Gearwurkingsskoalle de Wâldiik

Domela Nieuwenhuisstrjitte 53 9233 KN Boelenslaan

 • Schoolfoto van Gearwurkingsskoalle de Wâldiik
 • Schoolfoto van Gearwurkingsskoalle de Wâldiik
 • Onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren
 • Schoolfoto van Gearwurkingsskoalle de Wâldiik
 • De schooltuin en de schoolkippen

Het team

Toelichting van de school

Er is een team werkzaam met ervaren leerkrachten aangevuld met jonge maar zeer goede leerkrachten. 

Het team op de Wâldiik kenmerkt zich als energiek, dynamisch en vernieuwend.

Elke dag op zoek om het onderwijs weer een stukje mooier te maken voor de kinderen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht vervangen moet worden bij verlof dan meldt de betreffende leerkracht dit bij de leidinggevende. De leidinggevende zoekt samen met de betreffende leerkracht naar een passende vervanging. Daarbij kan geraadpleegd worden bij collega leerkrachten. Op de Wâldiik is een full time ervaren leerkrachtondersteuner aanwezig die ingezet wordt bij vervanging. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Technieklokaal:

Het leerplein biedt alle mogelijkheden voor een goed techniek aanbod. Onderzoekend en ontwerpend leren staat hier centraal. 

Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

 • Wereldoriëntatie, taal/ rekenen zit o.a. verweven in de werklessen.
 • 1 ochtend in de week wordt er Fries gesproken

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

 • We werken met de methode Blink Geïntegreerd en Blink Lezen. In het aanbod van Blink zoeken we naar schoolbrede thema's waarbij lezen, taal, wereldoriëntatie, burgerschap, kunstzinnige- en creatieve vorming met elkaar integreren.
 • Sociale emotionele ontwikkeling methode: Vreedzame school
 • Bij taal groep 3-4 is 1.30 uur schrijven meegenomen

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs

Alle leerlingen verdienen goed onderwijs dat aansluit bij de mogelijkheden en kwaliteiten van de leerling. Dit heet Passend Onderwijs. Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden hebben scholen zorgplicht. Zorgplicht betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft en bij hen is ingeschreven of zich aanmeldt een passend onderwijsaanbod krijgt. De school moet zorgvuldig onderzoeken of ze kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van de leerling. Als de school dit niet kan bieden, moet de school na overleg met de ouders zorgen voor een passende onderwijsplek op een andere school.

Hoe werkt passend onderwijs?

Iedere school stelt binnen Passend Onderwijs een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op. In dit profiel beschrijft de school de basisondersteuning, de beschikbare deskundigheid, de ondersteuningsvoorzieningen en de partners waarmee samengewerkt wordt. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen op een passende onderwijsplek komen, hebben de scholen samenwerkingsverbanden gevormd met daarin reguliere scholen en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. ROOBOL werkt samen met samenwerkingsverband Friesland. Daarnaast biedt ROOBOL voltijd hoogbegaafdheidsonderwijs aan.Het ondersteuningsprofiel is te vinden op de website van de school. Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat op de site van samenwerkingsverband Friesland http://www.passendonderwijsinfryslan.nl.

Welke ondersteuning biedt de school?

Iedere school stelt binnen Passend Onderwijs een ondersteuningsprofiel op. In dit profiel beschrijven we welke ondersteuning onze school kan bieden en hoe we dit organiseren.Het ondersteuningsprofiel van onze school is te vinden op de website van de school en op de website van het samenwerkingsverband Friesland (http://swv.passendonderwijs.nl). In dit ondersteuningsprofiel kunt u vinden welke ondersteuning wij kunnen bieden. Het ondersteuningsprofiel van de school speelt ook een rol in het toelatingsbeleid van de school. Het is mogelijk dat wij als school niet bekend zijn met de ondersteuning die uw kind nodig heeft en het daarom niet opgenomen is in ons school ondersteuningsprofiel.Het is niet zo dat de toegang dan geweigerd wordt, wij gaan altijd serieus onderzoeken of wij bepaalde ondersteuning toch kunnen bieden, ook als het niet in het profiel staat. Daarbij rekening houdend met de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de school en de leerkrachten. Hierbij staat altijd het belang van het kind voorop.

Grenzen aan de zorg

Onze school streeft er na de zorg voor leerlingen op een verantwoorde wijze gestalte te geven. Er kunnen echter ook situaties voordoen waarin de grenzen van onze zorg voor kinderen wordt bereikt. Deze wordt beschreven zoals hierboven aangegeven in het ondersteuningsprofiel. Hieronder volgt een korte samenvatting van waar de grens voor onze school bereikt wordt.

 • Verstoring van de rust en veiligheid - Indien een leerling een handicap of stoornis heeft die ernstige gedragsproblemen met zich meebrengt, die leiden tot een verstoring van de rust en de veiligheid in de groep, dan is voor onze school de grens bereikt. Het is dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs aan de gehele groep en aan het betreffende kind te bieden.
 • Verzorging en behandeling van een kind met een specifieke handicap - Indien een leerling een handicap heeft die een zodanige verzorging of behandeling vraagt waardoor zowel de zorg, als het bieden van kwalitatief goed onderwijs aan de betreffende leerling of aan de groep in zijn geheel niet meer mogelijk is, dan is voor onze school de grens bereikt.
 • Verstoring van het leerproces voor de andere leerlingen - Indien het onderwijs aan een leerling met een handicap of stoornis een zodanig beslag legt op de tijd en de aandacht van de leerkracht, dat daardoor de tijd en de aandacht voor de overige leerlingen in de groep onvoldoende of in het geheel niet kan worden geboden, dan is voor onze school de grens bereikt. Het is dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan alle leerlingen in de groep.

De mogelijkheden van onze zorgverbreding

 • De leerbaarheid van een leerling moet zodanig zijn, dat hij of zij het reguliere onderwijsaanbod helemaal of grotendeels kan verwerken.
 • Het kind voelt zich veilig en vertrouwd op onze school.
 • Het kind kan zich aan de groeps- en schoolregels houden.
 • Het kind is in staat om zelfstandig te werken.
 • Ouders en school werken nauw samen en komen gemaakte afspraken na.
 • De teamleden hebben per kind beperkte mogelijkheden voor intensief overleg met oudersen eventuele instanties die bijdragen aan de zorg.
 • De school kent beperkte voorzieningen en middelen voor lichamelijke zorg. De kinderenmoeten in beginsel zelfredzaam/zindelijk zijn.
 • De school beschikt slechts over de gangbare communicatiemiddelen en heeft geen extravoorzieningen voor dove of slechthorende kinderen.

De zorg voor kinderen

In onze visie staat de individuele ontwikkeling van de leerling centraal. Het leerstofaanbod wordt daar waar mogelijk aangepast naar de onderwijsbehoeften van de kinderen. Er wordt gewerkt met een gedifferentieerd aanbod waarbij de leerling op zijn/ haar manier wordt uitgedaagd, we hebben hierbij hoge verwachtingen van de kinderen. De leerkracht zorgt ervoor dat iedere leerling tijdens de onderwijsleersituaties een gevoel van veiligheid verwerft. Daarnaast probeert de leerkracht het zelfvertrouwen van de leerlingen te versterken en hun zelfstandigheid en vermogen om verantwoordelijkheid te nemen te bevorderen. Om opbrengstgericht te kunnen werken maken we onder andere gebruik van een goed functionerend leerlingvolgsysteem, namelijk BOOM LOVS. Er worden analyses gemaakt van de resultaten van de kinderen, zowel op school-, groeps- en leerlingniveau.

Voor het organiseren van de leerlingenzorg wordt op onze school de intern begeleider ingezet. Zowel leerkrachten, leerlingen als ouders kunnen bij haar terecht als er problemen zijn.

Gebiedsteams / Centrum voor Jeugd en gezin

Soms is onderwijsondersteuning niet genoeg en ligt er een zorgvraag. De gemeenten hebben hier een verantwoordelijkheid in en hebben gebiedsteams/centra voor Jeugd en gezin ingesteld. De gebiedsteams/CJG in Noordoost Friesland bieden hulp op het gebied van zorg en welzijn. We vinden het belangrijk om samen te werken met het gebiedsteam en de ouders. Onderwijs en zorg kunnen zo beter op elkaar worden afgestemd. Het gebiedsteam is 1 keer per 2 weken een middag op school. Dit is een pilot vanuit de gemeente. 

Procedure schorsing en verwijdering

Schorsing

Soms is er sprake van ernstig storend of agressief gedrag van een leerling. Ook ouders of verzorgers van leerlingen kunnen zich bedreigend of agressief gedragen. Als daardoor de veiligheid van de leerlingen, van het personeel en/of de ongestoorde voortgang van het onderwijs in gevaar dreigt te komen, kan de directeur van de school het College van Bestuur inschakelen, om een leerling te schorsen. ( zie: www.roobol.frl Ouders- protocol ‘schorsing en verwijdering’)

Verwijdering

Bij regelmatig en voortdurend wangedrag van leerlingen of ouders/verzorgers, of als definitief is gebleken dat de school niet langer in staat is om het onderwijs of de zorg te bieden die de leerling nodig heeft, kan het College van Bestuur van ROOBOL namens het bevoegd gezag besluiten om tot verwijdering van de leerling over te gaan.(zie: www.roobol.frl Ouders-protocol ‘schorsing en verwijdering’)


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Extra formatie maakt het mogelijk om groepen te splitsen en onderwijs in kleinere groepen aan te bieden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Instroom

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: wij bieden passend onderwijs aan (jonge) kinderen, wij hebben een warme overdracht over de kinderen die van de peuteropvang komen. We werken samen met kinderopvang Vandaag. Op onze school zitten kleuters die op de peuteropvang een VVE indicatie hadden. Deze kinderen bezochten de peuteropvang twee extra dagdelen. Er is overleg met de peuterspeelzaal. Daardoor zijn wij als school op de hoogte van welke kinderen een VVE indicatie hebben. Ook is dit een vraag op het inschrijfformulier voor nieuwe leerlingen.

Samenwerking 2-3

Op woensdag- en vrijdagmiddag werkt groep 2 en 3 samen. We willen rekening houden met de basisbehoeften van kinderen van deze doelgroep; relatie, autonomie (willen leren- eigenaarschap) en competentie. We houden rekening met de ontwikkelingskenmerken van kleuters en schoolkinderen; kleuters zijn niet allemaal tegelijkertijd ineens een schoolkind. Door groep 2 en 3 op gezette tijden te koppelen geven we kinderen de mogelijkheid om te leren met en van elkaar in een situatie die past bij het individuele ontwikkelingsniveau.

 

Terug naar boven