Basisschool Bijvanck

Levensboom 4 1261 MX Blaricum

Schoolfoto van Basisschool Bijvanck

Het team

Toelichting van de school

Het team van OBS Bijvanck bestaat uit leerkrachten, vakleerkrachten en onderwijsondersteunend personeel. Om de kinderen zoveel mogelijk een rustige leeromgeving te kunnen bieden, heeft iedere groep maximaal 2 leerkracht.

Groep 1/2A: Jacintha Kok en Ruut Leetink

Groep 1/2B: Desirée van der Meer en Janneke Fonk/Esther Broerze (extra leerkracht vanwege re-integratietraject)

Groep 3: Lianne Beek en Kirsten van Urk

Groep 4: Maaike Munniksma en Nienke Mourik

Groep 5: Moniek Stijvers en Arjan Hoek

Groep 6: Zarella de Kruijf en Arjan Hoek

Groep 7: Romy Wendrich en Arjan Hoek

Groep 8: Joep de Bruin en Gerard Loman

Intern Begeleider: Marie Cécile Merlijn

Remedial Teachers: Robina Bruinsma en Tineke Jansen

Meerkunners: Nienke Mourik

Onderwijsassistenten: Linda van Agthoven, Magdalena Gerards en Janneke Fonk

Conciërges: Frans Cornelissen en Axel Steenhoff

Vakleerkrachten Bewegingsonderwijs: Gitta de Jong, Florence Huurman en Moniek Stijvers

Vakleerkracht Muziek: Liza Michels

Administratief Medewerkster: Caroline Zaanen

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht uitvalt door ziekte of afwezigheid, doen wij er alles aan om een geschikte invaller te vinden. Wij doen dit volgens onderstaand stappenplan:

  1. Indien het om een parttime leerkracht gaat, benaderen we eerst de duo-collega om te vragen of deze in de gelegenheid is om in te vallen.
  2. We benaderen andere parttime collega's die op de betreffende dag(en) niet voor de klas staan.
  3. We nemen contact op met Transvita, de vaste invalpool van Talent Primair, en dienen een aanvraag in voor een invaller.
  4. Indien er ambulante medewerkers beschikbaar zijn, worden deze benaderd om in te vallen. 
  5. We benaderen oud-collega's met de vraag om in te vallen.
  6. We zoeken binnen ons netwerk of er leerkrachten zijn die kunnen invallen.
  7. We maken de afweging om een externe vakleerkracht in te laten vallen. Deze geeft geen les volgens het vaste programma, maar geeft die dag les op een speciaal vakgebied, zoals techniek, ict etc.
  8. We verdelen de groep over andere groepen en vragen een onderwijsassistent om te helpen in de ondersteuning.
  9. En is het ons ondanks alle inspanningen niet gelukt om een invaller te vinden, dan zit er helaas niks anders op dan de kinderen naar huis te laten gaan. Dit stemmen wij uiteraard goed af met de betreffende ouders. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

OBS Bijvanck telt zo'n 200 leerlingen, verdeelt over 8 groepen. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, streven we naar een maximale groepsgrootte van 27 leerlingen. De groepen 1-2 zijn combinatiegroepen, vanaf groep 3 hebben we homogene jaargroepen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De groepen 1-2 werken met thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Per periode worden leer- en ontwikkelingsdoelen vastgesteld, waarop vervolgens een aanbod wordt samengesteld van betekenisvolle activiteiten in een rijke leeromgeving. Hierbij wordt rekening gehouden met het ontwikkelingsniveau, de onderwijsbehoeften en de talenten van ieder kind. Om de woordenschat van de kinderen te vergroten, bieden wij de methode Logo 3000 aan. De woorden die hierin worden aangeboden, integreren de leerkrachten in de thema's die aan bod komen.

In groep 1/2 krijgen de kinderen één keer per week tijgergym van een vakleerkracht. De interventie Tijgergym gelooft in een positieve impact van gevarieerd, leuk en verantwoord bewegen op de motorische, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van het jonge kind. Binnen deze interventie wordt gedacht en gehandeld vanuit de positieve gezondheid en het bevorderen van geluk.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onze school bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs en de samenleving. Wij bieden een breed aanbod dat gebaseerd is op de kerndoelen (en dus ook de referentieniveaus taal en rekenen). Wij werken overwegend vanuit methodes, die passen bij onze leerlingpopulatie. Dat aanbod vanuit de methodes verdiepen en verbreden wij gedurende de schoolloopbaan met aanvullende actuele materialen, zodat wij steeds goed kunnen aansluiten bij de leerbehoeften van onze leerlingen.

In de groepen 3 t/m 8 staan de basisvakken lezen, rekenen en taal centraal. Deze vakken komen dagelijks aan de orde. Vanaf groep 5 wordt het lespakket uitgebreid met wereldoriëntatie, studievaardigheden en in groep 7 met verkeer. In alle groepen wordt wekelijks Engels gegeven m.b.v. de methode ‘Take it Easy’.

Vanaf groep 3 hebben de kinderen twee keer per week 45 minuten bewegingsonderwijs, dat gegeven wordt door een vakleerkracht. Eénmaal per week is dat een les met toestellen, waarbij vooral de motorische ontwikkeling bevorderd wordt. De andere les is een spelles, waarbij het sociale element en het spelinzicht een zeer belangrijke rol speelt (samenspelen). De gymlessen worden gegeven in onze moderne gymzaal op het schoolplein. Vanaf groep 3 krijgen alle leerlingen één keer per twee weken muziekles van een vakdocent vanuit De Gooische Muziekschool.

Verder krijgen alle leerlingen sociaal-emotionele lessen aangeboden vanuit onze Kanjertraining en krijgen de leerlingen vanaf groep 3 Rots & Watertraining.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op OBS Bijvanck willen we de zorgstructuur uitbreiden. Dit betekent dat we naast de huidige zorgcyclus, de extra ondersteuning vanuit de RT, ook de ondersteuning direct in de groep bieden. Dit houdt in dat er naast de geboden RT, groeps- en leerlingbesprekingen, onderwijsassistenten aanwezig zijn in de klas. Momenteel wordt er in alle groepen 1 of 2 dagen per week een onderwijsassistent ingezet. Het streven is om dit te continueren en uit te breiden. We werken toe naar een optimale samenwerking tussen onderwijsassistent en leerkracht om zo in de klas een gedifferentieerd aanbod neer te kunnen zetten.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school werkt nauw samen met Stichting Kinderopvang Huizen. Leerlingen die vanaf 4 jaar onze school binnenstromen, worden zorgvuldig aan ons overgedragen. Mocht er in een vroeg stadium specifieke zorg nodig zijn voor een leerling, dan kunnen we daar in groep 1 goed op aansluiten. En ook gedurende het eerste schooljaar, houden we afstemming met de begeleiders van Stichting Kinderopvang Huizen.

Terug naar boven