OBS Uilenspiegel

Parkweg 10 5427 AL Boekel

  • Welbevinden is één van de kernwaarden in het Ervaringsgericht Onderwijs. Betrokkenheid en welbevinden zijn voorwaarden voor ontwikkeling.
  • Een betrokken leerling is geconcentreerd en gemotiveerd bezig. Het lijkt wel alsof ze de tijd vergeten!
  • Op Uilenspiegel vieren we. Met je klas, met je bouw en/of met de hele school. We ontmoeten elkaar op vrolijke en droevige momenten.
  • Elk eiland heeft een betekenis en verwijst naar één van de negen competenties of ontwikkelingsdomeinen. We koppelen deze aan thema's.
  • Leren gebeurt in interactie. Je hebt de confrontatie met anderen nodig om zelfkennis op te doen en om te groeien.

Het team

Toelichting van de school

Groepsverdeling

groep 1-2a
Laura van de Louw (maandag, dinsdag, woensdag om de week)
Ria Dernison (woensdag om de week, donderdag, vrijdag)

groep 1-2b
Frieke van Ansem (maandag en dinsdag)
Laura van den Biggelaar (woensdag t/m vrijdag)

groep 2-3
Lotte van Thiel (maandag en dinsdag, woensdag om de week)
Amber van Goor (woensdag om de week, donderdag en vrijdag)

groep 3-4a
Pleun Wammes (maandag t/m vrijdag)

groep 3-4b
Giel Verstraten (maandag t/m woensdag)
Floor Knuit (donderdag en vrijdag)

groep 5-6a
Sjaak van Moorsel (maandag en dinsdag)
Loes van de Ven (woensdag t/m vrijdag)

groep 5-6b
Maartje Elbers (maandag, dinsdag, woensdag om de week, donderdag en vrijdag)
Sjaak van Moorsel (woensdag om de week)

groep 7-8a
Jasmijn van der Zijden (maandag t/m vrijdag)

groep 7-8b
Paul Huijden (maandag t/m vrijdag)

(voor de overige teamleden verwijzen wij naar hoofdstuk 1.1)

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een collega afwezig is vanwege bijvoorbeeld ziekte of professionalisering willen we het onderwijs natuurlijk zoveel mogelijk door laten gaan. Vandaar dat we binnen SAAM* een SAAM* Flexteam hebben ingericht. Het SAAM* Flexteam is een team van flexibele professionals die kunnen ondersteunen aan en in het primaire proces op alle SAAM* scholen.
Daarnaast hebben eigen leraren extra uren binnen onze school, waardoor wij afwezigheid door ziekte en professionalisering ook intern op kunnen vangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Om de betrokkenheid zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen, hebben wij gekozen voor een vijftal bijpassende organisatievormen: de bouwstenen van het onderwijs op Uilenspiegel.


Een goede sfeer ——> Kring en forum
Werken op eigen niveau ——> Contractwerk
Werkelijkheidsnabij ——> Projectwerk
Activiteit ——> Ateliers
Leerlingeninitiatief ——> Vrij initiatief

De betrokkenheidsverhogende factoren expressie en samen leren zijn geïntegreerd in de verschillende bouwstenen.

Kring en forum
Kring en forum zijn bij uitstek situaties die zeer sfeer en relatie bevorderend kunnen werken. De kring beperkt zich uitsluitend tot de eigen groep, terwijl het forum een groep overstijgende bijeenkomst is, van twee of meer groepen. In de dagelijkse kringen worden ideeën, gevoelens en ervaringen uitgewisseld; problemen worden naar voren gebracht en over oplossingen wordt samen nagedacht. Daarnaast wordt de kring gebruikt om de werkzaamheden van de kinderen te evalueren en te plannen, nieuws uit de actualiteit te bespreken enzovoorts. Iedere maand is er een maandopening en maandsluiting. Tijdens maandopeningen wordt door de leraren een actueel onderwerp behandeld dat alle groepen bezighoudt. Verder is er aandacht voor de jarigen van de school en wordt er een schoollied gezongen. Tijdens maandsluitingen presenteert iedere groep iets over de voorgaande periode. Op deze momenten wordt het samenzijn als schoolgemeenschap ervaren. Ook ouders en andere familieleden zijn hierbij welkom.

