Kindcentrum De Regenboog

Parkweg 10 5427 AL Boekel

Schoolfoto van Kindcentrum De Regenboog

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In 2011-2012 hebben niet al onze leerlingen de Cito eindtoets gemaakt. Een leerling is gaandeweg dat schooljaar namelijk uitgestroomd naar het speciaal onderwijs. Een andere leerling is na de basisschool naar het Praktijkonderwijs uitgestroomd en heeft om die reden ook niet deelgenomen aan de Cito toets.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 16 januari 2014 heeft er een inspectiebezoek plaatsgevonden in het kader van het vierjaarlijks onderzoek. Het basisarrangement is toegekend. Fijn te horen dat de schoolontwikkeling goed zichtbaar was ten opzichte van het vorige bezoek. Uiteraard zijn er nog verbeterpunten / ontwikkelpunten, maar die waren allemaal reeds in beeld.

Terug naar boven