Basisschool Sint Anna

Plein 2 5863 AT Blitterswijck

  • Schoolfoto van Basisschool Sint Anna
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Anna
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Anna
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Anna

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De minister en de inspectie hebben richtlijnen uitgegeven ter voorkoming van lesuitval. Toch kunnen er grenzen zijn aan de mogelijkheden. Met name worden die bereikt als de deugdelijkheid voor het onderwijs aan (andere groepen) kinderen in gevaar komt.

Bekende afwezigheid wordt ruim tevoren door de leerkracht gemeld bij de directie. De vervanging wordt zo spoedig mogelijk geregeld. Ziekteverzuim is niet van tevoren bekend. De leerkracht zal ’s avonds of ’s morgens de directie waarschuwen, zodat deze nog enige tijd heeft om de vervanging te regelen. Vervangingen met een duur van maximaal 1 week worden op de school opgevangen, door eigen (ambulant) personeel. Voor vervangingen die langer duren dan 1 week wordt de flexpool ingeschakeld.

Op het moment dat er geen vervanging beschikbaar is, zal op de eerste dag van de afwezigheid een vervangend programma worden georganiseerd voor de leerlingen. Dat kan door het samenvoegen van een groep of het inzetten van een ambulante medewerker. Inzet door een ambulant werkende leraar langer dan de eerste dag is niet altijd mogelijk. Dit kan betekenen dat een groep voor een dag geen onderwijs geboden kan worden. Idealiter blijft er, op dagen dat dit nodig is, elke dag een andere groep thuis.

Als dit aan de orde is, maken we dit uiteraard tijdig bekend bij ouders. Ook maken we dit bekend bij het bestuur en bij de inspectie. Wij zullen alle mogelijke moeite doen om alsnog vervanging te regelen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Elk kind heeft recht op goed en passend onderwijs ongeacht afkomst, cultuur, geloof of levensovertuiging. Op onze school staat de ontmoeting tussen kinderen en volwassenen centraal. Met respect en waardering voor ieders verschillen. Kinderen voelen zich thuis in een sfeer van geaccepteerd worden zoals ze zijn. Onze school is een leefgemeenschap, waar kinderen niet alleen veel leren, maar ook hun persoonlijkheid ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwen, zelfkennis verwerven, keuzes leren maken en verantwoordelijkheid leren nemen. Samen-leren, samen-werken en samen-spelen in een sfeer van veiligheid en geborgenheid.

Dynamiek Scholengroep kent een implementatieladder met hierin omschreven de fases naar inclusief onderwijs. St. Anna spreekt de ambitie uit om vanuit aanwezige en gezamenlijke teamkennis een goede leer- en ontwikkelplek te zijn voor alle kinderen uit de schoolomgeving (thuisnabij). Het team onderschrijft dit en handelt vanuit mogelijkheden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Aangezien wij geen VVE-school zijn, bieden wij geen voor- en vroegschoolse educatie aan. We gunnen het kinderen om te komen spelen en zich te ontwikkelen in de peuteropvang. De pedagogisch medewerker ondersteunt en stimuleert uw kind in het luisteren naar elkaar, het zorgvuldig omgaan met materialen en het samen spelen. Wij werken binnen onze school samen met kinderopvang Spring. Zij verzorgen twee ochtenden in de week ons peuterprogramma!      

In de meeste gevallen zal een leerling 4 jaar zijn als hij/zij voor het eerst naar school gaat. Voorafgaand aan het schooljaar waarin uw kind vier jaar wordt, krijgt u als ouders via de gemeente een uitnodiging om onze school te bezoeken voor een kennismaking en de aanmelding. Tijdens een inloopmoment kunt u samen met uw kind een kijkje komen nemen op onze school. Mocht u besluiten uw kind aan te melden, dan kan dat op deze dag, maar ook nog in een later stadium. Als uw kind vier jaar wordt, mag het de dag na deze verjaardag naar school komen. Kinderen die in augustus/september vier jaar worden, kunnen vanaf de eerste dag van het nieuwe schooljaar de school bezoeken. Om uw kind een beetje te laten wennen, mag uw kind in overleg met de groepsleerkracht een aantal keer voordat het naar school komt een kijkje komen nemen in de groep. Voordat uw kind op school komt, nodigt de leerkracht u uit voor een intakegesprek. Vanaf het moment van aanmelden kunt u gebruik maken van ons informatiesysteem ISY. U ontvangt via de mail hiervoor de inloggegevens.

Terug naar boven