Christelijke Basisschool De Wiekslag

IJsvogellaan 1 -3 2665 ES Bleiswijk

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Wiekslag
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Wiekslag
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Wiekslag
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Wiekslag
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Wiekslag

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In 2018 was de score ruim boven het landelijk gemiddelde. 

In 2017 was de score boven het landelijk gemiddelde. 

In 2016 was de score boven het landelijk gemiddelde. We zijn tevreden met de uitslag.

In 2015 hebben alle leerlingen deelgenomen aan de CITO-eindtoets. De uitslag was mooi: ruim 1 punt boven het landelijk gemiddelde.

In 2014 scoorde De Wiekslag -anders dan in de jaren ervoor- ruim beneden het landelijk gemiddelde en de inspectienorm. In de groep die in 2014 de eindtoets maakte, was er sprake van een verhoudingsgewijs hoog percentage leerlingen met (ernstige) leerproblematiek. Aan deze groep is veel extra zorg en begeleiding gegeven. Dat de uitkomst toen beneden het landelijke gemiddelde uitkwam was -ondanks alle hulp- conform de verwachtingen. De uitslag in 2015 bevestigt de scores uit eerdere jaren: de leerlingen van CBS De Wiekslag scoren rond het landelijk gemiddelde. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Naast belangrijke  zaken als het aanleren van normen en waarden, het bieden van veiligheid en het zorg dragen voor het welbevinden van de kinderen, vinden wij het aanleren van de vaardigheden lezen, taal en rekenen erg belangrijk.  Om te weten te komen hoe goed het met het aanleren van deze vaardigheden gaat, kijken wij naar de opbrengsten van onze school. Deze opbrengsten krijgen we o.a. van ons Cito Leerling Volgsysteem (LVS) en van de Cito Eindtoets in groep 8.Toetsen van het LVS worden in alle groepen twee maal per jaar afgenomen. Dit zijn toetsen voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen.

Met de ouders en leerlingen worden de tussenopbrengsten besproken tijdens de zgn. 10-minuten-gesprekken. Een uitdraai van alle CITO-resultaten wordt opgenomen in het leerlingrapport.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Uit de schooladviezen blijkt eens te meer dat CBS De Wiekslag beschikt over een gevarieerde populatie. De leerlingen stromen vanuit De Wiekslag naar diverse vormen van vervolgonderwijs op allerlei verschillende scholen in de regio. Met deze ontvangende scholen worden de leerlingen doorgesproken (de zgn. 'warme' overdracht).
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Sinds januari 2016 beoordeelt de Inspectie van het onderwijs alleen nog de eindopbrengsten van een school. Voor tussentijdse opbrengsten geeft de inspectie geen richtlijnen voor normering meer. Spectrum heeft met betrekking tot de tussentijdse opbrengsten voor haar eigen scholen ambitienormen gesteld. Deze normen zijn ‘strenger’ dan de voormalige normen van de inspectie. De tussentijdse opbrengsten van De Wiekslag worden afgezet tegen de Spectrum ambitienormen en vergeleken met de opbrengsten van de andere Spectrumscholen. Zo ontstaat er een reëel criterium dat ons inzicht geeft in onze opbrengsten.

Terug naar boven