Prinses Beatrixschool

Dronenplein 7 2411 HE Bodegraven

Schoolfoto van Prinses Beatrixschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen De Vier Windstreken beschikken we over een vervangingspool met invalleerkrachten. Bij afwezigheid kunnen deze collega’s gebeld worden. We proberen de vervanging zoveel mogelijk met één invalleerkracht op te lossen. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Het kan zelfs voorkomen dat er helemaal geen invalleerkracht meer beschikbaar is. In zo’n geval zoeken we intern naar een oplossing. Het kan zijn dat er groepen gecombineerd worden of dat de kinderen over andere groepen worden verdeeld. In het uiterste geval zullen we de kinderen thuis laten blijven.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen zijn zoveel mogelijk gegroepeerd in jaarklassen en indien nodig combiklassen. Op de bijlage van de schoolgids vindt u de groepsverdeling met de daarbij behorende namen en emailadressen van de leerkrachten/onderwijsassistenten.

Met name bij rekenen, taal en lezen wordt steeds meer rekening gehouden met de persoonlijke leerdoelen van iedere leerling. De leerlingen werken met een weektaak. Ook de eigen leerdoelen van de kinderen zijn daarop te vinden. De leerkracht volgt de leerlingen en stuurt zonodig bij.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Voor de leerlingen van groep 1/2 vinden wij spel binnen een rijke leeromgeving erg belangrijk. Tijdens het 'geleide' spel leren de kleuters veel van de alledaagse werkelijkheid en wordt onder meer de woordenschat vergroot en al spelend voorbereidende reken- en taaloefeningen gedaan. Ook verwerken jonge kinderen tijdens het spel allerlei gebeurtenissen, die ze mee gemaakt hebben.

Kinderen die meer aankunnen , worden uitgedaagd bij de Verrekijkers. Een groepje kinderen dat extra begeleiding krijgt.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In groep 3 valt taal onder het leesonderwijs.

Bovengenoemde tijden zijn slechts indicaties. De leerlingen werken meer en meer aan eigen doelen, waardoor de één meer tijd gebruikt voor rekenen en de ander meer tijd besteedt aan spelling, taal of wereldoriëntatie.

Voor leerlingen, die meer aankunnen, zijn er speciale groepjes. Dit zijn de verrekijkers. Er is een verrekijkergroep voor kinderen uit groep 1 t/m 4 en een groep uit 5 t/m 8.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Leerlingen die problemen hebben met taal en spraak
Leerlingen met een visuele beperking.

Leerlingen met een beperking wat betreft motoriek

Dyslectische leerlingen.
Leerlingen met dyscalculie.
We kunnen ook steeds beter kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum begeleiden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven