OBS Uilenspiegel

Parkweg 10 5427 AL Boekel

  • Op Uilenspiegel vieren we. Met je klas, met je bouw en/of met de hele school. We ontmoeten elkaar op vrolijke en droevige momenten.
  • Elk eiland heeft een betekenis en verwijst naar één van de negen competenties of ontwikkelingsdomeinen. We koppelen deze aan thema's.
  • Leren gebeurt in interactie. Je hebt de confrontatie met anderen nodig om zelfkennis op te doen en om te groeien.
  • Als het welbevinden van kinderen goed is, kunnen zij het maximale uit zichzelf halen.
  • Een betrokken leerling is geconcentreerd en gemotiveerd bezig. Het lijkt wel alsof ze de tijd vergeten!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Eindopbrengsten
Wij vinden het belangrijk dat ook een toets passend is bij het kind. Daarom nemen wij sinds 2017 de Route 8 toets af. De kinderen maken deze toets op de computer. Route 8 is adaptief en toetst dus elk kind op zijn/haar eigen niveau. De afgelopen jaren liggen de eindopbrengsten van onze school voor de driejaarsgemiddelden gemiddeld boven de drempelwaarde voor het referentieniveau 1F en net onder de drempelwaarde voor het referentieniveau 1S/2F.
Zoals u weet zijn er in 2020 vanwege de Coronacrisis geen eindtoetsen afgenomen. We kunnen u dus niet berichten over de uitslag uit dat jaar. Wel over de jaren vanaf 2021.

Route 8 driejaarsgemiddelden na Eindtoets 2021
niveau 1F: 95,5% van de kinderen heeft dit behaald (drempelwaarde is 85%)
niveau 2F/1S: 52,3% van de kinderen heeft dit behaald (drempelwaarde is 52,1%)

Route 8 driejaarsgemiddelden na Eindtoets 2022
niveau 1F: 94,12% van de kinderen heeft dit behaald (drempelwaarde is 85%)
niveau 2F/1S: 45,8% van de kinderen heeft dit behaald (drempelwaarde is 53,6%)

Route 8 driejaarsgemiddelden na Eindtoets 2023
niveau 1F: 92,98% van de kinderen heeft dit behaald (drempelwaarde is 85%)
niveau 2F/1S: 42,1 % van de kinderen heeft dit behaald (drempelwaarde na correctie vanwege Corona is 45,6%)

Met ingang van het schooljaar 2023-2024 wordt de eindtoets landelijk vervangen door de doorstroomtoets. Wij zullen gebruik gaan maken van de doorstroomtoets van IEP, omdat wij ook voor onze tussentijdse toetsing de overstap maken naar de toetsen van IEP. 

Algemeen
Het aanbod van de leerstof voldoet aan de kerndoelen zoals deze beschreven zijn in “De kerndoelen Basisonderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen”. In het schoolplan 2020-2024 is beschreven op welke wijze en met welke instrumenten we dit doen. Ook de wijze waarop we de kwaliteit van ons onderwijswaarborgen en verhogen is weergegeven.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten
Twee keer per jaar werden tot nog toe in de groepen 3 t/m 8 de Cito toetsen afgenomen. In januari/februari de middentoetsen (M-toetsen) en in mei/juni de eindtoetsen (E-toetsen). Deze toetsen maken het mogelijk om de tussenresultaten van de kinderen af te zetten tegen het landelijk gemiddelde. Daarnaast werden deze toetsen gebruikt om zicht te krijgen op de cognitieve ontwikkeling van elk individueel kind. In het schooljaar 2022-2023 hebben we, met onze visie als uitgangspunt voor de keuze, besloten dat we voortaan gebruik gaan maken van de tussentoetsen van IEP, waarbij de doelstelling van de toetsen dezelfde is.

Plaats van de tussenresultaten in het onderwijsproces
Na de afname van de toetsen worden de resultaten geanalyseerd door de leraar en worden deze besproken met de intern begeleider. Deze analyse vormt - naast de observatie van welbevinden en betrokkenheid - input voor het aanbod en de in te zetten ondersteuning voor het individuele kind en de groep. Verder maakt de intern begeleider een trendanalyse en kijkt de intern begeleider samen met de directie naar schooltrends of groeps- en schoolniveau. 

Ambitie tussenresultaten
Wij streven ernaar dat 80% van de kinderen scoort in de niveaus I, II en III van de Cito-toetsen. Momenteel loopt de transitie naar aanpassing van deze ambitie naar een vertaling van ambitie naar de referentieniveaus. Deze ambitie op referentieniveaus gaat in de toekomst het huidige streven naar de I, II en III scores vervangen op basis van de toetsen van IEP.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het definitieve schooladvies voor vervolgonderwijs wordt door de leraar van groep 8 opgesteld in samenspraak met parallel-collega's en de intern begeleider. Eind groep 7 krijgen kinderen al een voorlopig advies van hun leraar. Ook dit wordt opgesteld samen met parallel-collega's en de intern begeleider. De gegevens van een kind in het leerlingvolgsysteem vormen de basis voor dit advies. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over werkhouding, toetsresultaten en sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Schooladvies is voor voortgezet onderwijs leidend bij de plaatsing van een kind. Over het schooladvies wordt door de basisschool gecommuniceerd met ouders. Indien het voortgezet onderwijs vragen heeft over het schooladvies zal deze contact opnemen met de leraar van groep 8 (en dus niet met de ouders) voor nadere uitleg of onderbouwing. De PO-Raad en VO-raad hebben afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de overdracht van het onderwijskundig rapport digitaal, veilig en binnen het wettelijk kader kan plaatsvinden. Daarvoor is Overstapservice Onderwijs (OSO) ontwikkeld. Hierbij wisselen de scholen met elkaar het overstapdossier digitaal én veilig uit.

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2022-2023?

vmbo-b: 4 leerlingen (18,2%)
vmbo-k: 1 leerling (4,5%)
vmbo-t: 6 leerlingen (27,3%)
vmbo-t/havo: 3 leerlingen (13,6%)
havo: 2 leerlingen (9,1%)
havo/vwo: 2 leerlingen (9,1%)
vwo: 4 leerlingen (18,2%)

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het doel van het Ervaringsgericht onderwijs kan worden aangeduid met de term 'emancipatie'. Wij denken hierbij onder andere aan een mens die zoveel mogelijk vrij  is van emotionele obstakels (dus ongehinderd met zijn/haar gevoelens om kan gaan) en een positief zelfbeeld (eigenwaarde-gevoel) heeft.
Kinderen moeten zich 'goed in hun vel' kunnen voelen op school. Ze moeten zich welbevinden. Een goede relatie tussen kinderen onderling en tussen kinderen en leraren zijn van essentieel belang. 
Wij vinden het van belang dat kinderen goed kunnen samenwerken, binnen hun groep en binnen de gehele school. Bij de verschillende werkvormen die passen binnen het Ervaringsgericht onderwijs wordt de samenwerking tussen kinderen bevorderd: contractwerk, projectwerk, ateliers, kring en forum, vrij initiatief. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • welbevinden-positief zelfbeeld
  • emancipatie
  • saamhorigheid en samenwerking

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven