Franciscusschool

Bergmolen 3 5531 EH Bladel

Schoolfoto van Franciscusschool

In het kort

Toelichting van de school

Geachte ouders/verzorgers,  

Deze schoolgids geeft u inzicht in de manier waarop het onderwijs op de Franciscusschool is ingericht en georganiseerd. Tevens geeft deze gids informatie over alle praktische zaken die voor dit schooljaar voor u van belang kunnen zijn. De gids geeft duidelijk aan waar de school voor staat. Ze is bestemd voor ouders van kinderen die al op school zitten, maar ook voor andere belangstellenden. Ouders die nog een schoolkeuze moeten maken, wordt duidelijk gemaakt wat ze van onze school mogen verwachten. Wij geven informatie over het onderwijs, de zorg voor kinderen, de resultaten van het onderwijs en de missie van de school. We vinden dat goed geïnformeerde ouders een positieve invloed hebben op de schoolloopbaan van hun kinderen. Deze gids vormt samen met het schoolplan en het jaarverslag een bijdrage aan het planmatig verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Mocht deze gids vragen oproepen of wilt u meer weten dan zijn directie en leerkrachten altijd bereid u hierover meer te vertellen. Suggesties voor verbetering van deze gids zijn altijd welkom. De schoolgids verschijnt jaarlijks na goedkeuring door de medezeggenschapsraad en wordt aan alle ouders verstrekt.  

Namens de teamleden,

Judith Jonkers, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sprankelend
  • Transparant
  • Verbindend
  • Dynamisch
  • Inspirerend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
275
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven