De Klimophoeve v KBSO

Hoefweg 49 2665 CB Bleiswijk

  • Schoolfoto van De Klimophoeve v KBSO
  • Schoolfoto van De Klimophoeve v KBSO
  • Schoolfoto van De Klimophoeve v KBSO
  • Schoolfoto van De Klimophoeve v KBSO
  • Schoolfoto van De Klimophoeve v KBSO

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Klimophoeve neemt in groep 8 de Centrale (Cito) Eindtoets af. Vanaf de kleutergroepen worden in januari en mei de toetsen van het Cito-Leerlingvolgsysteem afgenomen. Doordat ouders de beschikking hebben over inloggegevens van de Ouderportaal van Parnassys kunnen zij deze resultaten van hun kind(eren) gelijk zien en is dit tijdens de kind-ouder-leerkracht-gesprekken en de rapportgesprekken onderwerp van gesprek.

 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De doorstroomcijfers geven maar voor een deel de kwaliteit van het onderwijs weer. De cijfers worden voor een groot deel beïnvloed door de intelligentie en de leefomgeving van een kind. Dit kan per groep en per jaar verschillen. Aan het eind van het schooljaar 2013-2014 is één leerling uit groep 7 vervroegd uitgestroomd naar het voortgezet onderwijs (VWO).
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven