14.30 uur.

Vroeg Erbij is een expertiseteam voor integrale vroeg-hulp en vroeg-signalering voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Door vroegtijdig passende hulp en ondersteuning te bieden, kunnen problemen op latere leeftijd worden beperkt of wellicht zelfs worden voorkomen. De problemen van jonge kinderen zijn heel divers. Dat vraagt om verschillende deskundigheden. Bij Vroeg Erbij brengt ieder zijn eigen deskundigheid mee. Zo krijgt het kind de ondersteuning die het nodig heeft.

Het Vroeg Erbij Team is een samenwerkingsverband tussen MEE Groningen, GGD Groningen en Jonx. 


Terug naar boven