IKC Schatrijk

Eendrachtsweg 30 2411 VL Bodegraven

 • Samen kunnen we voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar en hun ouders een compleet aanbod geven van kinderopvang en onderwijs!
 • Schoolfoto van IKC Schatrijk
 • Het atelier wordt vooral gebruikt voor de creatieve vakken.
 • Sinds schooljaar 2017-2018 is de Bibliotheek op school geopend! Hier zijn we heel trots op. De kinderen mogen iedere week boeken lenen!
 • Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met Chromebooks, naast het werken in de schriften. De kleuters maken gebruik van iPads.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Stichting RTC Cella regelt voor onze school alle vervangingen. Bij RTC Cella zijn naast ons bestuur nog vijf schoolbesturen aangesloten. Het voordeel is dat we onderling leerkrachten die in (vaste) dienst zijn, kunnen uitwisselen. Daarnaast hebben we een pool van flexibele invalkrachten die na een specifieke oproep ingezet kunnen worden.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Plusklas 

De plusklas is voor kinderen van groep 5 t/m 8. Op dinsdagochtend wordt er lesgegeven door de talentcoach. In de plusklas (verkenners) wordt aandacht besteed aan kinderen die meer verrijking en/of verdieping aan kunnen. Er is hierbij aandacht voor filosoferen, Leren-leren (door o.a. Spaans), techniek en aan persoonlijkheidsontwikkeling (om faalangst, onderpresteren e.d. tegen te gaan). 

De Klusklas

Niet alle kinderen leren op dezelfde manier. Er zijn kinderen die meer moeite hebben en leren door te doen. Voor deze leerlingen van Schatrijk is de Klusklas opgezet. Leerlingen uit groep 6 t/m 8 komen 1 middag per week bij elkaar.  We bezoeken bedrijven en instellingen of we werken aan een opdracht op school.  Behalve dat de leerlingen een rondleiding/ uitleg krijgen bij een bedrijf, is het de bedoeling dat zij ook zelf aan de slag gaan.  We gaan o.a. naar een verzorgingstehuis waar er spelletjes gedaan worden of gezongen wordt met de bewoners. Bij een doe-het-zelf zaak wordt iets gemaakt. We gaan ook regelmatig koken met de leerlingen. Zij doen eerst boodschappen (rekenen met geld) en  moeten een recept/ werkwijze lezen (begrijpend lezen). Ook gaan zij  bijv. meehelpen op het kinderdagverblijf of de plantsoenendienst van de gemeente.  De bedoeling is dat zij zoveel mogelijk in aanraking komen met de praktijk. Dit helpt hen om later een keuze te maken in het kiezen van een opleiding en beroep. De leerlingen genieten er enorm van en krijgen hierdoor ook meer eigenwaarde.

Wereldrijk

Op IKC Schatrijk hebben we een paar dagdelen in de week een groep leerlingen die de Nederlandse taal nog niet machtig is. De leerlingen in deze groep kunnen afkomstig zijn van IKC Schatrijk, maar ook van andere scholen uit de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Deze taalklas noemen wij Wereldrijk en heeft als speerpunt het vergroten van de woordenschat.

Dans

Een keer per maand krijgen alle leerlingen van groep 1 t/m 8 dansles van een gediplomeerde dansdocent. Ze ontdekken de mogelijkheden van hun lijf: de kracht, de flexibiliteit en de energie ervan. Samen, non-verbaal, één dansende groep worden is een bijzondere ervaring, goed voor de sociale harmonie in de klas en op school. 

Leerlingenraad

Onze school heeft een leerlingenraad. De leerlingenraad denkt actief mee over het schoolbeleid. De leerlingenraad bestaat uit  groepsvertegenwoordigers uit de groepen 5 tot en met 8. Deze groepsvertegenwoordigers worden jaarlijks aan het begin van het schooljaar democratisch gekozen door de leerlingen. De leerlingenraad komt onder begeleiding van een leerkracht ongeveer 8 keer per schooljaar samen om te vergaderen. Voorafgaand aan deze vergaderingen raadplegen de leden van de leerlingenraad hun eigen 'achterban' omtrent bepaalde bespreekonderwerpen. Tijdens de vergadering dragen zij de mening van de groep uit. De leerlingenraad brengt vervolgens adviezen uit aan de leiding van de school. Zo denken de leerlingen mee met oplossingen voor zaken die zij graag veranderd zouden willen zien en geven ze aan wat er volgens hen beter kan. Kinderen voelen zich gehoord en zijn positief betrokken bij de school.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Start 4-jarigen

Zodra uw kind 4 jaar is mag uw kind starten in groep 1. De eerste schooldag is een dag na zijn of haar verjaardag. In de periode hiervoor neemt de leerkracht van uw kind contact met u op om een aantal wendagen af te spreken. Kinderen die tijdens de zomervakantie 4 jaar worden krijgen een uitnodiging voor de wendagen (ongeveer twee weken voor einde schooljaar). Kinderen die voor 1 oktober 4 jaar worden mogen direct na de zomervakantie starten.

Wij gaan ervan uit dat alle kleuters zindelijk zijn als ze op school komen. Is dat niet het geval bespreek dit dan bij het startgesprek met de leerkracht.

Werken rondom thema's

We werken in de peuter en kleutergroepen rondom gezamenlijk geplande thema's. Het thema staat ongeveer 4 weken centraal. Alle activiteiten in de groep zijn afgestemd op het thema. Taal-en rekenlessen in de kleine kring, muzieklessen, werklessen maar ook bewegingslessen in het speellokaal. 

De ontwikkelingsgebieden in de kleuterklas zijn verdeeld in 4 categorieën.

 • Taal-lezen: praten en luisteren, verhalen, klanken en letters, woordenschat.
 • Rekenen: tellen en rekenen, meten en wegen, ruimte en vormen van tijd.
 • Motoriek: fijne motoriek (tekenen, knutselen en spelen met klein materiaal) en grote motoriek (gymmen, buitenspelen, spelen met groot materiaal)
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling:
  -welbevinden (nieuwsgierigheid, emotioneel vrij zijn) 
  -zelfvertrouwen (iets durven aangaan)
  -betrokkenheid (actief meedoen, concentratie vasthouden, taakgerichtheid),
  -zelfredzaamheid en vaardigheden (aankleden, opruimen, aan regels houden).

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wat bieden we de leerlingen aan en welke methodes gebruiken we.

 • Rekenen: Wereld in Getallen versie 5
 • Taal en spelling: Taal Actief versie 4
 • Technisch lezen: Veilig Leren Lezen (groep 3) en Station Zuid (vanaf groep 4)
 • Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip
 • Geschiedenis: Brandaan
 • Natuur: Naut
 • Aardrijkskunde: Meander
 • Techniek: Techniektorens
 • Verkeer: School op Seef
 • Cultuur en kunst: Kunstmenu
 • Lichamelijke oefening: Bewegingsonderwijs in het basisonderwijs
 • Sociaal/emotioneel: Leefstijl

We proberen zoveel mogelijk onderwijs op maat te geven. Vanuit de handelingsgerichte diagnostiek (wat zien we, wat vraagt de leerling) stemmen we het onderwijsaanbod voor iedere leerling af op de individuele onderwijsbehoefte. We werken daarom in de groep op drie niveaus. We sluiten inhoudelijk aan bij de onderwijsbehoefte van het kind, maar dagen het tegelijkertijd uit om op een plezierige manier hard te werken aan zichzelf.

De weektaak

In de weektaak krijgen de leerlingen werk op niveau. Als de leerlingen aan de weektaak werken dan heeft de leerkracht tijd om extra ondersteuning te bieden waar nodig.

Urentabel

Een leerkracht kan besluiten, in overleg met de IB-er en/of de directie, om af te wijken van de urentabel omdat de onderwijsbehoefte van de groep hierom vraagt. 

 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Soms blijkt dat een kind speciale zorg of aanvullende ondersteuning nodig heeft. Onze interne begeleider (IB’er) zoekt dan samen met de leerkracht en de ouders naar manieren om het onderwijs voor dit kind passend te maken. De afspraken leggen we vast in een handelingsplan. Soms geeft een remedial teacher (RT’er) extra hulp aan kinderen. Of we zetten specialisten in van onze eigen GroeiAcademie, het expertisecentrum van De Groeiling. Hier werken gediplomeerde orthopedagogen, onderwijsspecialisten, leerkrachten gespecialiseerd in gedrag en leerlingbegeleiders.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven