Basisschool Sint Anna

Plein 2 5863 AT Blitterswijck

  • Schoolfoto van Basisschool Sint Anna
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Anna
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Anna
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Anna

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het team van St. Anna volgt alle kinderen nauwgezet. Ons onderwijs voldoet aan de kerndoelen die het ministerie van OC&W stelt. Onze teamleden bieden de kinderen een breed scala van kennis en vaardigheden aan. Kennis die nodig is om verder te komen in het leven en vaardigheden om gericht kennis en informatie te (blijven) verwerven. Wij willen graag dat de kinderen zichzelf (leren) aansturen. Plannen, samenwerken, overleggen, organiseren en afstemmen zijn dagelijks terugkerende (te oefenen en te leren) vaardigheden. Het is voor ons cruciaal dat wij kinderen deze basishouding aanleren. Als zij zich cognitief maximaal kunnen ontwikkelen, sociaal vaardig worden, verbonden zijn met zichzelf, de ander en de omgeving, dan weten wij dat het hen goed gaat.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We gebruiken de toetsen van Cito - Leerling in Beeld (vanaf 2022) om de ontwikkeling van kinderen op de verschillende vakgebieden te meten. Met Leerling in Beeld brengen we snel en eenvoudig de groei van iedere groep of leerling in beeld. In één oogopslag zien wij hoe het kind ervoor staat.

Het inzicht dat het teamlid krijgt met behulp van de analyses van de toetsresultaten maakt het mogelijk om het onderwijsaanbod gericht en bewust te verbinden aan die leerdoelen die nog verdieping behoeven. Als de tussenresultaten bekend zijn, bekijken en bespreken we die. Resultaten worden ook in FocusPO bekeken. Dit is een tool waarmee we een gedetailleerd inzicht verkrijgen in de onderwijsresultaten op schoolniveau, op groepsniveau en op individueel niveau. We stellen vast welke vervolgacties nodig zijn. Dat gebeurt altijd in overleg en met het oog op de visie van de school op onderwijs. Welbevinden en betrokkenheid zijn ook hier uitgangspunt.

Door het gebruik van Leerling in Beeld brengen we tweemaal per jaar onze opbrengsten in kaart, analyseren we deze gegevens en gebruiken de inzichten die we verkrijgen om doelgericht de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De resultaten van de doorstroomtoets (Route 8) worden ieder schooljaar besproken in het team. Niet alle vaardigheden worden in deze toets gemeten. Bij onze jaarlijkse evaluatie nemen we daarom ook andere gegevens mee bij het bepalen van het schooladvies, zoals tussentijdse toetsen, werkhouding, taakaanpak, zelfstandigheid en betrokkenheid.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Elk kind heeft recht op goed en passend onderwijs ongeacht afkomst, cultuur, geloof of levensovertuiging. Op onze school staat de ontmoeting tussen kinderen en volwassenen centraal. Met respect en waardering voor ieders overeenkomsten en verschillen. Kinderen voelen zich thuis en worden geaccepteerd zoals ze zijn. Onze school is een leefgemeenschap, waar kinderen niet alleen veel leren, maar ook hun persoonlijkheid ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwen, zelfkennis verwerven, keuzes leren maken en verantwoordelijkheid leren nemen. Samen-leren, samen-werken en samen-spelen in een sfeer van veiligheid en geborgenheid.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Emotioneel vrij zijn
  • Eigenaarschap
  • Samen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven