Verhoeff-Rollmanschool

Dronenpark 1 2411 HC Bodegraven

  • Schoolfoto van Verhoeff-Rollmanschool
  • Schoolfoto van Verhoeff-Rollmanschool
  • Schoolfoto van Verhoeff-Rollmanschool
  • Schoolfoto van Verhoeff-Rollmanschool
  • Schoolfoto van Verhoeff-Rollmanschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkelingen en de leervorderingen van kinderen te volgen, wordt op school gebruik gemaakt van een observatie- en toetssysteem, het zogenaamde LVS (leerlingvolgsysteem). Voor de groepen 0, 1 en 2 wordt het observatie-instrument leerlijnen Jonge Kind gebruikt. Aan de hand van een analyse van de observatiegegevens kan dan een passend aanbod worden gemaakt om de leerlingen steeds een stap verder te brengen in hun ontwikkeling. Bij groep 3 t/m 8 worden naast de methodetoetsen voor de volgende vakgebieden ook methode onafhankelijke (Cito) toetsen afgenomen: Rekenen & Wiskunde, (Begrijpend) Lezen, Woordenschat, Leestechniek en Leestempo, Spelling en Engels (groep 7 en 8).

De resultaten van de methodetoetsen en CITO toetsen worden op leerlingen- en groepsniveau geanalyseerd door de leerkracht en de Intern Begeleider tijdens de vierjaarlijkse groepsbesprekingen. Daarbij staat de vraag centraal wat de analyse betekent voor het aanbod. Dit wordt verwerkt in de groepsplannen.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven