Gearwurkingsskoalle de Wâldiik

Domela Nieuwenhuisstrjitte 53 9233 KN Boelenslaan

 • Schoolfoto van Gearwurkingsskoalle de Wâldiik
 • Schoolfoto van Gearwurkingsskoalle de Wâldiik
 • Onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren
 • Schoolfoto van Gearwurkingsskoalle de Wâldiik
 • De schooltuin en de schoolkippen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten liggen in relatie met de verwachtingen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Jaarlijks analyseren en monitoren we de tussen- en eindresultaten. Uit de conclusies worden actiepunten opgesteld. Deze cyclische manier van werken zorgt ervoor dat we constant bezig zijn met het verbeteren van de onderwijskwaliteit.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies is geen momentopname, maar gebaseerd op een breed inzicht in de ontwikkeling van het kind. De gehele schoolloopbaan is relevant bij de totstandkoming van het schooladvies. We streven allemaal naar een schooladvies dat recht doet aan de talenten, ontwikkeling en capaciteiten van de leerling. 

Om tot een passend schooladvies te komen maken we gebruik van de schooladviesprocedure. Deze hebben we uitgeschreven in beleid en kunt u lezen op de website van de school. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Wâldiik is een Vreedzame school.

Wij willen onze leerlingen meegeven dat zij verantwoordelijk zijn voor de wereld om hen heen. De school is voor de leerlingen een oefenplaats. Samen leren wij dat we deel zijn van een gemeenschap (de school), maar ook van het grotere geheel (de omgeving/wereld). Wij leren onze leerlingen een actieve en positieve bijdrage te leveren aan de wereld om ons heen. We hebben oog en oor voor elkaar. We voelen ons verantwoordelijk voor de omgeving om ons heen. Wij leren initiatiefrijk te zijn, betrokken en zorgzaam voor onszelf en de ander. We hebben een aantal uitgangspunten die hierbij centraal staan:

 • We lossen problemen/conflicten op een constructieve manier op met behulp van mediatoren
 • We zorgen voor een positief klimaat door het creëren van sociale en morele normen
 • We bevorderen de sociale verbondenheid en de gemeenschapszin.

Soms komen mensen terecht in een conflict. Dat kan, omdat mensen verschillende belangen hebben of meningen. Het is belangrijk om op school te leren hoe je conflicten kunt voorkomen. Maar dat je ook begrijpt hoe conflicten ontstaan en dat ze uit kunnen aarden in ruzies. We werken samen met de leerlingen om conflicten op te lossen. Wij leren onze leerlingen vaardigheden die nodig zijn om conflicten op een constructieve manier op te lossen. Dit leren wij de leerlingen zonder de hulp van volwassenen. Zo ontwikkelen zij in de loop van de basisschool vaardigheden die de kinderen in de rest van hun leven zullen helpen. Op de Wâldiik hebben wij opgeleide mediatoren die helpen bij het oplossen van conflicten tussen kinderen.

Doordat de kinderen eigenaar worden van het oplossen van het conflict komen problemen minder vaak voor. Uit onderzoek blijkt ook dat bij jongeren die deze vaardigheden hebben aangeleerd later minder vaak in de problemen komen. Ze groeien op in een omgeving waar sociale verbondenheid belangrijk is. We respecteren elkaar. Verschil mag er zijn! Wij vinden het leuk om van elkaar te leren. Ook als het gaat over verschil in overtuiging/denkwijzen. Kinderen leren bij ons dat ze ertoe doen!

Samen werken wij op De Wâldiik aan een positief klimaat, zodat ieder kind tot zijn/haar recht komt. Onze school is een oefenplaats voor sociale competenties en actief burgerschap en daar zijn wij trots op.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Vertrouwen en betrokkenheid
 • Open staan voor verschillen
 • Actief burgerschap

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het laatste inspectie rapport van mei 2013 zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd

Terug naar boven