Christelijke Basisschool De Wiekslag

Dorpsstraat 44 2665 BJ Bleiswijk

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Wiekslag
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Wiekslag

In het kort

Toelichting van de school

CBS De Wiekslag is een christelijke basisschool in Bleiswijk. Ons streven is een school te zijn waar leren, goed met elkaar omgaan, vieringen en allerlei plezierige activiteiten op natuurlijke wijze samengaan met onze christelijke identiteit. Kinderen moeten zich op onze school veilig en vertrouwd kunnen voelen, zelfvertrouwen ontwikkelen en zich gewaardeerd weten om wie ze zijn en wat ze kunnen. Daaruit vloeit voort, dat we structureel aandacht besteden aan positief gedrag en zaken als pesten of geweld aanpakken.

Op het gebied van kennis willen we kinderen zo goed mogelijk toerusten om met vertrouwen het voortgezet onderwijs in te stappen. Ons streven is om effectief onderwijs te geven. Daarom volgen we in onze lessen het principe van het directe instructiemodel. In creatief opzicht willen we dat de kinderen zich ontwikkelen in het bedenken van oplossingen die misschien niet voor iedereen gelijk zijn, maar voor het betreffende kind wel dé oplossing is.

CBS De Wiekslag beschikt op dit moment over een traditioneel gebouw en moderne (les-)materialen, waaronder een kleutergymlokaal. Lesmethoden en ontwikkelingsmaterialen worden regelmatig vernieuwd. De bouw van onze nieuwe school is volop in ontwikkeling.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed voor elkaar.
  • Veilige en vertrouwde omgeving
  • Resultaten op niveau
  • ICT-onderwijs
  • Moderne middelen en materialen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van CBS De Wiekslag ligt op de teldatum van 1 februari vaak rond de 300 leerlingen. De verwachting is dat het leerlingenaantal in de komende jaren stabiel blijft.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
331
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven