Prinses Beatrixschool

Dronenplein 7 2411 HE Bodegraven

Schoolfoto van Prinses Beatrixschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij nemen sinds een paar jaar de Route 8 eindtoets af. Een digitale toets, die zich aanpast aan het niveau van de kinderen. Heel prettig voor de kinderen: als ze het moeilijk vinden, krijgen ze iets makkelijkere vragen en als ze het makkelijk vinden, worden de vragen juist moeilijker.

De gemiddelde score van de eindtoets is al jaren op voldoende tot bovengemiddeld niveau.De eindtoets is belangrijk, maar niet allesbepalend bij ons op school. Voor het schooladvies voor het voortgezet onderwijs wordt vooral gekeken naar de resultaten van de kinderen in eerdere schooljaren, de werkhouding en motivatie van de leerling en het beeld dat de leerkrachten van het kind hebben.

Alle leerlingen van groep 8 doen mee aan de eindtoets of de te verwachten uitstroom nu tweetalig VWO is of VMBO-basis met LeerWeg Ondersteunend Onderwijs (LWOO). 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Door middel van toetsen, observaties, analyse van het werk van de kinderen, kind- en oudergesprekken worden de onderwijsbehoeftes van de leerlingen bepaald en centraal gesteld. Deze onderwijsbehoeftes worden door de leraar vastgelegd in een groepsoverzicht. Op basis van het groepsoverzicht maakt de leerkracht voor de vakken rekenen, spelling, en lezen (technisch en begrijpend) een groepsplan. Dit is een levend document, dat gedurende het jaar na methodetoetsen weer bijgesteld wordt.Het groepsoverzicht en groepsplan van juni/juli vormen de leidraad voor de overdracht naar de volgende groep. De Cito-toetsen worden halverwege en aan het einde van het schooljaar afgenomen. De resultaten van de toetsen worden opgenomen in ons leerlingvolgsysteem (LVS) om zo de voortgang van de ontwikkeling van de kinderen in kaart te brengen. Naast de halfjaarlijkse Cito-toetsen gebruiken we ook de toetsen vanuit de methodes om de ontwikkeling van de leerlingen te evalueren. De resultaten van de verschillende toetsen geven informatie over:de individuele leerling;het groepsgemiddelde en het schoolgemiddelde.Ouders ontvangen de resultaten van de Cito-toetsen  en mede n.a.v. de toetsen wordt er bekeken of er extra zorg nodig is. Aan het einde van groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Aan de hand van dit advies en de wensen van de leerlingen kan bepaald worden op welke cognitieve ontwikkelingsgebieden een leerling extra uitgedaagd moet worden.

In groep 8 wordt in april/mei de eindtoets, Route8, afgenomen. Van de eindtoets ontvangen de ouders een uitgebreide rapportage, zodat zij een beeld krijgen van de prestatie van hun kind in vergelijking met andere kinderen in Nederland. Uiteraard zijn de resultaten van deze toetsen  belangrijk voor ons, omdat wij ons daardoor kunnen bezinnen op het door ons gegeven onderwijs. We kunnen daaruit conclusies trekken, bijvoorbeeld over aanpassing van de didactiek of extra instructietijd voor een bepaald aspect. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven