St. Theresia

Dennenweg 14 2061 HX Bloemendaal

Schoolfoto van St. Theresia

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling onze leerlingen doormaken, neemt onze school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.

Op basis van de verkregen informatie kunnen wij het onderwijsaanbod zoveel mogelijk afstemmen op de behoeften van uw kind(eren)

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als een leerling overstapt naar een andere school, dan is onze school wettelijk verplicht om de nieuwe school gegevens over die leerling te verschaffen in een onderwijskundig rapport. Hierin staan alleen die gegevens die relevant zijn voor de nieuwe school om de leerling goed te kunnen begeleiden en te laten leren. De ouders hebben te allen tijde inzagerecht in het overstapdossier. Met behulp van een landelijke standaard, Overstapservice Onderwijs (OSO), kunnen scholen deze gegevens veilig, eenduidig en betrouwbaar digitaal uitwisselen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij gaan ervan uit dat kinderen alleen leren als zij 'lekker in hun vel' zitten. Daarmee is een goed sociaal klimaat in de klas maar zeker ook op de hele school van groot belang. Iedereen (ouders, medewerkers en kinderen) is daarvoor verantwoordelijk en wij kunnen dat alleen met elkaar creëren en in stand houden.

De Theresiaschool is een vreedzame school. De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Wij maken gebruik van leerling mediatoren en onze leerlingenraad is actief bij het meedenken over beleid en activiteiten in en rond de school.Binnen de school is er een "maatjes" project, waarbij kinderen uit groep 6 het "maatje" worden van een nieuwe kleuter. Daarnaast geven wij invulling aan de 21e eeuws vaardigheden als samenwerking, onderzoekend leren en probleemoplossend denken door bijvoorbeeld gebruik te maken van thematisch en groepsdoorbroken werken (4x wijzer)

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • kinderen voelen zich gehoord
  • kinderen voelen zich gezien
  • kinderen krijgen een stem

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Eens per vier jaar bezoekt de inspectie ons schoolbestuur en de scholen. Deze aanpak is sinds 1 augustus 2017 ingevoerd, dus het kan zijn dat u op internet nog een oud inspectierapport van onze school kunt vinden.  In het Inspectierapport van 2018 leest u meer over de waardering van de inspectie over onze stichting. 

Daarnaast kent onze school een systeem van audits, zelfevaluaties en schoolbezoeken, geïnitieerd door het bestuur van Jong Leren. 

Terug naar boven