Contractwerk
Contractwerk is een organisatievorm waarin de kinderen binnen de groepen werken aan hun eigen dag- of weektaken. De kinderen hebben een contractbrief/planbord waarop de opdrachten genoemd staan. De opdrachten hebben betrekking op alle vakgebieden. Tijdens contractwerktijd werken de kinderen zelfstandig (in hoeken) aan deze taken. De stof wordt in niveaugroepen aangeboden, waarbij er tijdens instructies en verwerking rekening wordt gehouden met de individuele verschillen tussen kinderen. De instructie en begeleiding vindt in groepjes dan wel individueel plaats.

Projectwerk
Bij projectonderwijs onderzoeken kinderen veelal samen een stukje van de werkelijkheid. Vele vakken komen hierbij geïntegreerd aan bod. Het projectonderwerp komt voort uit een behoefte van kinderen om greep te krijgen op de hun omringende wereld. Deels worden onderwerpen gekozen door de leraar en deels samen met de kinderen, waardoor de betrokkenheid van ieder kind groot is. Projecten kunnen op verschillende manieren vorm krijgen waarin nagestreefd wordt om de werkelijkheid in school te halen of deze juist buiten het schoolgebouw op te zoeken. De meta-cognitieve vaardigheden om informatie te zoeken, verwerken en te presenteren staan tevens centraal tijdens projectwerk.

Ateliers
Het gaat hier om activiteiten die een bijzondere begeleiding, bijzondere materialen of ruimte veronderstellen. Bij deze activiteiten ligt de klemtoon op het doen, het handelen, het actief bezig zijn. Deze activiteiten richten zich vaak op een of andere vorm van expressie. Je kunt hierbij denken aan bijv. techniek, fotografie, drama, muziek en zo meer. Op een planbord/formulier wordt aangegeven welke keuze de kinderen gemaakt hebben. De inbreng en de hulp van ouders hierbij is belangrijk en op hen wordt dan ook graag een beroep gedaan. In de ateliers treffen kinderen van verschillende leeftijden en groepen elkaar.

Vrij initiatief
Tijdens vrij initiatief kunnen kinderen kiezen uit een ruim aanbod van activiteiten dat op hun belangstelling en behoefte afgestemd is. De activiteiten vinden meestal in hoeken plaats en komen tegemoet aan de natuurlijke exploratiedrang van kinderen. Eén middag in de week is er een keuzemiddag. Tijdens die middag kunnen kinderen zelf activiteiten ontplooien welke ze vooraf in overleg met de leraar hebben gepland. Activiteiten kunnen een vervolg zijn op het weekprogramma uit bijv. contractwerk, projectwerk of atelier. Ook kunnen kinderen in de keuzemiddag geheel nieuwe activiteiten inbrengen. Kinderen uit verschillende groepen kunnen met elkaar activiteiten ondernemen.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school en passend onderwijs
Als een kind – om welke reden dan ook – meer ondersteuning nodig heeft, dan gaat de leraar in overleg met ouders, of andersom. Samen met de intern begeleider wordt gezocht naar de meest passende onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen. Ouders kunnen zich oriënteren op wat de school te bieden heeft op het gebied van onderwijsondersteuning. Dit staat beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Onze school in het samenwerkingsverband
De basis voor Passend Onderwijs is: welke ondersteuning bieden we onze kinderen op school om tot leren te komen en zich goed te ontwikkelen. Is er meer nodig dan de basisondersteuning, dan kan de school een beroep doen op de trajectbegeleiders van SAAM*. Deze collega is de schakel naar extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. Scholen zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek, dat kan op de eigen school zijn, of op een andere (basis)school in de regio. Samen zorgen de schoolbesturen ervoor dat er voor ieder kind een passende, thuis nabije onderwijsplek is. Alleen voor zéér specialistische onderwijsondersteuning kan het zijn dat een kind niet in onze regio terecht kan. Meer informatie over de wet vindt u op deze website: www.passendonderwijs.nl.
Uilenspiegel is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Helmond-Peelland, regio 30.08 (SWV Helmond- Peelland PO).

Passend Onderwijs: hoe en wat
Passend Onderwijs is onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen, ook als een kind meer of andere ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Vaak kan de leraar de ondersteuning prima zelf bieden, met advies van de intern begeleider die verantwoordelijk is voor de coördinatie en uitvoering van het ondersteuningsbeleid op de school. We noemen dat de ‘basisondersteuning’ die de school kan bieden.

Extra ondersteuning is mogelijk in:

  • Tijdelijke extra ondersteuning op de basisschool (arrangement)
  • Een (tijdelijke) plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs (SBO)
  • Een (tijdelijke) plaatsing op een school voor speciaal onderwijs (SO).

Ondersteuningsteam (OT) op school
Elke school heeft een ondersteuningsteam (OT). Daarin zitten de leraar, de intern begeleider, een jeugdprofessional van Basisteam Jeugd en Gezin of een andere externe deskundige ondersteuningsspecialist zoals een psycholoog of (ortho)pedagoog. De samenstelling van het team is afhankelijk van de hulpvraag van het kind. Het spreekt vanzelf dat de ouders deel uitmaken van dit overleg; zij zijn immers degenen die hun kind het beste kennen. De SAAM*scholen hechten veel waarde aan het samen zoeken naar de beste antwoorden op dat wat het kind nodig heeft. Het OT maakt een plan dat op school wordt uitgevoerd. Wanneer blijkt dat een kind structureel (meer)ondersteuning nodig heeft wordt een multidisciplinair overleg (MDO) gepland. In het MDO wordt vastgesteld welke ondersteuning een kind nodig heeft. Extra ondersteuning is mogelijk op de volgende manieren.
a. Tijdelijke extra ondersteuning op de basisschool in een groep of individueel. Dit noemen we een arrangement. Vanuit dit arrangement wordt ondersteuning georganiseerd voor zowel het kind als de betrokken leraar/het team.
b. Een (tijdelijke) plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs (SBO).
c. Een (tijdelijke) plaatsing op een school voor speciaal onderwijs (SO).
Indien wordt besloten dat onderwijs binnen het S(B)O beter past bij wat het kind nodig heeft, dan wordt bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd. Met deze verklaring kunnen ouders hun kind aanmelden op de S(B)O school van hun keuze.

Visie op Passend Onderwijs
Passend Onderwijs is onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen, ook als een kind meer of andere ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Vaak kan de leraar de ondersteuning zelf bieden, met advies van de intern begeleider die verantwoordelijk is voor de coördinatie en uitvoering van het ondersteuningsbeleid op de school. We noemen dat de ‘basisondersteuning’ die de school kan bieden. Over wat elke school minimaal moet bieden aan ondersteuning hebben schoolbesturen afspraken gemaakt. Passend Onderwijs gebeurt vooral in de eigen klas, bij de eigen leraar en op de eigen school. Ook zijn afspraken gemaakt waaraan extra ondersteuning moet voldoen: zo snel mogelijk, zo licht mogelijk, zo thuisnabij mogelijk, op de meest adequate manier, samen met ouders en ketenpartners in (jeugd)hulp.

Ouders (en leraren) denken mee
Ouders en collega’s zijn vertegenwoordigd in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband. De OPR heeft medezeggenschap door het instemmen met het Ondersteuningsplan en is gesprekspartner van het bestuur van het samenwerkingsverband.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Binnen onze stichting (Stichting SAAM) loopt het project Naar Inclusiever Onderwijs. Daarmee verwachten we in de toekomst nog beter te zijn toegerust om kinderen met extra ondersteuningsbehoeften te kunnen begeleiden. Daarnaast zijn we bezig om ons aanbod voor de kinderen die meer in hun mars hebben te versterken. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We werken samen met Peuterspeelzaal Klein Geluk: https://www.peuterspeelzaalkleingeluk.nl.

Verder werken we samen met Kinderdagverblijf Ministars: https://www.kinderdagverblijfministars.nl

Binnen ons gebouw werken we samen met de peuteropvang en BSO van Stichting GOO: http://www.stichtinggoo.nl

Terug naar boven