IKC Schatrijk

Eendrachtsweg 30 2411 VL Bodegraven

  • Samen kunnen we voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar en hun ouders een compleet aanbod geven van kinderopvang en onderwijs!
  • Schoolfoto van IKC Schatrijk
  • In deze twee taalklassen krijgen nieuwkomerskinderen een jaar onderwijs die hen voorbereid op het Nederlands basisonderwijs.
  • Wij zijn heel trots op onze schoolbibliotheek. De kinderen mogen iedere week boeken lenen!
  • Vanaf groep 1 werken de kinderen met digitale leermiddelen. Dit wordt nauwkeuring afgestemd op hun leeftijd, leerbehoefte en lesprogramma.

In het kort

Toelichting van de school

De basisschool speelt een grote rol in de ontwikkeling van uw kind. Uw kind brengt ongeveer 8 jaar lang zo'n vijf en een half uur per dag door op school. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. In deze periode vertrouwt u uw kind toe aan onze school. 

In deze schoolgids schetsen wij u een beeld van onze school. U krijgt een idee van de manier waarop het onderwijs aan onze kinderen is vormgegeven. U leest wat wij belangrijk vinden, wat wij onze leerlingen willen meegeven en op welke manier wij dit willen bereiken. Daarnaast is de schoolgids te gebruiken als naslagwerk voor u als ouder, waarin zowel praktische als inhoudelijke zaken worden beschreven.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR)

Wij wensen u veel leesplezier

Mocht u vragen hebben over onze schoolgids neem gerust contact op.

U kunt dit doen via de mail: directie.schatrijk@degroeiling.nl

of door te bellen naar nummer:0172-613405

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kind centraal
  • Respect
  • Veiligheid; sociaal en fysiek
  • Ruimte voor ontwikkeling
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn qua leerlingenaantal een stabiele school, de leerlingen zijn verdeeld over tien groepen.
Onze school vormt samen met Junis kinderopvang het Integraal Kind Centrum (IKC) Schatrijk. Wij kunnen kinderen van 0-12 jaar een compleet aanbod geven van kinderopvang en onderwijs. In onze taalklas bieden wij (aanvullend) taalonderwijs aan nieuwkomers (zie pag. 6 bij Taalklas).

Door gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen voor alle kinderen van het IKC en vanuit een gezamenlijke pedagogische visie te handelen en vanuit een zelfde professionele houding te communiceren, willen we alle kinderen laten spelen, leren en ontdekken. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
204
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Samen leren vraagt om een veilige school. Een omgeving waarin kinderen en medewerkers zich thuis voelen, verschillen er mogen zijn en ieder mens ertoe doet. In zo’n omgeving is geen ruimte voor agressie en geweld. Daarom werken wij actief aan veiligheid, volgens beleid dat past bij onze school. Ook hebben we afgesproken hoe we in de school met elkaar omgaan. En als een kind op school ziek wordt of medicijnen nodig heeft, volgen we ons protocol medisch handelen. Maar een veilige school is niet genoeg; kinderen verdienen ook een veilige thuissituatie. Als wij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling denken te zien, bespreken wij dat eerst met ouders. Daarna wegen we zorgvuldig af of het vermoeden gemeld moet worden bij Veilig Thuis. We handelen daarbij volgens het protocol huiselijk geweld of kindermishandeling. Verder gaan wij zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van ouders en kinderen. Wij doen dit volgens ons privacyreglement. Hierin staat welke persoonsgegevens we bewaren en welke veiligheidsmaatregelen daarvoor zijn genomen.  

Terug naar boven