De Stapsteen

Lindenstraat 3 2971 AR Bleskensgraaf ca

 • We kunnen hier zelfstandig werken of samenwerken.
 • Schoolfoto van De Stapsteen
 • De kleuters spelen iedere dag buiten of in het speellokaal.
 • Iedere week mogen we boeken ruilen.
 • Kinderen gaan regelmatig naar het natuur-ei-land, ze leren hier over dieren, planten en het water.

In het kort

Toelichting van de school

Op OBS De Stapsteen werkt een professioneel team van leerkrachten aan goed onderwijs. Bij ons is iedereen welkom en je mag zijn wie je bent. In de modern ingerichte school leren we belangrijke normen en waarden én leren we van elkaar. Kinderen spelen op een fijne manier samen en niemand wordt buitengesloten. Wij maken gebruik van digitale leermiddelen zodat we direct kunnen zien of kinderen de aangeboden stof beheersen. Het welzijn van het kind staat voor ons altijd centraal.

Wilt u meer zien van onze school en hoe wij werken, kijkt u dan op onze website http://www.obsdestapsteen.nl

U ben altijd van harte welkom voor een vrijblijvende afspraak om nader kennis te maken en sfeer te proeven! 

Bestuursgegevens

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (O2A5) bestuurt het openbaar basisonderwijs (en een algemeen bijzondere school) in de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden en West Betuwe.

De scholen van O2A5 zijn georganiseerd in clusters onder leiding van clusterdirecteuren.

Adresgegevens:

Stichting O2A5

Dam 1

4241 BL Arkel

telefoon: 0183- 566690

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samen weet je meer
 • Je bent veilig bij ons
 • Je mag er zijn
 • Wees nieuwsgierig om te leren
 • Durf jezelf te leren kennen!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
92
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We werken nu een aantal jaren naar volle tevredenheid met het continurooster. Het 5 gelijke dagen model creëert rust in de week doordat iedere dag hetzelfde ritme heeft. Rond 10 uur gaan de kinderen een kwartier buiten spelen. Tussen de middag eten de kinderen samen met de leerkracht hun boterham op in alle rust. Daarna spelen ze een kwartier buiten onder toezicht van de leerkrachten. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Welbevinden staat bij ons voorop. Als een kind niet lekker in zijn/haar vel zit, komt het niet tot leren. We gunnen ieder kind een fijne schooltijd waarin het zich optimaal kan ontwikkelen en de ruimte en de tijd krijgt om te groeien. Wij zullen altijd in gesprek gaan met de klas als daar aanleiding toe is en samen met kinderen een oplossing zoeken. Samen zijn we betrokken bij het welzijn van ieder kind. 

Regels voor schorsing en verwijdering

In het geval van ernstige misdragingen door leerlingen kunnen de volgende maatregelen worden genomen:

 • Schorsing
 • Verwijdering

Bij het nemen van een van deze maatregelen wordt bij de eerste keer aan de ouders/verzorgers een exemplaar van dit protocol verstrekt.

Schorsing

De school neemt onmiddellijk telefonisch contact op met de ouders/verzorgers om de schorsing mee te delen. De schorsing wordt ook schriftelijk, met reden aan de ouders/verzorgers meegedeeld.

Als de schorsing langer dan 1 dag duurt, dan meldt de directeur dit aan de onderwijsinspectie en brengt de leerplichtambtenaar op de hoogte.

Verwijdering

Ook in dit geval worden de ouders schriftelijk op de hoogte gebracht van de verwijdering en de redenen die daaraan ten grondslag liggen.

Bij verwijdering is de leerplichtambtenaar al in een vroegtijdig stadium betrokken.

Het “Protocol voor schorsing en verwijdering" is te vinden op de website van o2a5 (www.o2a5.nl).

Terug naar boven