De Stapsteen

Lindenstraat 3 2971 AR Bleskensgraaf ca

  • We kunnen hier zelfstandig werken of samenwerken.
  • Schoolfoto van De Stapsteen
  • De kleuters spelen iedere dag buiten of in het speellokaal.
  • Iedere week mogen we boeken ruilen.
  • Kinderen gaan regelmatig naar het natuur-ei-land, ze leren hier over dieren, planten en het water.

In het kort

Toelichting van de school

Op OBS De Stapsteen werkt een professioneel team van leerkrachten aan goed onderwijs. Bij ons is iedereen welkom en je mag zijn wie je bent. In de modern ingerichte school leren we belangrijke normen en waarden én leren we van elkaar. Kinderen spelen op een fijne manier samen en niemand wordt buitengesloten. Wij maken gebruik van digitale leermiddelen zodat we direct kunnen zien of kinderen de aangeboden stof beheersen. Het welzijn van het kind staat voor ons altijd centraal.

Wilt u meer zien van onze school en hoe wij werken, kijkt u dan op onze website http://www.obsdestapsteen.nl

U ben altijd van harte welkom voor een vrijblijvende afspraak om nader kennis te maken en sfeer te proeven! 

Bestuursgegevens

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (O2A5) bestuurt het openbaar basisonderwijs (en een algemeen bijzondere school) in de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden en West Betuwe. De scholen van O2A5 zijn georganiseerd in clusters onder leiding van clusterdirecteuren.

Adresgegevens:

Stichting O2A5 Dam 1

4241 BL Arkel

telefoon: 0183- 566690

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen weet je meer
  • Je bent veilig bij ons
  • Je mag er zijn
  • Wees nieuwsgierig om te leren
  • Durf jezelf te leren kennen!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
82
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We werken nu een aantal jaren naar volle tevredenheid met het continurooster. Het 5 gelijke dagen model creëert rust in de week doordat iedere dag hetzelfde ritme heeft. Rond 10 uur gaan de kinderen een kwartier buiten spelen. Tussen de middag eten de kinderen samen met de leerkracht hun boterham op in alle rust. Daarna spelen ze een kwartier buiten onder toezicht van de leerkrachten. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Welbevinden staat bij ons voorop. Als een kind niet lekker in zijn/haar vel zit, komt het niet tot leren. We gunnen ieder kind een fijne schooltijd waarin het zich optimaal kan ontwikkelen en de ruimte en de tijd krijgt om te groeien. Wij zullen altijd in gesprek gaan met de klas als daar aanleiding toe is en samen met kinderen een oplossing zoeken. Samen zijn we betrokken bij het welzijn van ieder kind. 

Regels voor schorsing en verwijdering

In het geval van ernstige misdragingen door leerlingen kunnen maatregelen worden genomen, in dat geval wordt bij de eerste keer aan de ouders/verzorgers een exemplaar van dit protocol verstrekt.

Schorsing: De school neemt onmiddellijk telefonisch contact op met de ouders/verzorgers om de schorsing mee te delen. De schorsing wordt ook schriftelijk, met reden aan de ouders/verzorgers meegedeeld. Als de schorsing langer dan 1 dag duurt, dan meldt de directeur dit aan de onderwijsinspectie en brengt de leerplichtambtenaar op de hoogte.

Verwijdering: Ook in dit geval worden de ouders schriftelijk op de hoogte gebracht van de verwijdering en de redenen die daaraan ten grondslag liggen. Bij verwijdering is de leerplichtambtenaar al in een vroegtijdig stadium betrokken. Het “Protocol voor schorsing en verwijdering" is op school beschikbaar.

Privacy

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft in het kader van  nieuwe wetgeving (AVG) met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. In het privacyreglement  is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.  Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.

Basispoort

Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt onze school gebruik van Basispoort. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk als de docent weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerlinggegevens nodig. De school heeft met Basispoort een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de leerling gegevens. Basispoort maakt gebruik van de volgende set met gegevens: een identificatienummer van Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, leerlingkey, groepskey, groepsnaam, jaargroep, geslacht en het identificatienummer van de school. Via Basispoort worden er dus geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.

Terug naar boven