OBS Uilenspiegel

Parkweg 10 5427 AL Boekel

  • Op Uilenspiegel vieren we. Met je klas, met je bouw en/of met de hele school. We ontmoeten elkaar op vrolijke en droevige momenten.
  • Elk eiland heeft een betekenis en verwijst naar één van de negen competenties of ontwikkelingsdomeinen. We koppelen deze aan thema's.
  • Leren gebeurt in interactie. Je hebt de confrontatie met anderen nodig om zelfkennis op te doen en om te groeien.
  • Als het welbevinden van kinderen goed is, kunnen zij het maximale uit zichzelf halen.
  • Een betrokken leerling is geconcentreerd en gemotiveerd bezig. Het lijkt wel alsof ze de tijd vergeten!

In het kort

Toelichting van de school

Uilenspiegel is een school voor Ervaringsgericht Onderwijs (EGO). Onze school draagt de naam Uilenspiegel om verschillende redenen: Het concept EGO komt uit België. De schelm Tijl Uilenspiegel komt daar ook vandaan. Hij was eigenzinnig en beleefde doldwaze avonturen. De naam Uilenspiegel verwijst ook naar uilen als dier van de wijsheid. Deze vogels worden geassocieerd met kennis die er is en waar iedereen gebruik van mag maken. EGO wil gebruik maken van kennis in de breedste zin van het woord. Spiegel staat voor zelfreflectie. De manier waarop mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag is van groot belang. Het welbevinden en de betrokkenheid van jezelf en van anderen, is alleen goed in te schatten door naar en elkaar en jezelf te blijven kijken. OBS Uilenspiegel heeft ruim 200 leerlingen, is gelegen in het dorp Boekel en wordt omringd door groen. De Ervaringsgerichte basishouding is het fundament voor onze omgang met kinderen. Dit betekent dat het perspectief van het kind het vertrekpunt is voor een proces waarbinnen welbevinden en betrokkenheid het uitgangspunt zijn. Het doel van het Ervaringsgericht Onderwijs kan worden aangeduid met de term 'emancipatie'. Wij denken hierbij onder andere aan een mens die zoveel mogelijk vrij is van emotionele obstakels (dus ongehinderd met zijn/haar gevoelens om kan gaan) en een positief zelfbeeld (eigenwaarde-gevoel) heeft.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ervaringsgericht
  • Welbevinden
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
218
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Informatie over disciplinaire maatregelen
De basisscholen van SAAM* streven naar een veilig schoolklimaat, waarin kinderen lekker kunnen leren en waarin het prettig werken is voor collega’s. Hierbij hebben we het over lichamelijke veiligheid, maar ook over sociale veiligheid (zoals het omgaan met elkaar en het gebruik van sociale media). SAAM* heeft een veiligheidsplan waarin verschillende aspecten van veiligheid omschreven zijn. Om een veilig schoolklimaat te bereiken is er op de scholen veel aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. De scholen hanteren drie basisafspraken voor kinderen, ouders en personeel:
- We heten iedereen van harte welkom in onze school.
- Dit is een veilige school waar kinderen en volwassenen respectvol en met fatsoen met elkaar omgaan.
- Wij houden rekening met elkaar, spreken elkaar aan op gedrag en zijn daar samen verantwoordelijk voor.
Het moet voor iedereen, leerlingen, ouders en leraren, stagiaires en andere medewerkers duidelijk zijn dat bepaald gedrag niet geaccepteerd kan en mag worden. Dat betekent dat wij duidelijke grenzen stellen aan grensoverschrijdend gedrag. We gaan uit van het positieve, maar soms moeten we helaas toch overgaan tot disciplinaire maatregelen.

Schorsing en verwijdering
Het College van Bestuur is gemachtigd een leerling tijdelijk en/of definitief van school te sturen indien het gedrag van de leerling of diens ouders daartoe aanleiding geeft. Tijdelijk van school sturen noemen we schorsing, definitief noemen we verwijdering. Dit kan bijvoorbeeld als er sprake is van:
- Een voortdurend, storend en/of agressief gedrag laten zien, waardoor de voortgang van het onderwijs wordt verstoord.
- Ouders hebben, die zich bedreigend of agressief gedragen, zich schuldig maken aan verbaal geweld, waarbij herhaling niet is uitgesloten en waardoor gegronde vrees is ontstaan voor de veiligheid van personeel of de leerlingen of voorde ongestoorde voortgang van het onderwijs.
- Een onevenredig groot deel van de schoolorganisatie vergen, waarbij niet of nauwelijks doelen worden bereikt, m.a.w. de school kan niet aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling voldoen.

Time-out
Bij de disciplinaire maatregel time-out wordt de leerling buiten het eigen klaslokaal geplaatst.

Een ouder (tijdelijk) de toegang tot speelplaats/het gebouw ontzeggen
Na (herhaaldelijk) ernstig wangedrag van de ouder waarschuwt de directeur van de school de ouder voor een laatste keer en wordt er schriftelijk bij vermeld dat bij herhaling aangifte gedaan wordt bij de politie. De directeur bepleit bij politie/justitie dat de ouder (tijdelijk) de toegang tot het schoolplein/het schoolgebouw wordt ontzegd. Bij overtreding daarvan door de ouder is er sprake van huisvredebreuk.

Verzekering
Scholen zijn centraal vanuit SAAM* verzekerd. De verzekering omvat enkele belangrijke zaken zoals:

- Schade/ongevallen waarbij de school aansprakelijk is, er moet dan sprake zijn van verwijtbaar gedrag van directie, leraar of overblijfouder.
- Kinderen zijn verzekerd tegen schade/ongevallen tijdens reizen van en naar school en onder schooltijd, bijvoorbeeld bij excursies of schoolreisjes.
- Ouders die in opdracht van de school reizen zijn ook verzekerd tegen schade/ongevallen.

Bij reizen naar het buitenland zijn alle kinderen, leraren en ouders verzekerd, hiervoor wordt dan een aparte reisverzekering afgesloten.

Kinderen nemen tegenwoordig steeds meer dure spullen mee van huis naar school. Denk daarbij aan een mobiele telefoon. Indien hier schade aan is ontstaan (waarbij het niet duidelijk is waardoor of door wie) is de school hier niet aansprakelijk voor, hiervoor kunt u zelf een verzekering afsluiten.

Terug naar boven