St. Theresia

Dennenweg 14 2061 HX Bloemendaal

Schoolfoto van St. Theresia

Het team

Toelichting van de school

Over het personeel van Jong Leren

Van het personeel van alle Jong Leren-scholen wordt verwacht dat zij bijdragen aan goed onderwijs; het stimuleren van leerlingen om het maximale uit zichzelf te halen. Zo kunnen de kinderen zich, binnen hun mogelijkheden, optimaal ontwikkelen en voorbereiden op de toekomst. Ons personeel geeft hen ruimte, richting en ruggensteun met behulp van toekomstgerichte onderwijsconcepten. Om dit mogelijk te maken blijven onze medewerkers zich regelmatig (bij)scholen en ontwikkelen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze school maakt, net als andere scholen van Stichting Jong Leren, gebruik van een invalpool. Daarnaast vallen parttime werkende collega's van onze eigen school regelmatig in bij verlof.

Indien bovenstaande niet mogelijk is, wordt de klas die dag:

- begeleid door de onderwijsassistent of

- verdeeld over andere groepen of

- in uiterste nood naar huis gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kleutergroepen werken thematisch en maken gebruik van de methode Kleuterplein.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Iedere groep maakt aan de hand van de onderwijsresultaten een planning voor een periode van 6-10 weken. De uren voor de verschillende vakken variëren en zijn afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de kinderen.

Alle groepen hebben 2x per week gym van een vakleerkracht

Engels wordt gegeven vanaf groep 1

Wereldoriëntatie/ natuur/ techniek wordt thematisch aangeboden (4x Wijzer)

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het schoolondersteuningsprofiel is terug te vinden op onze website.

Aannamebeleid

Ieder kind, met of zonder ondersteuningsbehoefte, is in principe welkom op onze school. Op onze school maken wij geen onderscheid tussen geloof, ras, geaardheid of afkomst. Voorwaarden van de aanname is dat ouders de grondslag en het onderwijsbeleid van de school respecteren of verklaren dit te onderschrijven. In de wet Passend Onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aanmelden. Scholen moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben aangemeld. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, moeten ouders dit aangeven. De school zal vragen of er gegevens beschikbaar zijn die inzicht geven in de ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld onderzoeksrapporten van externe instanties. U kunt hierover meer lezen in het aanname protocol op: www.jl.nu/ouders.

U kunt via onze website een aanmeldformulier invullen en opsturen. Wij nemen contact met u op voor een rondleiding en kennismakingsgesprek. Dit moet minimaal tien weken voor de 4e verjaardag. Wij gaan ervan uit dat kinderen die voor het eerst naar school gaan zindelijk zijn. Als de school de leerling met een ondersteuningsbehoefte niet kan toelaten, zoekt de school, in samenspraak met de ouders, een passende onderwijsplek op een andere school. Belangrijk daarbij is een goede balans tussen de wensen van ouders en de mogelijkheden van de school.

Als blijkt dat we uw kind de ondersteuning kunnen bieden die het bij het onderwijs nodig  heeft en dat uw kind leerbaar is (en blijft), dan wordt er samen met de ouders een plan van aanpak opgesteld. In alle gevallen evalueren wij minimaal tweejaarlijks. Als dan blijkt dat de school tegen een grens aanloopt, wordt samen naar mogelijke oplossingen binnen het samenwerkingsverband gezocht. 

Leerplicht, schoolverzuim en verlof

Het uitgangspunt is dat iedere leerling vanaf 5 jaar aanwezig is tijdens de bekende schooltijden. Als uw kind niet op school kan zijn, melden de ouders/verzorgers vóór 8.30 uur de afwezigheid van hun kind, met opgaaf van de reden van het verzuim. Bij verzuim langer dan 3 dagen neemt de school contact op met de ouders/verzorgers. Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de directie verplicht dit te melden aan de ambtenaar van leerplichtzaken op het gemeentehuis. Dit kan een boete tot gevolg hebben. We verwachten van ouders dat afspraken voor doktersbezoek en dergelijke zo veel mogelijk buiten de schooltijden plannen. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om extra verlof aan te vragen. U vraagt dit verlof tijdig aan bij de directeur, tenminste 8 weken voor de startdatum van het verlofverzoek. Hierover leest u meer op www.jl.nu/ouders (verzuimprotocol). Hier vindt u meer informatie over de omstandigheden waaronder u verlof kunt aanvragen voor uw kind(eren) en een formulier om extra verlof aan te vragen. 

Schorsing en verwijdering

Schorsing is een ordemaatregel, waardoor een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Verwijderen betekent het definitief uitschrijven van een leerling van de school. Als school hopen wij deze ordemaatregelen zo min mogelijk toe te moeten passen, maar het is noodzakelijk dat wij u hierover informeren. U vindt de stappen die wij dan moeten volgen op www.jl.nu/ouders. Als u het niet eens bent met een dergelijke beslissing, verwijzen wij u naar de Geschillencommissie Toelating en Verwijdering van de Stichting Onderwijsgeschillen.

Samenwerkingsverband passend onderwijs

Soms heeft een kind moeite bij het leren en meedoen. De scholen van Jong Leren vinden dat alle kinderen een zo passend mogelijke plek binnen het onderwijs verdienen. Wij gaan uit van hun talenten en mogelijkheden. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele beperkingen of kansen. Als het kan, gaan kinderen naar het regulier onderwijs. Wanneer dit mogelijk is, bieden wij extra ondersteuning in samenwerking met speciale (basis)scholen of door inzet van specialisten. Als u verwacht dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, geeft u dit aan bij aanmelding van uw kind op school. Elke basisschool in Nederland maakt deel uit van een samenwerkingsverband passend onderwijs. Een samenwerkingsverband telt verschillende basisscholen en één of meer speciale scholen voor basisonderwijs. Onze school werkt samen met: Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland, Schipholpoort 2, 2034 MA Haarlem, (023) 543 0116, info@po-zk.nl, www.passendonderwijs-zk.nl.

Samenwerking met jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland  

Wij werken samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland. Aan onze school is een team van een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en assistente verbonden.

Contactmomenten         

5 jarigen en groep 7 leerlingen krijgen een contactmoment aangeboden. U ontvangt hierover vooraf meer informatie.

Advies en consultatie     

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige kunnen door school uitgenodigd worden bij een overleg met ouder en school om zorgen of vragen over een leerling te bespreken. Ook kan school anoniem (zonder een naam te noemen ) een kind bespreken om advies te krijgen over de te nemen stappen om kinderen snel de juiste hulp of begeleiding te bieden. De jeugdarts heeft een consulterende en adviserende rol bij schoolverzuim.  

Leerlingen die net een schoolwisseling achter de rug hebben, worden doorgegeven aan de jeugdgezondheidszorg zodat zij het kinddossier aan kunnen vragen. Wanneer u als ouder hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit aangeven bij de directeur.  

In overleg met u kan school uw kind aanmelden voor onderzoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Indien u zonder berichtgeving niet verschijnt op deze afspraak, zal de jeugdarts/jeugdverpleegkundige school hierover informeren.

Als ouder kunt u ook altijd zelf een afspraak maken.   Contact Hebt u vragen over onder andere gezondheid, groei, opvoeding gedrag, eten, slapen, bedplassen, dan kunt u deze aan de jeugdverpleegkundige / jeugdarts stellen.

De JGZ is op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 bereikbaar via 023 7891777 of via frontofficejgz@vrk.nl.   Voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg verwijzen wij u naar de website van de GGD: www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven