Kindcentrum Wereldweijde

Cortenhoeve 51 2411 JL Bodegraven

  • Schoolfoto van Kindcentrum Wereldweijde
  • Schoolfoto van Kindcentrum Wereldweijde
  • Schoolfoto van Kindcentrum Wereldweijde
  • Schoolfoto van Kindcentrum Wereldweijde

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De belangrijkste eindopbrengst van het onderwijs is dat elk kind goed in zijn vel zit en klaar is om op een nieuwe school de volgende groeistap te zetten. Bij het meten van de eindopbrengsten speelt het kind dus een centrale rol. Hebben we voor ieder kind passend en uitdagen aanbod georganiseerd? Heeft ieder kind het beste uit zichzelf gehaald? De eindtoets helpt ons om daar zicht op te krijgen. We bekijken de resultaten vanuit bovenstaande perspectieven. Daarnaast gebruiken we de resultaten op de eindtoets om ons onderwijs te evalueren: hebben wij er als school toe gedaan? Hierbij kijken we ook naar het niveau waarop kinderen hun ontwikkeling op school zijn gestart. Want een groep met relatief lage prestaties in groep 8 kan wel degelijk een mooie leerontwikkeling hebben doorgemaakt.

In de afgelopen jaren zijn de leeropbrengsten van onze leerlingen boven of rond het landelijk gemiddelde. Het referentieniveau ligt ruim boven de signaleringswaarde. De school heeft een weging van 30 met een spreiding van 6.1. Bovenstaande ligt in lijn met onze verwachtingen van de populatie van onze leerlingen en hun achtergrond/thuissituatie.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Op onze school houden we de vorderingen van de kinderen op verschillende manieren bij. Zo werken we met doelen binnen Snappet (verwerkingsprogramma) met de groepen 4-8, waarin we de groei van de leerlingen als uitgangspunt gebruiken voor de aanpak voor de komende periode. Daarnaast werken we met toetsen die horen bij onze onderwijsmethoden. Dit zijn de zogeheten methodegebonden toetsen. Deze toetsen meten de kennis van de stof op de korte termijn. We leggen de resultaten vast in ons digitale leerlingvolgsysteem, ParnasSys.

De ontwikkeling van de kinderen in groep 1 en 2 wordt gevolgd door middel van het Gouds Ontwikkeling Volgsysteem voor Kleuters (GOVK) en het Cito-leerlingvolgsysteem. Ook hier horen toetsen bij, waarvan we de resultaten vastleggen.

Naast methodegebonden toetsen nemen we bij onze leerlingen methodeonafhankelijke toetsen af, de Cito-toetsen. Per jaar worden er in de groepen 3 t/m 8 verschillende Cito-toetsen afgenomen op het gebied van lezen, spelling en rekenen en wiskunde.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs is een grote stap. Wij bereiden kinderen hier goed op voor en beginnen daar op tijd mee. Eind groep 7 krijgen leerlingen een voorlopig advies. Dit baseren we vooral op hun leerprestaties voor begrijpend lezen, spelling, technisch lezen en rekenen gedurende hun schoolloopbaan. Daarnaast vormen inzet en werkhouding een belangrijk onderdeel.

In groep 8 geven we informatie over de verschillende vormen van voortgezet onderwijs. Vóór 1 maart krijgen leerlingen een schooladvies. Als een kind op de eindtoets boven verwachting scoort, heroverwegen wij het advies en passen het eventueel aan, in overleg met ouders.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven